Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
RF-01 – kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Finansowe aktywa i pasywa Depozyty złożone u nierezydentów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Finansowe aktywa i pasywa Akcje notowane
 • rodzaje rezydentów emitujących akcje notowane
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Finansowe aktywa i pasywa Akcje nienotowane
 • rodzaje rezydentów emitujących akcje nienotowane
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Finansowe aktywa i pasywa Pozostałe udziały kapitałowe
 • Rodzaje rezydentów emitujących pozostałe udziały kapitałowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Finansowe aktywa i pasywa Udziały w funduszach wspólnego inwestowania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Finansowe aktywa i pasywa Udziały w funduszach wspólnego inwestowania wyemitowane przez nierezydentów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Finansowe aktywa i pasywa Pozostałe kwoty do otrzymania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Finansowe aktywa i pasywa Dłużne papiery wartościowe
 • rezydenci udzielający kredytów i pożyczek
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
12 Finansowe aktywa i pasywa Instrumenty pochodne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Finansowe aktywa i pasywa Pożyczki
 • pożyczki wg terminu i rodzaju podmiotu
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
14 Finansowe aktywa i pasywa Dłużne papiery wartościowe
 • dłuzne papiery wartościowe wg terminów pierwotnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
15 Finansowe aktywa i pasywa Instrumenty pochodne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • Kredyty i pozyczki wg terminu i podmiotu
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
17 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
18 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Finansowe aktywa i pasywa Depozyty złożone u rezydentów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
20 Cechy organizacyjno-prawne Forma prawna
 • Forma prawna spółki akcyjnej
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
21 Finansowe aktywa i pasywa Depozyty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
22 Finansowe aktywa i pasywa Gotówka (w kasie) w walucie obcej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
23 Finansowe aktywa i pasywa Gotówka (w kasie) w walucie krajowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
24 Finansowe aktywa i pasywa Gotówka
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
25 Finansowe aktywa i pasywa Pozostałe kwoty do zapłacenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
26 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
27 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
28 Finansowe aktywa i pasywa Pożyczki długoterminowe umorzone w ramach działań ustawowych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 (umorzone należności, wierzytelności oraz gwarancje)
 • Pożyczki długoterminowe umorzone w ramach działań COVID 19
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
29 Finansowe aktywa i pasywa Pożyczki krótkoterminowe umorzone w ramach działań ustawowych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 (umorzone należności, wierzytelności oraz gwarancje)
 • Pożyczki krótkoterminowe umorzone w ramach działań COVID 19
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym