Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
K-02 - sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer lokalu, Numer budynku, Kod pocztowy, Miejscowość poczt) Zmienna adresowa
 • rok
3 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • rok
4 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
5 Cechy organizacyjno-prawne Jednostka posiadająca więcej niż jednego organizatora Zmienna jakościowa
 • rok
6 Cechy organizacyjno-prawne Muzeum posiada statut lub regulamin uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zmienna jakościowa
 • rok
7 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowe) Zmienna adresowa
 • rok
8 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
11 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Ekspozycje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • rok
12 Cechy organizacyjno-prawne Muzeum posiada oddziały Zmienna jakościowa
 • rok
13 Cechy organizacyjno-prawne Oddziały muzeów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzeum prowadzi elektroniczną ewidencję zbiorów Zmienna jakościowa
 • rok
15 Cechy organizacyjno-prawne Typ instytucji muzealnej Zmienna jakościowa
 • rok
16 Cechy organizacyjno-prawne Aktywność jednostki muzealnej Zmienna jakościowa
 • rok
17 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj muzeum Zmienna jakościowa
 • rok
18 Cechy organizacyjno-prawne Prezentowanie ekspozycji na wolnym powietrzu Zmienna jakościowa
 • rok
19 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj instytucji paramuzealnej Zmienna jakościowa
 • rok
20 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia
 • Kategorie muzealiów/depozytów
Rozwiń grupowanie
 • PI
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia
 • Kategorie muzealiów/depozytów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Depozyty
 • Kategorie muzealiów/depozytów
Rozwiń grupowanie
 • PI
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Depozyty
 • Kategorie muzealiów/depozytów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Działalność wystawiennicza Zwiedzający muzea i wystawy muzealne
 • Kategorie osób zwiedzających muzea i wystawy muzealne
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Możliwość zakupu biletów przez Internet Zmienna jakościowa
 • rok
26 Działalność wystawiennicza Wystawy w muzeach w kraju
 • Rodzaje wystaw w kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Działalność wystawiennicza Wystawy muzealne za granicą
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność wystawiennicza Zwiedzający wystawy muzealne za granicą
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Działalność wydawnicza Nakład tytułów wydawanych w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Działalność wydawnicza Tytuły dostępne przez Internet
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaje imprez
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaje imprez
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Działalność kulturalno-edukacyjna Działania realizowane on-line
 • Formy działalności kulturalnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy działań realizowanych on-line
 • Formy działalności kulturalnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane
 • Rodzaje obiektów zdigitalizowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Ekspozycje muzealne mieszczą się w jednym obiekcie Zmienna jakościowa
 • rok
39 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekty, w których znajdują się ekspozycje muzealne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzeum posiada wyodrębnione pomieszczenia magazynowe dla muzealiów Zmienna jakościowa
 • rok
41 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Powierzchnia magazynowa
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Jaka liczba muzealiów (w sztukach) była poddana w ciągu roku konserwacji?
 • Rodzaje konserwacji obiektów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Zatrudnienie według płci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni
 • Zatrudnienie według płci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy pełnozatrudnieni
 • Zatrudnienie według płci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Cechy organizacyjno-prawne Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Rodzaje wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności Dni, w których jednostka nie prowadziła żadnej działalności kulturalnej związanej z przygotowywaniem i udostępnianiem oferty kulturalnej z powodu COVID-19
 • Miesiące
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
49 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
50 Informacje o sprawozdawcy E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania (składowe: Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • rok
51 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu (składowe: Numer telefon) Zmienna adresowa
 • rok