Portal Sprawozdawczy

Szanowni Państwo,

pomimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się obecnie społeczeństwo i gospodarka naszego kraju, statystyka publiczna nieprzerwanie realizuje badania istotne dla funkcjonowania Państwa Polskiego.

Bardziej niż kiedykolwiek obywatele, przedsiębiorstwa i decydenci potrzebują rzetelnych statystyk, aby podejmować ważne decyzje. Dlatego, bardzo prosimy o uczestnictwo w badaniach statystycznych. Realizacja badań oraz opracowanie i terminowa publikacja wyników są możliwe tylko dzięki zaangażowaniu z Państwa strony.

Ważne informacje

 • Informacja dotycząca klasyfikowania wyrobów na formularzach P-01 i P-02 w związku z wprowadzeniem Nomenklatury Scalonej do celów podatkowych

  Informujemy, że badanie produkcji wyrobów przemysłowych nadal będzie prowadzone według nomenklatury PRODPOL opartej na PKWiU 2015, mimo zastąpienia klasyfikacji PKWIU 2015, do celów podatkowych w zakresie wyrobów, Nomenklaturą Scaloną CN. Dla większości pozycji nomenklatury PRODPOL istnieją powiązania z 8-cyfrowymi pozycjami Nomenklatury Scalonej, które mogą zostać wykorzystane w celu prawidłowego zaklasyfikowania wyrobów według PRODPOL na potrzeby sprawozdań P-01 i P-02.

  Powiązanie pozycji Nomenklatury Scalonej i nomenklatury PRODPOL znajdą Państwo pod adresem https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/prodpol/opis_r2019.html (w "Nomenklaturze PRODPOL do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości rocznej za 2019 r." oraz w "Wykazie wyrobów wg rocznego PRODPOL za 2019 w porównaniu z pozycjami CN"), a także w wyszukiwarce BIW https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/prodpol/wysz_biw.html.

 • Informacja dla jednostek składających sprawozdanie DG-1 odnośnie wynagrodzeń

  Szanowni Państwo,
  Prosimy w sprawozdaniu DG-1 wykazywać pełne wynagrodzenie pracowników, tj. łącznie z dopłata rządową, wypłacaną na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568).

  Wynagrodzenia brutto obejmują wypłaty pieniężne wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym (z wyjątkami opisanymi w zeszycie metodologicznym „Wynagrodzenia w gospodarce narodowej” dostępnym na portalu informacyjnym GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej,6,1.html), niezależnie od źródeł ich finansowania, tj. ze środków własnych lub refundowanych.

 • Informacja dla jednostek składających sprawozdanie DG-1

  Szanowni Państwo,
  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, mającą wpływ także na działalność Państwa firm, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień względem zaistniałych zmian w Państwa jednostce. Prosimy o zamieszczenie w polu „Uwagi” informacji, czy na ewentualne zaistniałe zmiany w liczbie osób pracujących, przeciętnym zatrudnieniu bądź wynagrodzeniu miała wpływ pandemia wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), a jeżeli tak, to czy wynikają one ze zjawisk takich jak zmniejszenie wymiarów etatów, obniżenia wynagrodzeń, zwolnienia pracowników, zawieszenia działalności czy innych. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, które pozwolą nam na dokładniejszą analizę danych z rynku pracy.

 • Informacja dla jednostek składających sprawozdanie DG-1 odnośnie czasu pracy

  Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w badaniu DG-1 należy stosować następujące ustalenia dotyczące czasu pracy dla nowych sytuacji pojawiających się w stanie epidemii:

  • okres pracy zdalnej - powinien być zaliczany do czasu przepracowanego;
  • okres przebywania na zasiłku opiekuńczym - powinien być zaliczany do czasu nieprzepracowanego;
  • okres pozostawania pracowników do dyspozycji pracodawcy w domu oraz dyżury w normalnych godzinach pracy, za które pracownicy otrzymują wynagrodzenie – powinny być zaliczane do czasu przepracowanego;
  • okres zawieszenia działalności jednostki sprawozdawczej na czas epidemii i całkowite zaprzestanie działań wszystkich pracowników – powinien być zaliczany do czasu nieprzepracowanego

Komunikaty

 • Informacja dla dostawców usług telekomunikacyjnych
 • Zmiany w Portalu Sprawozdawczym od dnia 20 grudnia 2013 r. (plik w formacie PDF)
 • Z-KW Statystyczna Karta Wypadku: Uprzejmie informujemy, że dla zdarzeń wypadkowych zaistniałych podczas pracy zdalnej, w poz. 18 "Miejsce powstania wypadku" dodano kod 078 PRACA ZDALNA.
 • Zestawy danych (formularze) badań incydentalnych: Z-KW (wypadki przy pracy) i Z-KS (strajki) należy dodać do obowiązków sprawozdawczych i wypełnić w razie wystąpienia zdarzenia (jak dodać formularz — patrz pkt 4 w Przewodniku).
 • W przypadku niezadowalającej jakości wydruku sprawozdania w przeglądarce FireFox, zalecamy zapisanie wydruku sprawozdania do pliku .pdf i jego wydrukowanie z poziomu dedykowanego bezpłatnego narzędzia Adobe Reader.
 • Dotyczy szkół i placówek oświatowych, które otrzymały po 1 sierpnia 2012 r. nowy numer identyfikacyjny REGON na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.):
  Logowanie na Portalu Sprawozdawczym odbywa się pod nowym numerem identyfikacyjnym REGON, zgodnie z Procedurą aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym, otrzymaną wraz z powiadomieniem o obowiązku sprawozdawczym.

Portal Sprawozdawczy

Aktywacja konta w Portalu Sprawozdawczym

Dotyczy podmiotów, które nie posiadają konta sprawozdawczości elektronicznej i otrzymały pismo informujące o obowiązku jego aktywacji

Informacje techniczne

 • W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, prosimy o wykonanie następujących działań:

  • IE11 — sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
   IE11 - sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności
   Na liście witryn sieci Web dodanych do widoku zgodności nie powinno być wpisanej witryny stat.gov.pl W przeciwnym przypadku należy usunąć taki wpis przyciskiem Usuń.
   IE11 - na liście witryn sieci Web dodanych do widoku zgodności nie powinno być wpisanej witryny stat.gov.pl
  • IE10 — wykonanie aktualizacji (bezpłatnej) do wersji IE11
  • IE8 — sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
   IE8 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności
 • Nie zalecamy korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 i starszych.