Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OS-3 - sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Woda pobrana z ujęć
 • Źródła poboru wody z ujęć zakładu
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Gospodarowanie wodą Zakup wody od innych jednostek
 • Ogółem i z zagranicy kraju
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Gospodarowanie wodą Zużycie wody na potrzeby zakładu
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Gospodarowanie wodą Zużycie wody na potrzeby zakładu do produkcji
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Gospodarowanie wodą Zużycie wody na potrzeby zakładu do produkcji z sieci wodociągowej
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Gospodarowanie wodą Sprzedaż wody
 • Ogółem i za granicę kraju
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Straty wody
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Zamknięte obiegi wody Pojemność instalacji zamkniętego obiegu wody
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Zamknięte obiegi wody Woda przepływająca przez zamknięty obieg
 • dam3 / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Zamknięte obiegi wody Woda pobrana na uzupełnienie zamkniętego obiegu wody
 • m3 / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Osady Osady wytworzone
 • Gospodarowanie osadami z oczyszczalni i podczyszczalni wytworzonymi w ciągu roku
Rozwiń grupowanie
 • t s.m.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Osady Osady dotychczas składowane na terenie własnym zakładu na składowisku
 • t s.m.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Osady Osady wykorzystane z dotychczas składowanych
 • t s.m.
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
14 Ścieki Ścieki odprowadzone
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ścieki Ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej (komunalnej)
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ścieki Ścieki odprowadzone do wód lub do ziemi
 • Pochodzenie ścieków
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Ścieki Ścieki odprowadzone zawierające substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Ścieki Ścieki odprowadzone do wód morskich
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ścieki Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
 • Ścieki oczyszczane i nieoczyszczane
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Ścieki Ścieki ponownie wykorzystane
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Ścieki Ładunki zanieczyszczeń w ściekach wytworzonych
 • Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach
Rozwiń grupowanie
 • kg / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Ścieki Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi
 • Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach
Rozwiń grupowanie
 • kg / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Ścieki Wody zasolone
 • Gospodarowanie wodami zasolonymi
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Ścieki Suma jonów chlorków i siarczanów w wodach zasolonych
 • Odprowadzone do wód i zagospodarowane
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Oczyszczalnie ścieków Oczyszczalnie ścieków
 • Rodzaj oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Oczyszczalnie ścieków Praca oczyszczalni w ciągu roku
 • Rodzaj oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Oczyszczalnie ścieków Przepustowość projektowa oczyszczalni
 • Rodzaj oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • m3 / d
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Oczyszczalnie ścieków Przepustowość projektowa oczyszczalni wg BZT5
 • Rodzaj oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • kg / d
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Ścieki Ścieki oczyszczane
 • Rodzaj oczyszczalni
Rozwiń grupowanie
 • m3 / d
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Oczyszczalnie ścieków Podczyszczalnie ścieków
 • Rodzaj podczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Ścieki Ścieki podczyszczane
 • Rodzaj podczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • m3 / d
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
33 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
34 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety