Z-12

Ozdobna grafika na pasku tytułowym po prawej (wykresy)

Ważne informacje

 1. Składanie sprawozdania Z-12 jest możliwe:
  • z wykorzystaniem aplikacji off-line wyłącznie dla jednostek przekazujących sprawozdania z danymi - aplikację należy pobrać ze strony:
   http://form.stat.gov.pl/formularze/2021/offline/Z-12/
   Aplikacja off-line umożliwia import zewnętrznego pliku danych przygotowanego w określony sposób i w określonym formacie zgodnie z poniższą specyfikacją.
   Specyfikacja pliku do importu danych w formacie CSV: Z12_2020_specyfikacja_csv.pdf
  • przez portal sprawozdawczy (PS) on-line wyłącznie dla jednostek, nie prowadzących działalności (w likwidacji, w upadłości, z zawieszoną działalnością, z zakończoną działalnością nie wykreślone z rejestru lub które nie podjęły działalności), jednostek składających sprawozdania negatywne (brak pracujących lub brak zatrudnionych spełniających warunki badania) oraz jednostek, których dane zostały wykazane w sprawozdaniu zbiorczym (tzw. sprawozdania zerowe) -, na stronie:
   https://cs.stat.gov.pl/
 2. Prosimy o rejestrowanie czasu jaki, zajmuje Państwu przygotowanie danych potrzebnych do sporządzenia sprawozdania (w godzinach, z dwoma znakami po przecinku) oraz czasu niezbędnego do wypełnienia sprawozdania (w godzinach, z dwoma znakami po przecinku). Informacje te będą potrzebne, do uzupełniania danych przed wysyłką sprawozdania.
 3. Jednostki sprawozdawcze zobowiązane są do podania liczby osób pracujących łącznie z pracującymi w filiach, oddziałach, które nie mają statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 4. Sprawozdanie sporządzają wylosowane jednostki prawne lub wylosowane ich jednostki lokalne. W przypadku wylosowania jednostki prawnej posiadającej jednostki lokalne, jednostka ta nie sporządza sprawozdania zbiorczego obejmującego jej jednostki lokalne, lecz sporządza sprawozdanie za tę część firmy, która mieści się pod adresem siedziby. Natomiast w przypadku wylosowania jednostki lokalnej należy sporządzić sprawozdanie tylko za tę jedną wylosowaną jednostkę.

  Uwaga: Powyższe zasady sporządzania sprawozdania Z-12 nie dotyczą jednostek z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz edukacji, dla których informacje znajdują się odpowiednio w pkt. 5 i 6.
 5. Informacja dla jednostek opieki zdrowotnej i pomocy społecznej tj. jednostek z działów PKD: 86 - opieka zdrowotna, 87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 88 - pomoc społeczna bez zakwaterowania.

  W przypadku wylosowania do badania np. Zespołu Opieki Zdrowotnej lub jednostki lokalnej wchodzącej w skład Zespołu – należy zawsze sporządzić jedno sprawozdanie zbiorcze i wykazać wszystkich pracowników całego Zespołu, tj. administracji i obsługi oraz personel medyczny.
  Natomiast dla pozostałych jednostek objętych obowiązkiem sprawozdawczym, a wchodzących w skład Zespołu, należy zawsze złożyć sprawozdanie zerowe bezpośrednio w portalu sprawozdawczym wybierając opcje:
  podmiot aktywny -> prowadzący działalność – dane zostały wykazane przez jednostkę o 14-znakowym numerze REGON -> wprowadzić 14-znakowy nr REGON jednostki, która ujęła Państwa dane w sprawozdaniu zbiorczym.

  Uwaga: Ośrodki szkolno-wychowawcze i Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, którym podlegają szkoły, powinny sporządzić sprawozdanie Z-12 zgodnie z opisem w pkt 6 dotyczącym jednostek z zakresu edukacji.
 6. Informacja dla jednostek z zakresu edukacji.
  W przypadku wylosowania do badania np. Zespołu Szkół lub szkoły wchodzącej w skład Zespołu – należy zawsze sporządzić jedno sprawozdanie zbiorcze i wykazać pracowników całego Zespołu, tj. administracji i obsługi oraz nauczycieli wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.
  Natomiast dla pozostałych jednostek objętych obowiązkiem sprawozdawczym, a wchodzących w skład Zespołu, należy zawsze złożyć sprawozdanie zerowe bezpośrednio w portalu sprawozdawczym wybierając opcje:
  podmiot aktywny > prowadzący działalność – dane zostały wykazane przez jednostkę o 14-znakowym numerze REGON -> wprowadzić 14-znakowy nr REGON jednostki, która ujęła Państwa dane w sprawozdaniu zbiorczym.
 7. W przypadku niezgodności między symbolem PKD wykazanym na portalu sprawozdawczym, a symbolem PKD znajdującym się na Zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON informujemy, że podstawowa działalność Państwa firmy wpisana na formularzu elektronicznym według PKD 2007 określana jest wyłącznie dla potrzeb badań statystycznych. Została ona ustalona - w miarę możliwości - w oparciu o dane z Państwa sprawozdań. Klasyfikacja PKD 2007 wprowadzona została rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).
 8. W zakładce Pomoc aplikacji off-line znajdują się następujące dokumenty:
  • Instrukcja obsługi aplikacji,
  • Formularz i objaśnienia Z-12,
  • Opis błędów,
  • Klasyfikacja zawodów i specjalności,
  • Specyfikacja pliku CSV,
  • Ważne informacje.
 9. Przed przystąpieniem do wypełniania sprawozdania prosimy zapoznać się z objaśnieniami.

Powrót