Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
SOF-2 – sprawozdanie o działalności związków zawodowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Związek zawodowy zarejestrowany w rejestrze organizacji wyższego szczebla Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Cechy organizacyjno-prawne Związek zawodowy zarejestrowany w sądzie (KRS) Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Cechy organizacyjno-prawne Organizacja związkowa Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 30 września
5 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płacący składki
 • płeć
 • emeryci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
6 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płacący składki
 • płeć
 • emeryci
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 30 września
7 Cechy organizacyjno-prawne Związek zawodowy działający na terenie jednego zakładu pracy Zmienna jakościowa
 • 30 września
8 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Współpraca jednostki z innymi organizacjami
 • rodzaj organizacji
 • sposób współpacy
Rozwiń grupowanie
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody jednostki gospodarki społecznej
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
10 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody jednostki gospodarki społecznej Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
11 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Współpraca jednostki z innymi organizacjami
 • sposób współpracy
Rozwiń grupowanie
 • rodzaj organizacji
Zmienna jakościowa
 • rok
12 Cechy organizacyjno-prawne Zakładowe organizacje związkowe będące bezpośrednimi członkami jednostki
 • rodzaj członków organizacji związkowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
13 Cechy organizacyjno-prawne Zakładowe organizacje związkowe będące bezpośrednimi członkami jednostki Zmienna jakościowa
 • 30 września
14 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Akcje protestacyjne prowadzone przez związek zawodowy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
15 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Akcje protestacyjne prowadzone przez związek zawodowy Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
16 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca z oddelegowania
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
17 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca z oddelegowania Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
18 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
19 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
20 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
21 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Pracujący społecznie - członkowie organizacji Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
22 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
23 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
24 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
25 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
26 Cechy organizacyjno-prawne Federacje będące członkami jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
27 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Posiadanie udziałów w przedsiębiorstwie Zmienna jakościowa
 • 30 września
28 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Posiadanie udziałów w przedsiębiorstwie Zmienna jakościowa
 • 30 września
29 Cechy organizacyjno-prawne Międzyzakładowe organizacje związkowe będące bezpośrednimi członkami jednostki Zmienna jakościowa
 • 30 września
30 Cechy organizacyjno-prawne Federacje będące członkami jednostki Zmienna jakościowa
 • 30 września
31 Cechy organizacyjno-prawne Związek zawodowy należący do branżowej lub terytorialnej federacji Zmienna jakościowa
 • 30 września
32 Cechy organizacyjno-prawne Przynależność do jednostki organizacji związkowych posiadających własną osobowość prawną
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
33 Cechy organizacyjno-prawne Przynależność do jednostki organizacji związkowych posiadających własną osobowość prawną Zmienna jakościowa
 • 30 września
34 Cechy organizacyjno-prawne Przynależność do jednostki organizacji związkowych nieposiadających własnej osobowości prawnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
35 Cechy organizacyjno-prawne Przynależność do jednostki organizacji związkowych nieposiadających własnej osobowości prawnej Zmienna jakościowa
 • 30 września
36 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 30 września
37 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Forma działalności statutowej
 • rodzaj formy
Rozwiń grupowanie
 • formy, którym jednostka poświęciła najwięcej czasu
Zmienna jakościowa
 • rok
38 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Forma działalności statutowej
 • rodzaj formy
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
39 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Problemy w działalności jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
40 Dane identyfikacyjne REGON przedsiębiorstwa, w którym organizacja non-profit posiada udziały Zmienna identyfikacyjna
41 Dane identyfikacyjne Nazwa przedsiębiorstwa, w którym organizacja non-profit posiada udziały Zmienna identyfikacyjna
42 Dane identyfikacyjne Nazwa bezpośredniej jednostki nadrzędnej Zmienna identyfikacyjna
43 Dane identyfikacyjne REGON bezpośredniej jednostki nadrzędnej Zmienna identyfikacyjna
44 Dane identyfikacyjne REGON federacji Zmienna identyfikacyjna
45 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Działalność gospodarcza Zmienna jakościowa
 • 30 września
46 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Działalność gospodarcza Zmienna opisowa
 • rok
47 Dane identyfikacyjne Nazwa federacji Zmienna identyfikacyjna
48 Dane identyfikacyjne REGON zakładu pracy, na terenie którego działa jednostka Zmienna identyfikacyjna
49 Dane identyfikacyjne Nazwa zakładu pracy, na terenie którego działa jednostka Zmienna identyfikacyjna
50 Dane identyfikacyjne REGON organizacji wyższego szczebla, w której jednostka jest zarejestrowana Zmienna identyfikacyjna
51 Dane identyfikacyjne Nazwa organizacji wyższego szczebla, w której jednostka jest zarejestrowana Zmienna identyfikacyjna
52 Cechy organizacyjno-prawne Międzyzakładowe organizacje związkowe będące bezpośrednimi członkami jednostki
 • rodzaj członków organizacji związkowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
53 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres strony internetowej, Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
54 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
55 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data wypełnienia formularza Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
56 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
57 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety