Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
ST-W - statystyka województwa: rozwój gospodarki społecznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Partycypacja publiczna Budżet obywatelski
 • Budżet obywatelski
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Partycypacja publiczna Budżet obywatelski
 • Budżet obywatelski
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Partycypacja publiczna Budżet obywatelski
 • Budżet obywatelski
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Partycypacja publiczna Czy w budżecie województwa zrealizowanym w roku sprawozdawczym wyodrębniono kwotę na budżet obywatelski? Zmienna jakościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy w województwie według stanu na dzień 31 XII była wyznaczona osoba lub komórka organizacyjna której zadaniem była współpraca z mieszkańcami i rozwój gospodarki społecznej?
 • Wyznaczenie osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za współpracę z oraganizacjami pozarządowymi i rozwój gospodarki społecznej
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
 • Członkostwo w spółdzielniach socjalnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
 • Nazwa spółdzielni socjalnej utworzonej w roku sprawozdawczym
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
10 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
 • Regon spółdzielni socjalnej utworzonej w roku sprawozdawczym
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
11 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Jakie formy działań wspierających sieciowanie organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych stosowało województwo w roku sprawozdawczym? Zmienna jakościowa
 • rok
12 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Jakie formy współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej stosowało województwo w roku sprawozdawczym? Zmienna jakościowa
 • rok
13 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
 • Stosowane inne formy działań wspierających sieciowanie organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
14 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
 • Stosowane inne formy wsparcia organizacji pozarządowych
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
15 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
 • Stosowane inne formy współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
16 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy wg stanu na dzień 31 XII województwo było członkiem spółdzielni socjalnej?
 • Członkostwo w spółdzielniach socjalnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
17 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy województwo stosowało w roku sprawozdawczym następujące formy wsparcia organizacji pozarządowych?
 • Stosowane formy wsparcia organizacji pozarządowych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
18 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy w województwie w roku sprawozdawczym obowiązywała strategia rozwoju?
 • Obowiązywanie strategii rozwoju
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
19 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy województwo w roku sprawozdawczym współpracowała z co najmniej jednym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej?
 • Współpraca z co najmniej jednym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
20 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy w strategii rozwoju województwa obowiązującej w roku sprawozdawczym uwzględniono zagadnienia związane z aktywizacją mieszkańców, współpracą z organizacjami pozarządowymi, rozwojem gospodarki społecznej i stosowaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych?
 • Zagadnienia uwzględnione w strategii rozwoju
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
21 Partycypacja publiczna Czy w roku sprawozdawczym w województwie złożono wnioski o realizację inicjatywy lokalnej? Zmienna jakościowa
 • rok
22 Partycypacja publiczna Inicjatywa lokalna
 • Realizacja zdań w ramach inicjatywy lokalnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Pożyczki, poręczenia i gwarancje
 • Kwota pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych organizacjom pozarządowym
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Pożyczki, poręczenia i gwarancje
 • Udzielone organizacjom pozarządowym pożyczki, poręczenia i gwarancje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy w roku sprawozdawczym województwo przekazało środki finansowe na prowadzenie następujących placówek reintegracji społeczno-zawodowej?
 • Przekazanie środków finansowych na prowadzenie placówek reintegracji społeczno-zawodowej.
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
26 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Dotacje na dofinansowanie inwestycji przekazane organizacjom pozarządowym
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Dotacje na dofinansowanie inwestycji przekazane organizacjom pozarządowym
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Inne trudności związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
29 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Obszary, w których realizowano zadania publiczne
Rozwiń grupowanie
 • Sposób realizacji zadań publicznych
Zmienna jakościowa
 • rok
30 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Oferty złożone przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy w roku sprawozdawczym województwo przekazało organizacjom pozarządowym dotacje na dofinansowanie inwestycji?
 • Przekazanie organizacjom pozarządowym dotacji na dofinansowanie inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
32 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy w roku sprawozdawczym województwo przekazało środki organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych?
 • Przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
33 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Środki finansowe przekazane na prowadzenie placówek reintegracji społeczno-zawodowej
 • Przekazanie środków finansowych na prowadzenie placówek reintegracji społeczno-zawodowej.
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Środki finansowe przekazane na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy w roku sprawozdawczym województwo udzielało organizacjom pozarządowym pożyczek, poręczeń i gwarancji?
 • Pożyczki, poręczenia i gwarancje
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
37 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Jakie trudności związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych wystąpiły w roku sprawozdawczym w województwie? Zmienna jakościowa
 • rok
38 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej W ramach którego trybu wydatkowano najwięcej środków?
 • Obszary, w których realizowano zadania publiczne
Rozwiń grupowanie
 • tryb w ramach którego wydatkowano najwięcej środków
Zmienna jakościowa
 • rok
39 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy w roku sprawozdawczym województwo przekazywało środki na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
 • Tryby przekazania środków na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
40 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Czy w roku sprawozdawczym województwo udzieliło zamówień z wolnej ręki spółdzielniom socjalnym, dla których jest organem założycielskim - tzw. tryb in-house?
 • Udzielanie zamówień z wolnej ręki spółdzielniom socjalnym, dla których gmina / powiat / województwo jest organem założycielskim
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
41 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Udzielone zamówienia z wolnej ręki spółdzielniom socjalnym, dla których gmina / powiat / województwo jest organem założycielskim
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Udzielone zamówienia z wolnej ręki spółdzielniom socjalnym, dla których gmina / powiat / województwo jest organem założycielskim
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami pracy, spółdzielniami inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej Realizacja zadań publicznych
 • Złożone oferty i zawarte umowy na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Tryby przekazania środków finansowych na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
46 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Czy w województwie, według stanu na 31 XII, obowiązywał akt prawa miejscowego dotyczący stosowania klauzul społecznych?
 • Obowiązywanie aktu prawa miejscowego regulującego stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
47 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Czy w roku sprawozdawczym województwo stosowało w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy?
 • Stosowanie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy klauzul i aspektów społecznych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
48 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Czy w województwie w roku sprawozdawczym udzielono zamówień publicznych, które były wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?
 • Udzielanie zamówień publicznych, które były wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
49 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Zamówienia publiczne
 • Udzielone zamówienia publiczne, które były wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Zamówienia publiczne
 • Zamówienia publiczne udzielone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy i w których stosowano klauzule i aspekty społeczne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Zamówienia publiczne
 • Zamówienia publiczne udzielone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy i w których stosowano klauzule i aspekty społeczne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Zamówienia publiczne
 • Zamówienia publiczne udzielone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Zamówienia publiczne
 • Zamówienia publiczne udzielone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok