Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PNT-06 - sprawozdanie o działalności w zakresie nanotechnologii w przedsiębiorstwie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność w zakresie nanotechnologii Działania przedsiębiorstwa związane z nanotechnologią Zmienna jakościowa
 • rok
2 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przedsiębiorstwie
 • Środki przypadające na obszar zastosowania nanotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przedsiębiorstwie
 • Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przedsiębiorstwie
 • Środki pozyskane od podmiotów krajowych
 • Źródła finansowanianakładów
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przedsiębiorstwie
 • Nakłady na działalność w dziedzinie nanotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przedsiębiorstwie
 • Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przedsiębiorstwie
 • Środki własne
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii
 • Nakłady wewnętrzne według obszarów zastosowań nanotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność w zakresie nanotechnologii Źródło pochodzenia infrastruktury lub sprzętu wykorzystywanego w działalności w dziedzinie nanotechnologii
 • Źródła infrastruktury lub sprzętu
Rozwiń grupowanie
 • Źródło infrastruktury lub sprzętu
Zmienna jakościowa
 • rok
12 Pracujący, w tym zatrudnieni Personel w dziedzinie nanotechnologii
 • EPC - liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy
 • Personel według rodzaju działalności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Pracujący, w tym zatrudnieni Personel w dziedzinie nanotechnologii
 • Wykształcenie
 • Personel według rodzaju działalności
 • Personel według płci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność w zakresie nanotechnologii Porozumienie o współpracy badawczej (partnerskiej) w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
16 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący, którzy 50% lub więcej swojego czasu poświęcają dziadzinie nanotechnologii
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący, którzy mniej niż 50% swojego czasu pracy poświęcają dziedzinie nanotechnologii
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność w zakresie nanotechnologii Wartość sprzedaży produktów nanotechnologicznych
 • Rodzaj produktów (wyrobów i usług) wytwarzanych
 • Sprzedaż według rynku zbytu
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki otrzymane od podmiotów krajowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność w zakresie nanotechnologii Zakup patentów i licencji z dziedziny nanotechnologii
 • Zakupione patenty i licencje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność w zakresie nanotechnologii Sprzedaż patentów i licencji w dziedzinie nanotechnologii
 • Sprzedane patenty i licencje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność w zakresie nanotechnologii Patenty w dziedzinie nanotechnologii uzyskane w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność w zakresie nanotechnologii Patenty w dziedzinie nanotechnologii uzyskane w UPRP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność w zakresie nanotechnologii Zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii dokonane w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność w zakresie nanotechnologii Planowane zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność w zakresie nanotechnologii Zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii dokonane przez jednostkę w UPRP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w przedsiębiorstwie dziadzinie nanotechnologii
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w przedsiębiorstwie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Działalność w zakresie nanotechnologii Sposób nabycia lub stworzenia technologii wykorzystanej w działalności związanej z nanotechnologią
 • Sposób stworzenia/nabycia technologii
Rozwiń grupowanie
 • Krajowe/Zagraniczne
Zmienna jakościowa
 • rok
30 Działalność w zakresie nanotechnologii Rodzaje produktów wytwarzanych w przedsiębiorstwie Zmienna jakościowa
 • rok
31 Działalność w zakresie nanotechnologii Działalność w dziedzinie nanotechnologii
 • Obszar zastosowania nanotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj działalności
Zmienna jakościowa
 • rok
32 Działalność w zakresie nanotechnologii Zakres pozyskanych środków na projekty badawcze Zmienna jakościowa
 • rok
33 Działalność w zakresie nanotechnologii Wartość pozyskanego kapitału na projekty badawcze
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Działalność w zakresie nanotechnologii Pozyskanie kapitału na projekty badawcze Zmienna jakościowa
 • rok
35 Działalność w zakresie nanotechnologii Trudności w pozyskiwaniu pracowników wykwalifikowanych w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
36 Działalność w zakresie nanotechnologii Rok rozpoczęcia działalności związanej z nanotechnologią
 • r.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Działalność w zakresie nanotechnologii Działalność w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
38 Działalność w zakresie nanotechnologii Działalność w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
39 Działalność badawcza i rozwojowa Współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
40 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki przekazane podmiotom
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Działalność w zakresie nanotechnologii Własność intelektualna związana z nanotechnologią
 • Rodzaj instrumentów własności intelektualnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Działalność w zakresie nanotechnologii Instrumenty własności intelektualnej związane z nanotechnologią Zmienna jakościowa
 • rok
43 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii
 • Udział środków własnych w nakładach wewnętrznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii
 • Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Działalność w zakresie nanotechnologii Nakłady wewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii
 • Nakłady na działalność w dziedzinie nanotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Działalność w zakresie nanotechnologii Pozyskanie kapitału na projekty badawcze Zmienna jakościowa
 • rok