Portal Sprawozdawczy

Ważne informacje

Komunikaty

 • Zmiana organizacji przekazywania danych na formularzu F-02.
  Informujemy, że zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 2016 została zmieniona organizacja przekazywania danych dla jednostek, które dotychczas sporządzały sprawozdanie F-02 "Statystyczne sprawozdanie finansowe" i jednocześnie miały obowiązek sprawozdawczy na formularzu F-03 "Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych".
  Począwszy od opracowania za 2016 rok wyżej wymienione jednostki są zobowiązane do sporządzania i przekazywania danych z zakresu bilansu i rachunku zysków i strat oraz danych o środkach trwałych i nakładach na środki trwałe na formularzu SP "Roczna ankieta przedsiębiorstwa"
  Termin sporządzenia sprawozdania SP na Portalu Sprawozdawczym upływa 4.05.2017 r.
 • Zmiana organizacji przekazywania danych na formularzu F-02/dk.
  Informujemy, że zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 2016 została zmieniona organizacja przekazywania danych dla instytucji kultury, które dotychczas sporządzały sprawozdanie F-02/dk „Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury " i jednocześnie miały obowiązek sprawozdawczy na formularzu F-03 "Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych"..
  Począwszy od opracowania za 2016 rok instytucje kultury są zobowiązane do sporządzania i przekazywania danych z zakresu bilansu i rachunku zysków i strat oraz danych o środkach trwałych i nakładach na środki trwałe na formularzu F-02/dk „Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury”.
  Portal Sprawozdawczy będzie otwarty dla sprawozdania F-02/dk od 16 marca 2017 r.
  Termin sporządzenia sprawozdania F-02/dk na Portalu Sprawozdawczym upływa 31.03.2017 r.
 • Formularze badań incydentalnych: Z-KW (wypadki przy pracy) i Z-KS (strajki) należy dodać do obowiązków sprawozdawczych i wypełnić w razie wystąpienia zdarzenia (jak dodać formularz – patrz pkt 4 w Przewodniku).
 • W przypadku niezadowalającej jakości wydruku sprawozdania w przeglądarce FireFox, zalecamy zapisanie wydruku sprawozdania do pliku .pdf i jego wydrukowanie z poziomu dedykowanego bezpłatnego narzędzia Adobe Reader.
 • Dotyczy szkół i placówek oświatowych, które otrzymały po 1 sierpnia 2012 r. nowy numer identyfikacyjny REGON na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.):
  Logowanie na Portalu Sprawozdawczym odbywa się pod nowym numerem identyfikacyjnym REGON, zgodnie z Procedurą aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym, otrzymaną wraz z powiadomieniem o obowiązku sprawozdawczym.

Portal Sprawozdawczy

Aktywacja konta w Portalu Sprawozdawczym

Dotyczy podmiotów, które nie posiadają konta sprawozdawczości elektronicznej i otrzymały pismo informujące o obowiązku jego aktywacji

Informacje techniczne

 • W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, prosimy o wykonanie następujących działań:

  • IE11 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
   IE11 - sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności
   Na liście witryn sieci Web dodanych do widoku zgodności nie powinno być wpisanej witryny stat.gov.pl W przeciwnym przypadku należy usunąć taki wpis przyciskiem Usuń.
   IE11 - na liście witryn sieci Web dodanych do widoku zgodności nie powinno być wpisanej witryny stat.gov.pl
  • IE10 – wykonanie aktualizacji (bezpłatnej) do wersji IE11
  • IE8 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
   IE8 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności
 • Nie zalecamy korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 i starszych.