Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NFZ SFK 04 – dane z rachunku zysków i strat dla terenowych oddziałów i centrali NFZ
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
2 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału terenowego (składowe: Nazwa regionu, Symbol regionu, Nazwa miejscowości)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody z tytułu składek na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe przychody z tytułu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody netto ze sprzedaży materiałów
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody netto ze sprzedaży towarów
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków otrzymanych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zużycie materiałów pozostałych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie energii
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty świadczeń zdrowotnych
 • Rodzaje kosztów świadczeń zdrowotnych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi remontowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi telekomunikacyjne
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi pocztowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty czynszowe i dzierżawne
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi szkoleniowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi pozostałe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty poboru i ewidencji składek
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty poboru i ewidencji składek dotyczących ZUS
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty poboru i ewidencji składek dotyczących KRUS
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podatek od nieruchomości
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych VAT zaliczony do kosztów
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy ogółem
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wpłaty na PFRON
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty skarbowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne podatki i opłaty
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Wynagrodzenia Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Wynagrodzenia Pozostałe wynagrodzenia
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Pracy
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Koszty pracy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wydatki z tytułu szkolenia pracowników
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe świadczenia
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe - ryczałt za samochody
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe - koszty reprezentacji i reklamy
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe - pozostałe koszty
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zysk / strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty - wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia oraz recept
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok