Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
Z.5.IERiGZ_PIB – tablice zbiorcze Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego