Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
SOF-5 - sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności integracyjnej wybranych organizacji non-profit
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres strony internetowej, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Organizacje pożytku publicznego (OPP) Czy w ... r. podatnicy przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz jednostki wskazywali szczegółowe cele wydatkowania środków z 1% podatku? Zmienna jakościowa
 • rok
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data wypełnienia formularza Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Czy w ... r. jednostka dobrowolnie działała w ramach międzynarodowych lub krajowych, regionalnych lub branżowych porozumień organizacji (federacji, forów, sieci, związków stowarzyszeń itp.)? Zmienna jakościowa
 • rok
7 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Działania z zakresu reintegracji społecznej lub zawodowej Zmienna jakościowa
 • rok
8 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Informowanie o działalności jednostki non-profit Zmienna jakościowa
 • rok
10 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Informowanie o działalności jednostki non-profit Zmienna jakościowa
 • rok
11 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej W jaki sposób jednostka informowała o swojej działalności w ... r.? Zmienna jakościowa
 • rok
12 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Konsultowanie podejmowanych działań Zmienna jakościowa
 • rok
13 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Korzystanie z wolontariatu pracowniczego Zmienna jakościowa
 • rok
14 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Korzystanie z wolontariatu pracowniczego
 • Wymiar wolontariatu pracowniczego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty działalności gospodarczej
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty działalności statutowej
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty działalności statutowej
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty jednostki gospodarki społecznej Zmienna jakościowa
 • rok
19 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty jednostki gospodarki społecznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty rodzajowe Zmienna jakościowa
 • rok
21 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty rodzajowe
 • wynagrodzenia osobowe brutto
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki Zmienna jakościowa
 • rok
23 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Czy w ... r. jednostka podejmowała działania mające na celu motywowanie do pracy pracowników? Zmienna jakościowa
 • rok
25 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Motywowanie w jednostce non-profit
 • Członkowie i osoby spoza jednostki non-profit
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
26 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Czy w ... r. jednostka podejmowała działania mające na celu motywanie do pracy społecznej osoby niebędące jej członkami ani pracownikami? Zmienna jakościowa
 • rok
27 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Z którymio kategoriami podmiotów jednostka współpracowała najczęściej w ... r.?
 • Kolejność częstotliwości współpracy
Rozwiń grupowanie
 • Kategorie podmiotów współpracujących
Zmienna jakościowa
 • rok
28 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Jak ogólnie jednostka ocenia współpracę między wskazanym urzędem a jednostką w ... r.? Zmienna jakościowa
 • rok
29 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Biorąc pod uwagę współpracę z wskazanym urzędem, proszę ocenić tę współpracę w ... t. w następujących wymiarach
 • Wymiary współpracy
Rozwiń grupowanie
 • Ocena współpracy
Zmienna jakościowa
 • rok
30 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Czy jednostka ma zaufanie do wskazanego urzędu z któym jednostka współpracowała w ... r.? Zmienna jakościowa
 • rok
31 Informacje o sprawozdawcy Osoba wypełniająca formularz Zmienna opisowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
32 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Ile miesięcy jednostka mogłaby funkcjonować korzystając z posiadanych rezerw finansowych?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Czy na dzień 31 grudnia ... r. jednostka posiadała środki finansowe na nieprzewidziane wydatki lub cele inwestycyjne np. lokaty, bony skarbowe, akcje, fundusze inwestycyjne? Zmienna jakościowa
 • rok
34 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Płeć
 • główne miejsce pracy
 • niepełnosprawność
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
35 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Płeć
 • główne miejsce pracy
 • niepełnosprawność
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Czy jednostka korzystała z pracy społecznej (dobrowolnej i bez wynagrodzenia) świadczonej przynajmniej raz w ... r. przez jej członków?
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
37 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Ile to było osób?
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Czy jednostka korzystała z pracy społecznej (dobrowolnej i bez wynagrodzenia) świadczonej przynajmniej raz w ... r. przez osoby niebędące członkami ani pracownikami jednostki?
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
39 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Ile to było osób?
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Płeć
 • pełen etat
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
41 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Płeć
 • pełen etat
 • główne miejsce pracy
 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Organizacje pożytku publicznego (OPP) Czy jednostka prowadziła kampanię informacyjną by pozyskać 1% podatku, uwzględniała wskazywane cele szczegółowe, czy oczekuje wskazywania celów szczegółowych? Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
43 Cechy organizacyjno-prawne Czy jednostka przekazała sprawozdania ze swej działalności za...rok właściwym (ze względu na sprawowany nadzór) organom administracji publicznej?
 • Rodzaj sprawozdania jednostki non-profit
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
44 Rodzaj prowadzonej działalności Proszę określić przeważający sposób prowadzenia działalności statutowej przez jednostkę w ... r. Zmienna jakościowa
 • rok
45 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody jednostki gospodarki społecznej Zmienna jakościowa
 • rok
46 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody jednostki gospodarki społecznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody z funduszy europejskich, publicznych środków zagranicznych Zmienna jakościowa
 • rok
48 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody z funduszy europejskich, publicznych środków zagranicznych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Czy w....r. jednostka miała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za …r.
50 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody ze źródeł publicznych
 • rodzaje przychodów ze źródeł publicznych
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
52 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody ze źródeł publicznych
 • rodzaje przychodów ze źródeł publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Czy w ... r. jednostka realizowała z przedsiębiorstwami wspólne projekty? Zmienna jakościowa
 • rok
54 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Ile projektów zrealizowano w ... r.?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Ile projektów jednostka zrealizowała w ... r.?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Czy w ... r. jednostka starała się o przekazanie zadań przez administrację publiczną / podpisała umowę na realizację zadań / realizowała zadania ?
 • Zadania zlecone lub wspieranie przez administrację publiczną
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
57 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Ile w ... r. jednostka ofert złożyła na realizację zadania / umów podpisała na realizację zadań / zrealizowała zadań ?
 • Zadania zlecone lub wspieranie przez administrację publiczną
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Reintegracja zawodowa osób po ukończeniu jednostek reintegracyjnych
 • rodzaj jednostki reintegracyjnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
59 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Płeć
 • pełen etat
 • osoby, których koszty pracy były współfinansowane
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
60 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Kiedy ostatnio (rok) jednostka sporządzała analizę potrzeb osób / grup na rzecz których świadczyła usługi? Zmienna określająca czas
 • przeszłość
61 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Czy jednostka sporządzała analizę potrzeb osób / grup na rzecz których świadczyła usługi? Zmienna jakościowa
 • rok
62 Cechy organizacyjno-prawne Czy jednostka sporządziła roczne sprawozdanie ze swej działalności za...rok
 • Rodzaj sprawozdania jednostki non-profit
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
63 Cechy organizacyjno-prawne Czy w ... r. jednostka prowadziła działalność (czy była aktywna)? Zmienna jakościowa
 • rok
64 Cechy organizacyjno-prawne Proszę określić powód braku aktywności prawno-ekonomicznej jednostki na dzień 31 grudnia .... r. Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
65 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Stosowanie innych niż statut dokumentów określających cele i zadania Zmienna jakościowa
 • rok
66 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Czy w ... r. w jednostce stosowane były jakieś standardy (minimalne, akceptowalne wymagania) w zakresie świadczonych usług? Zmienna jakościowa
 • rok
67 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Czy w ... r. jednostka uczestniczyła w konsultacjach społecznych projektów uchwał na poziomie urzędu / gminy / miasta na prawach powiatu (np. dotyczącej programu współpracy)? Zmienna jakościowa
 • rok
68 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej W ilu konsultacjach społecznych w ... r. jednostka uczestniczyła?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Czy w ... r. osoby zarządzające, członkowie, inne osoby pracujące społecznie lub pracownicy uczestniczyli w szkoleniach? Zmienna jakościowa
 • rok
70 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Proszę podać liczbę osób zarządzających jednostką, pracowników i pracujących społecznie uczestniczących w szkoleniach w ... r.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Gdzie sprawozdania merytoryczne lub finansowe za ….rok były upublicznione?
72 Cechy organizacyjno-prawne Czy jednostka upubliczniła sprawozdanie merytoryczne lub finansowe za … rok? Zmienna jakościowa
 • rok
73 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Z którymi podmiotami współpraca opierała się na pisemnym porozumieniu lub umowie? Zmienna jakościowa
 • rok
74 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Inne podmioty z którymi współpraca opierała się na pisemnym porozumieniu lub umowie - jakie? Zmienna opisowa
 • rok
75 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Z iloma jednostkami administracji publicznej i podmiotami im podległymi (np. szkoły, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej) jednostka współpracowała w ... r.?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Współpraca jednostek non-profit z przedsiębiorstwami Zmienna jakościowa
 • rok
77 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Kto był inicjatorem współpracy z przedsiębiorstwami? Zmienna jakościowa
 • rok
78 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Z iloma przedsiębiorstwami jednostka współpracowała w ... r.?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Jakie bariery występowały we współpracy jednostki z kategoriami podmiotów w ... r.?
 • Bariery współpracy
Rozwiń grupowanie
 • Kategorie podmiotów współpracujących
Zmienna jakościowa
 • rok
80 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej W jakim celu w ... r. jednostka współpracowała z kategoriami podmiotów?
 • Cele współpracy
Rozwiń grupowanie
 • Kategorie podmiotów współpracujących
Zmienna jakościowa
 • rok
81 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Jak często jednostka współpracowała z wymienionymi kategoriami podmiotów w ... r.?
 • Częstotliwość współpracy
Rozwiń grupowanie
 • Kategorie podmiotów współpracujących
Zmienna jakościowa
 • rok
82 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Jakie inne bariery występowały we współpracy jednostki z kategoriami podmiotów w ... r.? Zmienna opisowa
 • rok
83 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej W jakim innym celu w ... r. jednostka współpracowała z kategoriami podmiotów? Zmienna opisowa
 • rok
84 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Inne podmioty z którymi współpracowała jednostka - jakie? Zmienna opisowa
 • rok
85 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Współpraca z którym z urzędów była najważniejsza w ... r. z punktu widzenia realizacjia zadań statutowych jednostki? Zmienna jakościowa
 • rok
86 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Proszę wskazać inną główną dziedzinę współpracy jednostki z administracją publiczną w ... r.? Zmienna opisowa
 • rok
87 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Z którymi urzędami administracji samorządowej współpracowała jednostka w ... r.? Zmienna jakościowa
 • rok
88 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Czy w … r. jednostka wydatkowała środki finansowe na promocję swojej działalności? Zmienna jakościowa
 • rok
89 Organizacje pożytku publicznego (OPP) Jaką kwotę jednostka wydała na kampanię informacyjną w celu pozyskania 1% podatku w okresie od 1 maja .... r. do 30 kwietnia ... r. ?
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
90 Organizacje pożytku publicznego (OPP) Czy jednostka wydała środki finansowe na kampanię informacyjną w celu pozyskania 1% podatku w okresie 1 maja ... r. do 30 kwietnia ... r.? Zmienna jakościowa
 • od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
91 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Proszę podać liczbę osób zarządzających jednostką według stanu na 31 grudnia .... r. z uwzględnieniem charakteru świadczonej pracy w jednostce oraz płci
 • Płeć
 • Charakter świadczonej pracy w organie zarządzającym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
92 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Proszę podać liczbę osób zarządzających jednostką według stanu na 31 grudnia .... r. z uwzględnieniem stażu oraz płci
 • Płeć
 • Staż pracy w organie zarządzającym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
93 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Zgodność działań z innymi dokumentami wewnętrznymi niż statut Zmienna jakościowa
 • rok
94 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok