Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF CRDP 01 – elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzenia sprawozdania według struktur wskazanych w załącznikach nr 1, 4–6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez jednostki zobowiązane
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto
 • Przepływy pieniężne netto
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • Rodzaj korekty
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
3 Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał (fundusz) własny po korektach
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
4 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
 • Zwiększenie/Zmniejszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
6 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) zapasowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Zestawienie zmian w kapitale własnym Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
 • Zwiększenie/Zmniejszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
8 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 • Rodzaj korekty
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
9 Zestawienie zmian w kapitale własnym Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
 • Zwiększenie/Zmniejszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
10 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Dane bilansowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
12 Zestawienie zmian w kapitale własnym Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
 • Zwiększenie/Zmniejszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
13 Dane bilansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych
 • Rodzaj korekty
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
14 Zestawienie zmian w kapitale własnym Zysk (strata) z lat ubiegłych po korektach
 • Zwiększenie/Zmniejszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
15 Dane bilansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
17 Dane bilansowe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
18 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
20 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
21 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
22 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne - koszty zakończonych prac rozwojowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
23 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
24 Dane bilansowe Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
25 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
26 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
27 Dane bilansowe Środki trwałe - grunty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
28 Dane bilansowe Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
29 Dane bilansowe Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
30 Dane bilansowe Środki trwałe - środki transportu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
31 Dane bilansowe Środki trwałe - inne środki trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
32 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
33 Dane bilansowe Zaliczki na środki trwałe w budowie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
34 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
35 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
36 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - nieruchomości
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
37 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
38 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
39 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
40 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
41 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
42 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
43 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
44 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
45 Dane bilansowe Zapasy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
46 Dane bilansowe Zapasy – materiały
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
47 Dane bilansowe Zapasy – półprodukty i produkty w toku
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
48 Dane bilansowe Zapasy – produkty gotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
49 Dane bilansowe Zapasy – towary
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
50 Dane bilansowe Zapasy – zaliczki na dostawy i usługi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
51 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
52 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
53 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
54 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
55 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - udziały lub akcje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
56 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - inne papiery wartościowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
57 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - udzielone pożyczki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
58 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
59 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
60 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
61 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
62 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
63 Dane bilansowe Aktywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
64 Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
65 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
66 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
67 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) zapasowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
68 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
69 Dane bilansowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
70 Dane bilansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
71 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
72 Dane bilansowe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
73 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
74 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
75 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
76 Dane bilansowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
77 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
78 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
79 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
80 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe - inne zobowiązania finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
81 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
82 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
83 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
84 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
85 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
86 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
87 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
88 Dane bilansowe Fundusze specjalne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
89 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
90 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe - ujemna wartość firmy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
91 Dane bilansowe Pasywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
92 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
93 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
94 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
95 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
96 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
97 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
98 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
99 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
100 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
101 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
102 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy (koszty działalności)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
103 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
104 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
105 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
106 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
107 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
108 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
109 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
110 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
111 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
112 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
113 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
114 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
115 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
116 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
117 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
118 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
119 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
120 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
121 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
122 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
123 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
124 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
125 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
126 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
127 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
128 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
129 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
130 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
131 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
132 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
133 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
134 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
135 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
136 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
137 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
138 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres e-mail, Numer fax) Zmienna adresowa
 • rok
139 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
140 Cechy organizacyjno-prawne Rok obrotowy
 • Data rozpoczęcia/zakończenia
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
141 Cechy organizacyjno-prawne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Zmienna jakościowa
 • rok
142 Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
143 Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
144 Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) Koszty ogólnego zarządu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
145 Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) Zysk brutto ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
146 Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) Strata brutto ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
147 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Kod kraju, Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • stan na koniec okresu referencyjnego
148 Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metodą bezpośrednią
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
149 Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metodą pośrednią
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok