Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Województwo, Powiat, Kod kraju, Zagraniczny kod pocztow) Zmienna adresowa
 • miesiąc
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Dane bilansowe Aktywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Czas pracy Czas przepracowany
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje do działalności podstawowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
12 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - pozostałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
14 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Przetwórstwo rybne Ocena wykorzystania potencjału produkcyjnego w roku (szacunkowo)
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Dane bilansowe Pasywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Przetwórstwo rybne Przychody uzyskane z wykonania usługi uszlachetniania
 • tys. zł
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Przetwórstwo rybne Przychody z własnego przetwórstwa rybnego (sprzedaż produktów)
 • t
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Przetwórstwo rybne Przychody z własnego przetwórstwa rybnego (sprzedaż towarów)
 • t
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
35 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Dane bilansowe Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Dane bilansowe Środki trwałe - grunty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Dane bilansowe Środki trwałe - środki transportu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Dane bilansowe Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na działalności operacyjnej
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Cechy organizacyjno-prawne Forma prawna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
48 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Przetwórstwo rybne Zaopatrzenie w surowiec powierzony w celu wykonania usługi uszlachetniania
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
53 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
55 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
56 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) na działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) z całokształtu działalności Zmienna jakościowa
 • rok
60 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego