Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
RF-03 - sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
2 Dane bilansowe Aktywa razem
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
3 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
7 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
8 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki i kredyty zagrożone
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
9 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
10 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
11 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne długoterminowe aktywa finansowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
12 Dane bilansowe Fundusz jednostki
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
13 Dane bilansowe Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
14 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz ogółem
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
15 Dane bilansowe Fundusze placówek
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
16 Dane bilansowe Fundusze specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
17 Dane bilansowe Fundusze specjalne
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
18 Dane bilansowe Inne fundusze specjalne
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
19 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy w umowach sprzedaży aktywów zawartych przez jednostkę w roku sprawozdawczym wystąpiły klauzule wycofania? Zmienna jakościowa
 • rok
20 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa finansowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
21 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
22 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
23 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne na rachunkach bankowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
24 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne państwowego funduszu celowego
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
25 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne w kasie
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
26 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
27 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone kredyty i pożyczki
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
28 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki i kredyty zagrożone
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
29 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
30 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności (dochody) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności (dochody) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
35 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe - należności od budżetów
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
36 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe - pozostałe należności
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
37 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe - rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
38 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
39 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
40 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
41 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Dane bilansowe Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
46 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
47 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
48 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
49 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
50 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymane przez jednostkę dywidendy
 • Nazwa spółki przekazującej dywidendę
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
51 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymane przez jednostkę dywidendy
 • posiadane udzialy w spółce przekazującej dywidendę
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymane przez jednostkę dywidendy
 • Regon
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
53 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym otrzymała dywidendę? Zmienna jakościowa
 • rok
54 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymane przez jednostkę dywidendy
 • wartość otrzymanej dywidendy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Dane bilansowe Państwowe fundusze celowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
56 Dane bilansowe Pasywa razem
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
57 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
 • regon spółki, której podwyższono kapitał zakładowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
58 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
 • informacje o podwyższeniu kapitału spółek
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
 • Szczegółowy opis transakcji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
60 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym podwyższyła kapitał zakładowy spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych? Zmienna jakościowa
 • rok
61 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
 • Udział w spółce zależnej, stowarzyszonej, celowej po podwyższeniu kapitału zakładowego
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
 • ujęcie transakcji w wydatkach budżetu jst - rozdział, paragraf
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
63 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy transakcja podwyższenia kapitału spółki zależnej, stowarzyszonej, celowej została ujęta w wydatkach budżetu jst?
 • ujęcie transakcji w wydatkach budżetu jst - tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • Tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
64 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
 • ujęcie transakcji w wydatkach budżetu jst
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy podwyższenie kapitału zakładowego wynika z zawartej umowy wsparcia? Zmienna jakościowa
 • rok
66 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Posiadane przez jednostkę w roku sprawozdawczym obowiązujące umowy wsparcia
 • nazwa jednostki, z którą zawarto umowę
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
67 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Posiadane przez jednostkę w roku sprawozdawczym obowiązujące umowy wsparcia
 • okres na jaki zawarto umowę wsparcia
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
68 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Posiadane przez jednostkę w roku sprawozdawczym obowiązujące umowy wsparcia
 • regon jednostki, z którą zawarto umowę wsparcia
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
69 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Posiadane przez jednostkę w roku sprawozdawczym obowiązujące umowy wsparcia
 • rok zawarcia umowy wsparcia
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
70 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Posiadane przez jednostkę w roku sprawozdawczym obowiązujące umowy wsparcia
 • sposób ujęcia transakcji w sprawozdaniu Rb-28S - rozdział,paragraf
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
71 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Posiadane przez jednostkę w roku sprawozdawczym obowiązujące umowy wsparcia
 • szczegóły zawartej umowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym posiada obowiązującą umowę wsparcia? Zmienna jakościowa
 • rok
73 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przez podległe jednostki
 • nazwa jednostki podległej
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
74 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostki posiadające osobowość prawną podległe Państwa instytucji realizowały w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej? Zmienna jakościowa
 • rok
75 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przez podległe jednostki
 • regon jednostki podległej
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
76 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane przez jednostkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
 • nazwa umowy i rok zawarcia
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
77 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej? Zmienna jakościowa
 • rok
78 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane przez jednostkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
 • szczegóły realizacji inwestycji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z?
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
80 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane przez jednostkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej formule z udziałem partnera prywatnego, zakładającej poniesienie przez niego nakładów inwestycyjnych
 • szczegóły realizowanych inwestycji w formule PPP lub innej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane przez jednostkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej formule z udziałem partnera prywatnego, zakładającej poniesienie przez niego nakładów inwestycyjnych
 • nazwa umowy i rok zawarcia
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
82 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej formule z udziałem partnera prywatnego, zakładającej poniesienie przez niego nakładów inwestycyjnych? Zmienna jakościowa
 • rok
83 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z?
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z - tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
84 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej przez podległe jednostki
 • nazwa jednostki podległej
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
85 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostki posiadające osobowość prawną podlegle Państwa instytucji realizowały w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej? Zmienna jakościowa
 • rok
86 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej przez podległe jednostki
 • regon jednostki podległej
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
87 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przejęte przez jednostkę zobowiązania innego podmiotu
 • Nazwa jednostki, której przejęto zobowiązania
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
88 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przejęte przez jednostkę zobowiązania innego podmiotu
 • Regon podmiotu, którego przejęte zostały zobowiązania
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
89 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z?
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
90 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym przejęła zobowiązania innego podmiotu? Zmienna jakościowa
 • rok
91 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przejęte przez jednostkę zobowiązania innego podmiotu
 • tytuł przejętych zobowiązań
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
92 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przejęte przez jednostkę zobowiązania innego podmiotu
 • wartość przejętych zobowiązań
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym przekazała rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych na rzecz podmiotu realizującego te zadania? Zmienna jakościowa
 • rok
94 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przekazana przez jednostkę rekompensata (z tytułu świadczenia usług publicznych) na rzecz podmiotu realizującego zadania zlecone jednostki samorządu terytorialnego
 • regon i nazwa podmiotu, któremu przekazano rekompensatę, tytuł świadczenia usługi publicznej na rzecz której przyznano rekompensatę
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
95 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przekazana przez jednostkę rekompensata (z tytułu świadczenia usług publicznych) na rzecz podmiotu realizującego zadania zlecone jednostki samorządu terytorialnego
 • wysokość przekazanej rekompensaty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
96 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przystąpienie do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / komunalnej
 • nazwa spółki i rok przystąpienia
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
97 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka przystąpiła do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / komunalnej? Zmienna jakościowa
 • rok
98 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przystąpienie do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / komunalnej
 • posiadane udziały w spółce
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
99 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przystąpienie do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / komunalnej
 • regon spółki do której przystąpiła jednostka
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
100 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy udziały (akcje) objęła instytucja finansująca?
 • udziały (akcje) objęte przez instytucję finansującą
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
101 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
102 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
103 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
104 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
105 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników (wydatki) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
106 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników (wydatki) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
107 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
108 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
109 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Sposób ujęcia transakcji w sprawozdaniu Rb-28S
 • sposób ujęcia transakcji - rozdział, paragraf
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
110 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Sposób ujęcia transakcji w sprawozdaniu Rb-28S
 • szczegóły ujęcia transakcji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
111 Dane bilansowe Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
112 Dane bilansowe Środki trwałe - grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
113 Dane bilansowe Środki trwałe - grunty
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
114 Dane bilansowe Środki trwałe - inne środki trwałe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
115 Dane bilansowe Środki trwałe - środki transportu
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
116 Dane bilansowe Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
117 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
118 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym udzieliła poręczenia lub gwarancji innym jednostkom? Zmienna jakościowa
 • rok
119 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Umorzone przez jednostkę należności od innego podmiotu
 • Nazwa jednostki, której umorzono należności
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
120 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Umorzone przez jednostkę należności od innego podmiotu
 • Regon
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
121 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym umorzyła należności od innego podmiotu? Zmienna jakościowa
 • rok
122 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Umorzone przez jednostkę należności od innego podmiotu
 • tytuł umorzonych należności
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
123 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z?
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
124 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy transakcja została ujęta w sprawozdaniu Rb-27S?
 • ujęcie transakcji w sprawozdaniu Rb-27S
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
125 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Umorzone przez jednostkę należności od innego podmiotu
 • wartość umorzonych należności
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
126 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Utworzona spółka specjalnego przeznaczenia / celowa / komunalna
 • nazwa spółki i rok utworzenia
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
127 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka utworzyła spółkę specjalnego przeznaczenia / celową / komunalną? Zmienna jakościowa
 • rok
128 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Utworzona spółka specjalnego przeznaczenia / celowa / komunalna
 • posiadane udziały w utworzonej spółce
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
129 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Utworzona spółka specjalnego przeznaczenia / celowa / komunalna
 • regon utworzonej spółki
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
130 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy udziały (akcje) objęła instytucja finansująca?
 • udziały (akcje) objęte przez instytucję finansującą
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
131 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
132 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
133 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
134 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
135 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
136 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
137 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
138 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
139 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
140 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
141 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
142 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
143 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
144 Dane bilansowe Zaliczki na środki trwałe w budowie
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
145 Dane bilansowe Zapasy – materiały
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
146 Dane bilansowe Zapasy – półprodukty i produkty w toku
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
147 Dane bilansowe Zapasy – produkty gotowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
148 Dane bilansowe Zapasy – towary
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
149 Dane bilansowe Zapasy
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
150 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym zawarła umowę o charakterze sprzedaży zwrotnej? Zmienna jakościowa
 • rok
151 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte przez jednostkę umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej
 • szczegóły zawartych transakcji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
152 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy operacja sprzedaży zwrotnej została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z?
 • ujęcie operacji sprzedaży zwrotnej w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
153 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte przez jednostkę umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej
 • Zawarte przez jednostkę umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
154 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte przez podległe jednostki umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej
 • nazwa jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
155 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostki posiadające osobowość prawną podległe Państwa instytucji w roku sprawozdawczym zawarły umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej? Zmienna jakościowa
 • rok
156 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte przez podległe jednostki umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej
 • regon jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
157 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe ogółem wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Zmienna ilościowa
 • rok
158 Dane bilansowe Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z?
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z - tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
159 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe ogółem wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
160 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe przejęte przez instytucje finansowe
 • Przejęte przez instytucje finansowe długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
161 Dane bilansowe Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z?
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z - tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
162 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe przejęte przez instytucje finansowe
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
163 Dane bilansowe Czy jednostka posiada długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych? Zmienna jakościowa
 • rok
164 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
165 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
166 Dane bilansowe Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z?
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z - tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
167 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe zrestrukturyzowane
 • ujęcie operacji w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
168 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe zrestrukturyzowane
 • Zrestrukturyzowane długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
169 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
170 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
171 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - pozostałe zobowiązania
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
172 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
173 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - sumy obce
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
174 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - wobec budżetów
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
175 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
176 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
177 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
178 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
179 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
180 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
181 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Niewymagalne zobowiązania z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
182 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Niewymagalne zobowiązania z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
183 Dane bilansowe Zobowiązania
 • z tytułu dostaw towarów i usług według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
184 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania niewymagalne z tytułów innych niż podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dostawa towarów i usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
185 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania niewymagalne z tytułów innych niż podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dostawa towarów i usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
186 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
187 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
188 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułów innych niż podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dostawa towarów i usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
189 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułów innych niż podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dostawa towarów i usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
190 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
191 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
192 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
193 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia