Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
FDF - działalność finansowa przedsiębiorstwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe PASYWA RAZEM
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
2 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
3 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
4 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
5 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
6 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
7 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
8 Dane bilansowe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
9 Dane bilansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
10 Dane bilansowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
11 Faktoring Formy faktoringu, według zawiadamiania dłużnika o zawartej umowie
 • Formy zawiadamiania dłużnika
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Faktoring Liczba dłużników w podziale na rodzaje faktoringu
 • Rodzaj wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
13 Kredyt/pożyczka Liczba klientów obsługiwanych przez państwa przedsiębiorstwo, którym udzielono kredytu i / lub pożyczki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
 • Klienci firm kredytowo-pożyczkowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
14 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
15 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) zapasowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
16 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
17 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
18 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
19 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
20 Dane bilansowe Aktywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
21 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
22 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
23 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
24 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
25 Dane bilansowe Zapasy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
26 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
27 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
28 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
29 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - nieruchomości
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
30 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
31 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
32 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
33 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
34 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
35 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
36 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
37 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
38 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa grupy przedsiębiorstw Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
39 Cechy grup przedsiębiorstw Czy przedsiębiorstwo należy do grupy kapitałowej przedsiebiorstw? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
40 Cechy grup przedsiębiorstw Proszę określić pozycję przedsiebiorstwa w grupie kapitałowej: Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
41 Cechy organizacyjno-prawne Udział w kapitale podstawowym
 • udział w kapitale podstawowym
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Cechy organizacyjno-prawne Udział w kapitale podstawowym
 • udział w kapitale podstawowym
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Cechy organizacyjno-prawne Liczba oddziałów oraz autoryzowanych przedstawicielstw
 • działalność
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Cechy organizacyjno-prawne Czy w badanym roku przedsiębiorstwo prowadziło działalność operacyjną Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
46 Cechy organizacyjno-prawne Czy prowadzili Państwo działalność w zakresie: Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
47 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Dane uzupełniające: Przychody ze sprzedaży pochodzące z działalności
 • Dane uzupełniające
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
48 Faktoring Formy faktoringu, według sposobu otrzymywania zapłaty za sprzedaną wierzytelność
 • Formy otrzymywania zapłaty
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Faktoring Czy przedsiębiorstwo jest: Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
50 Faktoring Wartość wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w podziale na województwa
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
51 Faktoring Liczba wykupionych faktur w faktoringu krajowym w podziale na województwa
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
52 Faktoring Liczba klientów w faktoringu krajowym w podziale na województwa
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
53 Faktoring Wartość zaangażowania środków finansowych
 • Rodzaj wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
54 Faktoring Klienci według osiąganych obrotów z faktorem
 • Przedziały obrotów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
55 Faktoring Wartość wykupionych wierzytelności
 • Rodzaj wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
56 Faktoring Klienci korzystający z usług faktoringowych według zakresu ich działalności
 • PKD sekcje A-U
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Faktoring Funkcje usługowe przedsiębiorstwa faktoringowego Zmienna jakościowa
 • rok
58 Pracujący, w tym zatrudnieni Liczba pracujących w przedsiebiorstwie wg rodzaju prowadzonej działalności
 • Pracujący
 • Badana działalność FDF
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
59 Kredyt/pożyczka Średni okres spłaty kredytu i / lub pożyczki
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
60 Kredyt/pożyczka Liczba kredytów i / lub pożyczek przy udzieleniu których uczestniczyło państwa przedsiębiorstwo w okresie od 1stycznia do 31 grudnia według okresu spłaty
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
 • Okres spłaty udzielonych kredytów i/lub pożyczek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
61 Kredyt/pożyczka Wartość umów / transakcji innych produktów finansowych
 • Inne produkty pośrednictwa kredytowego
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
62 Kredyt/pożyczka Umowy / transakcje innych produktów finansowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
63 Kredyt/pożyczka Wartość kredytów i / lub pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
64 Kredyt/pożyczka Wartość kredytów i / lub pożyczek udzielonych osobom fizycznym
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
65 Kredyt/pożyczka Kredyty i / lub pożyczki udzielone przedsiębiorstwom
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
66 Kredyt/pożyczka Kredyty i / lub pożyczki udzielone osobom fizycznym
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
67 Kredyt/pożyczka Czy przedsiębiorstwo prowadzi monitoring udzielonych kredytów / pożyczek? Zmienna jakościowa
 • rok
68 Kredyt/pożyczka Czy przedsiębiorstwo uczestniczy w windykacji należności?
 • TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaje uczestnistwa w windykacji należności
Zmienna jakościowa
 • rok
69 Kredyt/pożyczka Udział kanałów dystrybucji przy sprzedaży kredytów / pożyczek
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Kredyt/pożyczka Wykorzystywane przez przedsiębiorstwo kanały pozyskiwania klientów Zmienna jakościowa
 • rok
71 Kredyt/pożyczka Szacunkowy odsetek wartości udzielonych kredytów / pożyczek
 • Szacunkowy odsetek wartości udzielonych kredytów/pożyczek
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Kredyt/pożyczka Rodzaje podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwami pośrednictwa kredytowego / doradztwa finansowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych
 • Rodzaje podmiotów współpracujących
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Kredyt/pożyczka Stacjonarne punkty sprzedaży kredytów / pożyczek
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
74 Leasing Szacunkowa skala pokrycia ubezpieczeniem nabywanych przedmiotów leasingu Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
75 Leasing Rodzaje ubezpieczonych ryzyk Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
76 Leasing Firma leasingowa mająca ubezpieczenie ALL RISKS Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
77 Leasing Podmiot, na rzecz którego będzie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
78 Leasing Strona umowy z zakładem ubezpieczeniowym Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
79 Leasing Ryzyko leasingodawcy Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
80 Leasing Rodzaje zabezpieczeń przedmiotów przekazanych w leasing Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
81 Leasing Przedmioty oddane w leasing
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
82 Leasing Środki trwałe netto dla umów leasingu operacyjnego w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzących flotę
 • Pojazdy według rodzaju silnika
 • Charakter działalności leasingowej przedsiębiorstwa prowadzącego flotę
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
83 Leasing Pozostały kapitał (należności) do spłaty dla umów leasingu finansowego w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzących flotę
 • Pojazdy według rodzaju silnika
 • Charakter działalności leasingowej przedsiębiorstwa prowadzącego flotę
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
84 Leasing Nowe umowy leasingu w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzących flotę
 • Pojazdy według rodzaju silnika
 • Charakter działalności leasingowej przedsiębiorstwa prowadzącego flotę
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
85 Leasing Leasingobiorcy w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzących flotę
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
86 Leasing Pojazdy oddane w leasing przez przedsiębiorstwo leasingowe prowadzące flotę
 • Pojazdy według rodzaju silnika
 • Charakter działalności leasingowej przedsiębiorstwa prowadzącego flotę
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
87 Leasing Należności leasingowe przeterminowane
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
88 Leasing Nieumorzone środki trwałe oddane w leasing
 • Rodzaje umów leasingowych
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
89 Leasing Należności leasingowe brutto
 • Rodzaje umów leasingowych
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
90 Leasing Rozszerzona oferta przedmiotów leasingu Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
91 Leasing Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwo leasingowe
 • Kanały pozyskiwania klientów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
92 Leasing Opcje zakończenia umowy leasingu Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
93 Leasing Ocena sytuacji rynkowej pod względem prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności leasingowej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
94 Leasing Leasingobiorcy zawierający nowe umowy leasingu zwrotnego z jednostkami rządowymi i samorządowymi
 • Siedziba realizacji transakcji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
95 Cechy organizacyjno-prawne Forma prawna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
96 Leasing Rodzaje umów leasingowych Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
97 Faktoring Liczba klientów w podziale na rodzaje faktoringu
 • Rodzaj wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
98 Faktoring Liczba faktur w podziale na rodzaje faktoringu
 • Liczba faktur
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
99 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe zagrożone powyżej 180 dni
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
100 Faktoring Obroty klientów korzystających w ciągu roku z usług faktoringowych wg. zakresu ich działalności
 • PKD sekcje A-U
 • ogółem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
101 Rodzaj prowadzonej działalności Zakres działalności przedsiębiorstwa finansowego Zmienna jakościowa
 • rok
102 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
103 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
104 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
105 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
106 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
107 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Przychody netto ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
108 Leasing Nowe umowy leasingu zwrotnego zawarte z jednostkami rządowymi i samorządowymi
 • Siedziba realizacji transakcji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
109 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
110 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
111 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Źródła pochodzenia przedmiotów (środków) przekazanych w leasing
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
112 Leasing Leasingobiorca
 • Rodzaje umów leasingowych
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
113 Windykacja Wierzytelności przyjęte do obsługi przez Państwa firmę według wierzycieli pierwotnych
 • Typ wierzytelności
 • Wierzyciele pierwotni
 • Charakterystyka wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
114 Windykacja Źródła finansowania nabytych wierzytelności w ciągu danego roku
 • Źródła finansowania nabytych wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
115 Windykacja Czy Państwa firma tworzyła w danym roku konsorcjum dla zakupów inwestyji? Zmienna jakościowa
 • rok
116 Windykacja Czy Państwa firma prowadzi działalność za granicą? Zmienna jakościowa
 • rok
117 Windykacja Jeśli nie, to czy planuje wyjście poza rynek Polski? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
118 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
119 Windykacja Liczba i wartość czynnych wierzytelności (wg wartości nominalnej) przyjętych do obsługi przez Państwa firmę w dniu 31 grudnia danego roku
 • Typ wierzytelności
 • Czynne wierzytelności przyjęte do obsługi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
120 Windykacja Koszty przypisane i związane bezpośrednio z obsługą wierzytelności w ciągu danego roku (koszty sądowe, egzekucyjne)
 • Typ wierzytelności
 • Obsługiwane wierzytelności
 • Koszty związane z obsługą wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
121 Windykacja Jeśli tak, to w jakim procencie swoich inwestycji?
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
122 Windykacja Liczba i wartość wierzytelności (wg wartości nominalnej) przyjętych do obsługi przez Państwa firmę w ciągu danego roku
 • Typ wierzytelności
 • Wierzytelności przyjęte do obsługi
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
123 Windykacja Wartość odzyskanych wierzytelności z obsługiwanych przez Państwa firmę w ciągu danego roku
 • Typ wierzytelności
 • Wierzytelności przyjęte do obsługi
 • Odzyskane wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
124 Rodzaj prowadzonej działalności Charakter prowadzonej działalności
 • radzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • działalność FDF
Zmienna jakościowa
 • rok
125 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Przychody z całokształtu działalności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
126 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Koszty z całokształtu działalności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
127 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
128 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Charakterystyka obsługiwanych leasingobiorców
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
129 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Sekcje PKD A-U
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
130 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Siedziba realizacji transakcji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
131 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Rodzaje umów leasingowych
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
132 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Forma prawna przedsiebiorstwa
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
133 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
 • Termin na jaki zostały zawarte umowy leasingu
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
134 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
 • Rodzaj waluty w jakiej została zawarta transakcja
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
135 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
 • Rodzaje przedmiotów (środków) leasingu według stanu zużycia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
136 Leasing Nazwa waluty nowych umów leasingu
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
137 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Źródła finansowania przedmiotów (środków) oddanych w leasing
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
138 Leasing Nowe umowy leasingu
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
139 Faktoring Obroty klientów współpracujących z faktorem
 • Przedziały obrotów FKT
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
140 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe z tytułu należności straconych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
141 Instrumenty finansowe Czy pandemia „koronawirusa” miała wpływ na działalność przedsiębiorstwa?
 • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - negatywny
 • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - pozytywny
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
142 Instrumenty finansowe Proszę podać szacunkowy wpływ pandemii „koronawirusa” (w %) na działalność przedsiębiorstwa.
 • Badana działalność FDF
 • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - wzrost
 • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - spadek
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok