Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PZP-1 - lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci analogowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia planów miejscowych będących w trakcie sporządzania, dla terenów objętych obowiązującym planem miejscowym
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego będącymi w trakcie sporządzania
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których sporządzanie trwa więcej niż 3 lata
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Koszt sporządzenia miejscowych planów uchwalonych w ciągu roku w przeliczeniu na 1 ha planu
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie sporządzania
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Koszt sporządzenia miejscowych planów uchwalonych w ciągu roku, poniesiony w całym okresie ich sporządzania
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Postać analogowa obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powierzchnia wskazana w studium do sporządzenia planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Koszt sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wpływy prognozowane do budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • tytuły wpływów
 • termin uchwalenia planu
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wydatki prognozowane budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • kierunki wydatków
 • termin uchwalenia planu
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Obwiązujące studium w postaci wektorowej udostępnione z wykorzystaniem usług danych przestrzennych
 • usługi w mpzp i studium
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obowiązujące plany miejscowe udostępnione z wykorzystaniem usług danych przestrzennych
 • usługi w mpzp i studium
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych a nieobowiązujących
 • powierzchnia planów uchwalonych a nieoobowiązujących
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone a nieobowiązujące
 • plany uchwalone a nieobowiązjące
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Czy gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Data uchwalenia ostatniej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powierzchnia terenów wskazanych w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Uchwały gminy Data podjęcia uchwały "reklamowej" Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
21 Uchwały gminy Data podjęcia uchwały intencyjnej o przygotowaniu projektu uchwały "reklamowej" Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
22 Uchwały gminy Data podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
23 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Powierzchnia terenów, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Powierzchnia terenów, dla których wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu negatywne (odmowne)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego negatywne (odmowne)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Decyzje pozytywne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zmiana przeznaczenia powierzchni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • zmiana przeznaczenia gruntów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wydatki poniesione z budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • kierunki wydatków
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uzyskane dochody budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • tytuły wpływów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Uchwały gminy Zakres tematyczny uchwały "reklamowej" Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
32 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Decyzje pozytywne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • przeznaczemie terenów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Udział powierzchni przeznaczenia terenów pod funkcje wskazane w studium w powierzchni gminy
 • przeznaczenie terenów_studium
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • przeznaczenie terenów_mpzp
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powierzchnia terenów wskazanych w studium wymagających zmiany przeznaczenia
 • zmiana przeznaczenia gruntów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • liczba obowiązujących mpzp
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • powierzchnia pzp
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia obwiązujących planów miejscowych w postaci wektorowej z nadaną georeferencją
 • wektoryzacja mpzp
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Obwiązujące studium w postaci wektorowej z nadaną georeferencją
 • mpipz_studium wektorowe_georef_termin
 • studium_wektoryzacja_zasięg
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obwiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z nadaną georeferencją
 • mpipz_studium wektorowe_georef_termin
 • mpzp_wektoryzacja_zasięg_wydzielenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Uchwały gminy Potwierdzenie posiadania przez gminę wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
42 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci elektronicznej
 • MPiPZ i Studium_postac elektron
 • georeferencja mzpz i studium
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Postać elektroniczna obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • MPiPZ i Studium_postac elektron
 • georeferencja mzpz i studium
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Uchwały gminy Zakres tematyczny uchwały w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
45 Uchwały gminy Data podjęcia uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
46 Uchwały gminy Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących
 • inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • ha
Zmienna ilościowa