Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
KGD – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • miesiąc
2 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Miesiąc badania Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
3 Charakterystyka gospodarstw domowych Liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu Zmienna identyfikacyjna
4 Charakterystyka gospodarstw domowych Liczba osób w gospodarstwie domowym
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
5 Charakterystyka gospodarstw domowych Liczba osób w gospodarstwie domowym w wieku 16 lat i więcej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
6 Dochody gospodarstw domowych Dochód netto gospodarstwa domowego
Zmienna ilościowa
 • poprzedni miesiąc
7 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Numer telefonu - respondent (składowe: Numer telefon) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
8 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • miesiąc
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
9 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna niepodjęcia badania
 • Numer wizyty
Rozwiń grupowanie
 • Realizacja badania
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
10 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Związek małżeński lub partnerski z osobą z badanego gospodarstwa domowego
 • Numer osoby
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj związku z osobą z gospodarstwa
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
11 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa domowego Zmienna identyfikacyjna
12 Koniunktura konsumencka O ile procent, Pana / Pani zdaniem, wzrosły / spadły ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
 • ocena zmian cen konsumenckich
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
13 Koniunktura konsumencka O ile procent, Pana / Pani zdaniem, wzrosły / spadły ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
 • ocena zmian cen konsumenckich
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
14 Koniunktura konsumencka O ile procent, Pana / Pani zdaniem, wzrosną / spadną ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
 • ocena zmian cen konsumenckich
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
15 Koniunktura konsumencka O ile procent, Pana / Pani zdaniem, wzrosną / spadną ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciagu najbliższych 12 miesięcy?
 • ocena zmian cen konsumenckich
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
16 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
17 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Województw) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
18 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna jakościowa
 • tydzień
19 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
20 Charakterystyka gospodarstw domowych Skład gospodarstwa domowego Zmienna opisowa
 • miesiąc
21 Aktywność ekonomiczna W jakim zawodzie Pan / Pani pracował / pracowała? Zmienna opisowa
 • tydzień
22 Aktywność ekonomiczna Na jakim stanowisku Pan / Pani pracował / pracowała w badanym tygodniu? Zmienna opisowa
 • tydzień
23 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Dziedzina kształcenia, w której badana osoba osiągnęła najwyższy poziom wykształcenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
24 Aktywność ekonomiczna Status na rynku pracy
 • Numer osoby
Rozwiń grupowanie
 • status na rynku pracy
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
25 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Respondent
 • Numer osoby
Rozwiń grupowanie
 • Numer respondenta
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
26 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna niepodjęcia badania
 • Numer wizyty
 • Numer respondenta
Rozwiń grupowanie
 • Realizacja wywiadu
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
27 Status na rynku pracy Czy w ciągu ostatnich 7 dni wykonywał / wykonywała Pan / Pani jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek bądź pomagał / pomagała nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 7 dni
28 Status na rynku pracy Czy w ciągu ostatnich 7 dni miał / miała Pan / Pani pracę, ale jej czasowo nie wykonywał / wykonywała? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 7 dni
29 Aktywność ekonomiczna Jaki był główny charakter Pana / Pani pracy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 7 dni
30 Czas pracy W jakim wymiarze czasu Pan / Pani pracował / pracowała? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 7 dni
31 Aktywność ekonomiczna Samoocena statusu na rynku pracy Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
32 Koniunktura konsumencka Jak zmieniła się sytuacja finansowa Pana / Pani gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
33 Koniunktura konsumencka Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje obecną sytuację finansową Pana / Pani gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
34 Koniunktura konsumencka Porównując do ostatnich 12 miesięcy, jakie Pan / Pani przewiduje zmiany cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
35 Koniunktura konsumencka Jak zmieniły się, Pana / Pani zdaniem, ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
36 Koniunktura konsumencka Jakich zmian w sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego spodziewa się Pan / Pani? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
37 Koniunktura konsumencka Jak, Pana / Pani zdaniem, zmieni się poziom bezrobocia w kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
38 Koniunktura konsumencka Czy planuje Pan / Pani kupić lub budować dom (mieszkanie) w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
39 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • miesiąc
40 Koniunktura konsumencka Jak Pana / Pani zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja ekonomiczna kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
41 Koniunktura konsumencka Jakich zmian w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju spodziewa się Pan / Pani w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
42 Koniunktura konsumencka Biorąc pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną kraju, czy uważa Pan / Pani, że obecnie jest odpowiedni czas dla ludzi do dokonywania ważnych zakupów (np. mebli, sprzętu elektrycznego, elektrotechnicznego, itp.)? Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
43 Koniunktura konsumencka Porównując z ostatnimi 12 miesiącami, czy spodziewa się Pan / Pani w ciągu najbliższych 12 miesięcy wydać więcej czy mniej pieniędzy na ważne zakupy (np. mebli, sprzętu elektrycznego, elektrotechnicznego, itp.)? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
44 Koniunktura konsumencka Biorąc pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną kraju, czy uważa Pan / Pani, że obecnie jest: Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
45 Koniunktura konsumencka Jak prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zaoszczędzi Pan / Pani jakąkolwiek sumę pieniędzy? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
46 Koniunktura konsumencka Jak prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakupi Pan / Pani samochód? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
47 Koniunktura konsumencka Jak prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy poniesie Pan / Pani duże wydatki na podniesienie standardu lub remont domu (mieszkania)? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
48 Dochody gospodarstw domowych Proszę podać przybliżony poziom miesięcznych dochodów netto Pana / Pani gospodarstwa domowego uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc badania. Zmienna jakościowa
 • poprzedni miesiąc
49 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Czy wyraża Pan / Pani zgodę, aby drugi wywiad, za 3 miesiące, ankieter przeprowadził: Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
50 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Jaka pora dnia byłaby dla Pana / Pani najodpowiedniejsza na wywiad telefoniczny? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
51 Cechy demograficzne osób Stan cywilny
 • Numer osoby
Rozwiń grupowanie
 • Stan cywilny
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
52 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data wizyty u respondenta
 • Numer wizyty
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
53 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data wizyty u respondenta
 • Numer wizyty
 • Numer respondenta
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
54 Koniunktura konsumencka Jaki wpływ na Pana / Pani odpowiedzi miała obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
55 Koniunktura konsumencka Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną (koronawirus COVID_19), obawia się Pan / Pani utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
56 Koniunktura konsumencka Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla zdrowia populacji Polski jako całości? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
57 Koniunktura konsumencka Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla Pana / Pani osobistego zdrowia? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
58 Koniunktura konsumencka Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla gospodarki w Polsce? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
59 Koniunktura konsumencka Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla Pana / Pani osobistej sytuacji finansowej? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
60 Koniunktura konsumencka Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla codziennego życia w Pana / Pani lokalnej społeczności? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu