Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-09.4 – sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Import i przywóz węgla kamiennego Import węgla kamiennego do celów energetycznych
 • Mierniki węgla - G-09.4E
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
 • %
 • t
 • USD
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
2 Import i przywóz węgla kamiennego Import węgla kamiennego do koksowania
 • Mierniki węgla - G-09.4K
Rozwiń grupowanie
 • %
 • t
 • USD
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Import i przywóz węgla kamiennego Sprzedaż importowanego węgla kamiennego do odbiorców
 • Kierunki sprzedaży węgla kamiennego - G-09.4
 • Mierniki węgla - G-09.4D
Rozwiń grupowanie
 • t
 • zł / t
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc