Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
GS-S - sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • rok
3 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Działalność gospodarcza Zmienna opisowa
 • rok
5 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Założyciele organizacji Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Dane adresowe i terytorialne Zasięg terytorialny działalności Zmienna jakościowa
 • rok
7 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Dobrowolna działalność w ramach struktur i porozumień organizacji Zmienna jakościowa
 • rok
8 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Współpraca spółdzielni z innymi podmiotami
 • Częstotliwość współpracy
Rozwiń grupowanie
 • Kategorie podmiotów współpracujących
Zmienna jakościowa
 • rok
9 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Główny odbiorca (klient) usług spółdzielni Zmienna jakościowa
 • rok
10 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Działalność pożytku publicznego
 • główna dziedzina działalności pożytku publicznego
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
11 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody z funduszy europejskich, publicznych środków zagranicznych Zmienna jakościowa
 • rok
12 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Konsultowanie podejmowanych działań Zmienna jakościowa
 • rok
14 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Płeć
 • główne miejsce pracy
 • niepełnosprawność
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
15 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Środki wykorzystane w procesie założycielskim spółdzielni
 • %
Zmienna ilościowa
 • dzień ostatniego przetargu
16 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Członkowie jednostki osoby prawne
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Organizacje nienastawione na zysk
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • Płeć
 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Płeć
 • pełen etat
 • główne miejsce pracy
 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Płeć
 • pełen etat
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
20 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody z funduszy europejskich, publicznych środków zagranicznych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Płeć
 • główne miejsce pracy
 • niepełnosprawność
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
24 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Działania z zakresu reintegracji społecznej lub zawodowej Zmienna jakościowa
 • rok
25 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Stosowanie innych niż statut dokumentów określających cele i zadania Zmienna jakościowa
 • rok
26 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Reintegracja zawodowa osób po ukończeniu jednostek reintegracyjnych
 • rodzaj jednostki reintegracyjnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • współfinansowanie kosztów pracy
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej Zgodność działań z innymi dokumentami wewnętrznymi niż statut Zmienna jakościowa
 • rok
29 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) zapasowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
30 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
31 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody ze źródeł publicznych
 • rodzaje przychodów ze źródeł publicznych
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
32 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
33 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk netto
 • cel rozdysponowania zysku
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki Zmienna jakościowa
 • rok
36 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki Zmienna jakościowa
 • rok
38 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • wartość środków trwałych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Dane bilansowe Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • tys. zł
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody jednostki gospodarki społecznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody ze źródeł publicznych
 • rodzaje przychodów ze źródeł publicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody jednostki gospodarki społecznej Zmienna jakościowa
 • rok
43 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
44 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
45 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
46 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty działalności pożytku publicznego spółdzielni socjalnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty działalności pożytku publicznego spółdzielni socjalnych Zmienna jakościowa
 • rok
48 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody ze źródeł niepublicznych
 • rodzaje przychodów ze źródeł niepublicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty jednostki gospodarki społecznej Zmienna jakościowa
 • rok
50 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty jednostki gospodarki społecznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty rodzajowe
 • typy kosztów rodzajowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok