Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Czas pracy Czas przepracowany
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
4 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe opłacone przez ubezpieczonych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętna liczba zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna