Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
AP-01 - statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy w Państwa jednostce prawo do powoływania, odwoływania, zatwierdzania lub wykonywania veta w odniesieniu do składu większości zarządu lub rady nadzorczej posiadają (bezpośrednio lub poprzez odpowiednie organy): podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych; inne podmioty publiczne; podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych i inne podmioty publiczne (działając wspólnie); podmioty prywatne.
 • kontrola sektora instytucji rządowych i samorządowych/podmiotów publicznych/podmiotów prywatnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
2 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy w Państwa jednostce prawo do powoływania, odwoływania, lub wykonywania veta w odniesieniu do większości obsady kluczowych komórek organizacyjnych odgrywających decydującą rolę w ogólnej polityce jednostki (np. zespołów / komitetów inwestycyjnych) posiadają: podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych; inne podmioty publiczne; podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych i inne podmioty publiczne (działając wspólnie); podmioty prywatne.
 • kontrola sektora instytucji rządowych i samorządowych/podmiotów publicznych/podmiotów prywatnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
3 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy w Państwa jednostce prawo do powoływania, odwoływania, lub wykonywania veta w odniesieniu do kluczowego personelu (np. prezes zarządu, przewodniczący rady nadzorczej, dyrektor generalny, dyrektor finansowy) posiadają: podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych; inne podmioty publiczne; podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych i inne podmioty publiczne (działając wspólnie); podmioty prywatne.
 • kontrola sektora instytucji rządowych i samorządowych/podmiotów publicznych/podmiotów prywatnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
4 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy w Państwa jednostce prawa przysługujące na mocy udziałów / akcji / opcji specjalnych (np. złota akcja) posiadają: podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych; inne podmioty publiczne; podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych i inne podmioty publiczne (działając wspólnie); podmioty prywatne.
 • kontrola sektora instytucji rządowych i samorządowych/podmiotów publicznych/podmiotów prywatnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
5 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy w Państwa jednostce wpływ na warunki pozyskiwania / wykorzystania środków finansowych posiadają: podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych; inne podmioty publiczne; podmioty prywatne.
 • kontrola sektora/podmiotów publicznych/podmiotów prywatnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
6 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy Państwa jednostka sprzedaje swoją produkcję wyłącznie podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innym podmiotom publicznym? Zmienna jakościowa
 • rok
7 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy Państwa jednostka konkuruje z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktów od podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych? Zmienna jakościowa
 • rok
8 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych lub inne podmioty publiczne są dominującym klientem Państwa jednostki (tzn. ponad 50% przychodów jest uzyskiwanych od podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych)? Zmienna jakościowa
 • rok
9 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy Państwa jednostka jest jedynym dostawcą wybranych towarów i usług dla podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych? Zmienna jakościowa
 • rok
10 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy w zakresie określania ogólnej polityki Państwa jednostki występują przypadki tzw. nadmiernych regulacji stosowanych przez: podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych; inne podmioty publiczne; podmioty prywatne.
 • kontrola sektora/podmiotów publicznych/podmiotów prywatnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
11 Cechy grup przedsiębiorstw Czy przedsiębiorstwo należało do grupy przedsiębiorstw w 2020 r.? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Cechy organizacyjno-prawne Forma własności przedsiębiorstwa
 • Struktura własności
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
14 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
15 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy w statucie / akcie założycielskim Państwa jednostki znajdują się zapisy dotyczące wymaganej zgody niżej wymienionych podmiotów na działania w zakresie rozwoju lub zakończenia działalności jednostki, operacji połączenia z innym podmiotem lub nabycia aktywów, rozwiązania jednostki lub zmiany statutu / aktu założycielskiego, zatwierdzenia budżetu, wypłaty dywidend: podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych; inne podmioty publiczne; podmioty prywatne.
 • kontrola sektora/podmiotów publicznych/podmiotów prywatnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
16 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi respondenta Zmienna opisowa
 • rok
19 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy Państwa jednostka konkuruje z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktów od podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych? Zmienna jakościowa
 • rok
20 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Czy Państwa jednostka konkuruje z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktów od podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych? Zmienna jakościowa
 • rok
21 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
22 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw
 • Nazwa grupy przedsiębiorstw, do której należy jednostka
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
23 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw
 • REGON jednostki dominującej najwyższego szczebla w grupie przedsiębiorstw, do której należy jednostka
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
24 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw
 • Nazwa grupy przedsiębiorstw, do której należy grupa przedsiębiorstw, do której należy jednostka
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
25 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw
 • REGON jednostki dominującej najwyższego szczebla w grupie przedsiębiorstw, do której należy grupa przedsiębiorstw, do której należy jednostka
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna