Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
IF - instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Czy w 2018 r. przedsiębiorstwo prowadziło działalność operacyjną? Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Cechy organizacyjno-prawne Czy przedsiębiorstwo sporządza rachunek przepływów pieniężnych? Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Cechy organizacyjno-prawne Status organizacyjny przedsiębiorstwa
 • Regon lub nazwa grupy
 • Staus organizacyjny przedsiębiorstwa
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedź tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Cechy organizacyjno-prawne Przedsiębiorstwo sporządza sprawozdanie finansowe
 • Akty prawne na podstawie, których sporzadzany jest bilans oraz rachunek zysków i strat
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedź tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Cechy organizacyjno-prawne Zakres danych finansowych wykazywanych na sprawozdaniu
 • Status organizacyjny przedsiębiorstwa - wybrane dane finansowe
 • Zakres danych finansowych wykazywanych na sprawozdaniu
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedź tak/nie
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Dane adresowe i terytorialne Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zmienna adresowa
 • rok
7 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny - REGON Zmienna identyfikacyjna
8 Instrumenty finansowe Instrumenty pochodne - Aktywa
 • Rodzaje instrumentów pochodnych - Aktywa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Instrumenty finansowe Czy w 2019 r. przedsiębiorstwo zamierza rozszerzyć zakres wykorzystywania instrumentów finansowych?
 • Rodzaje instrumentów finansowych - planowany zakres ich wykorzystania
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedź tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok następny po roku sprawozdawczym
10 Instrumenty finansowe Instrumenty pochodne - Pasywa
 • Rodzaje instrumentów pochodnych - Pasywa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Instrumenty finansowe Z jakich dodatkowych instrumentów finansowych korzystano w Państwa przedsiębiorstwie w związku z pandemią COVID-19? Zmienna opisowa
 • rok
12 Transakcje na instrumenty pochodne Liczba nowych transakcji zawartych na instrumenty pochodne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie w grupie kapitałowej
 • Przeciętne zatrudnienie w grupie kapitałowe
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Struktura walutowa przychodów i kosztów Czy przedsiębiorstwo eksportuje? Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Struktura walutowa przychodów i kosztów Czy przedsiębiorstwo importuje? Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Instrumenty finansowe Czy przedsiębiorstwo sporządziło sprawozdanie SP za 2018 r.? Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
17 Transakcje na instrumenty pochodne Wartość instrumentów pochodnych według rodzaju podmiotu, z którym zawarto transakcje finansowe
 • Instytucje finansowe i niefinansowe uczestniczące w transakcjach zawieranych na rynku instrumentów pochodnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Instrumenty finansowe Wynik na instrumentach pochodnych ze względu na instrument podstawowy
 • Instrumenty pochodne ze względu na instrument podstawowy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Instrumenty finansowe Wartość bilansowa instrumentów pochodnych ze względu na instrument podstawowy
 • Instrumenty pochodne ze względu na instrument podstawowy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Instrumenty finansowe Aktywa - instrumenty finansowe
 • Rodzaje instrumentów finansowych - Aktywa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Instrumenty finansowe Czy w związku z efektami pandemii COVID-19 podjęto w Państwa przedsiębiorstwie decyzje o dodatkowym zastosowaniu bądź zwiększeniu skali wykorzystania instrumentów pochodnych?
 • Wpływ COVID na dodatkowe wykorzystywanie instrumentów pochodnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
22 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości - bilans
 • Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości - bilans
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR - rachunek zysków i strat
 • Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR- rachunek zysków i strat
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości - rachunek zysków i strat
 • Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości - rachunek zysków i strat
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Instrumenty finansowe Pasywa - instrumenty finansowe
 • Rodzaje instrumentów finansowych - Pasywa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR - Bilans
 • Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR - bilans
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto
 • Przepływy pieniężne netto
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Struktura walutowa przychodów i kosztów Struktura walutowa przychodów ogółem
 • Przedziały procentowe (%)
 • Nazwy walut
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedź tak/nie
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Struktura walutowa przychodów i kosztów Struktura walutowa przychodów z eksportu
 • Przedziały procentowe (%)
 • Nazwy walut
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedź tak/nie
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Struktura walutowa przychodów i kosztów Struktura walutowa kosztów ogółem
 • Nazwy walut
 • Przedziały procentowe (%)
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedź tak/nie
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Struktura walutowa przychodów i kosztów Struktura walutowa kosztów importu
 • Przedziały procentowe (%)
 • Nazwy walut
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedź tak/nie
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe Zobowiązania z tytułu umów dotyczących operacji finansowych instrumentami finansowymi
 • Rodzaje zobowiązań z tytułu umów dotyczących operacji finansowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe Zobowiązania z tytułu umów dotyczących operacji finansowych instrumentami pochodnymi
 • Rodzaje zobowiązań z tytułu umów dotyczących operacji finansowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu umów na instrumenty pochodne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Transakcje na instrumenty pochodne Wartość nowych transakcji zawartych na instrumenty pochodne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedź tak/nie
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Międzynarodowa wymiana towarowa Dane finansowe dotyczące wartości importu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Międzynarodowa wymiana towarowa Dane finansowe dotyczące wartości eksportu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
41 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
42 Instrumenty finansowe Czy w związku z efektami pandemii COVID-19 podjęto w Państwa przedsiębiorstwie decyzje o dodatkowym finansowaniu?
 • Wpływ COVID na decyzje o zastosowaniu dodatkowego finansowania
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok