Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • kwartał
 • rok
4 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży usług przesyłania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
5 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług przesyłania energii elektrycznej
 • Kategorie przychodów ze sprzedaży usług przesyłania
 • Kierunki sprzedaży usług przesyłania
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Bonifikaty i upusty
 • Kierunki sprzedaży usług przesyłania
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług przesyłania energii elektrycznej po wyłączeniu bonifikat i upustów
 • Kierunki sprzedaży usług przesyłania
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
8 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Eksport energii elektrycznej rozliczany finansowo
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
9 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Import energii elektrycznej rozliczany finansowo
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
10 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena zakupu energii elektrycznej na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
11 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup energii elektrycznej na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
12 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena zakupu energii elektrycznej na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
 • Kierunki zakupu na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
13 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup energii elektrycznej na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
 • Kierunki zakupu na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
14 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup usług systemowych
 • Kierunki zakupu usług systemowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
15 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Saldo obrotów na rynku bilansującym
 • Energia bilansująca
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
16 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Obrót energią elektryczną
 • Energia bilansująca
 • Kierunki obrotu energią elektryczną na rynku bilansującym
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
17 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług przesyłania energii elektrycznej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
18 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z rezerwacji zdolności przesyłowych (na połączeniach międzysystemowych)
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
19 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty przejściowe
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
20 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody za energię elektryczną sprzedaną w ramach rynku bilansującego
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
21 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu transgranicznego przesyłu energii elektrycznej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
22 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Inne przychody ze sprzedaży usług przesyłania energii elektrycznej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
23 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z działalności przesyłowej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
24 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty energii kupionej na pokrywanie strat w sieci przesyłowej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
25 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty energii kupionej w ramach rynku bilansującego
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
26 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty usług systemowych
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
27 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wpłaty dokonane na rachunek opłaty przejściowej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
28 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty wynikające z rozliczeń w ramach tranzytów międzynarodowych
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
29 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty przeniesione
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
30 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności własnej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
31 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty uzyskania przychodów
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
32 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
33 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
34 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
35 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
36 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
37 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na działalności operacyjnej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
38 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
40 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności energetycznej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
41 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
42 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - energia elektryczna
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
43 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - energia elektryczna na pokrywanie strat przesyłowych
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
44 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - opłaty przesyłowe zmienne
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
45 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
46 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe przeniesione
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
47 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe przeniesione - opłaty przesyłowe stałe
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
48 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
49 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne - koszty zarządu
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
50 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty razem (stałe + zmienne)
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
51 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty (stałe + zmienne) (bez narzutu kosztów zarządu) - remonty
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
52 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty (stałe + zmienne) (bez narzutu kosztów zarządu) - wydziały pomocnicze
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
53 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty (stałe + zmienne) (bez narzutu kosztów zarządu) - wydziały pomocnicze - koszty systemów bilansowo-rozliczeniowych
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
54 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
55 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
56 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
58 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
59 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty stałe własne
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
60 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne bezpośrednie
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
61 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne pośrednie
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
62 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne
 • Działalność energetyczna, w tym magazynowanie energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
63 Nakłady inwestycyjne Nakłady na środki trwałe
 • Rodzaj inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
66 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty finansowe z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
67 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączenia do sieci
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
68 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania w działalności przesyłowej
 • Rodzaj zobowiązań (en. el.)
 • Długoterminowe, krótkoterminowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
69 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Rodzaje odbiorców energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
70 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Moc umowna elektryczna
 • Rodzaje odbiorców energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
71 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty przejściowe
 • Rodzaje odbiorców energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
72 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychód energii elektrycznej w sieci NN
 • Kierunki przychodu energii elektrycznej w sieci NN
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
73 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Rozchód energii elektrycznej w sieci NN
 • Kierunki rozchodu energii elektrycznej w sieci NN
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
74 Ciepło i energia elektryczna Różnica bilansowa energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
75 Ciepło i energia elektryczna Wskaźnik różnic bilansowych energii elektrycznej
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
76 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
77 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
78 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z opłaty OZE
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
79 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty OZE przekazane do operatora rozliczeń energii odnawialnej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
80 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z opłaty OZE, w tym od płatników opłaty OZE
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
81 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z opłaty kogeneracyjnej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
82 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z opłaty kogeneracyjnej, w tym od płatników opłaty kogeneracyjnej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
83 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z opłaty mocowej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
84 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z opłaty mocowej, w tym od płatników opłaty mocowej
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
85 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty kogeneracyjne przekazane do operatora rozliczeń
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
86 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty mocowe przekazane do zarządcy rozliczeń
 • Działalność energetyczna (OSP)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
87 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatki i opłaty związane ze środowiskiem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
88 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłata mocowa
 • Rodzaje odbiorców energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
89 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej
 • Kategorie odbiorców energii elektrycznej (k. 1 i 2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
90 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłata mocowa
 • Kategorie odbiorców energii elektrycznej (k. 1 i 2)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
91 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna
 • Energia elektryczna pobrana
 • Kategorie odbiorców energii elektrycznej (k. 3)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
92 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna
 • Energia elektryczna pobrana w wybranych i pozostałych godzinach
 • Kategorie odbiorców energii elektrycznej (k. 4 i 5)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
93 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odsprzedaż energii elektrycznej kupionej na pokrycie strat i różnicy bilansowej
 • MWh
 • tys. zł
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok