Strona główna |  


Informatorium: (022) 608 31 61
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, Centrala tel.: (022) 608 30 00, 608 30 01

 

Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy, ankiet, zestawień tabelarycznych
stosowanych w badaniach statystycznych w 2006 roku, zapisanych w
Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Wzory formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania
oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych zostały wprowadzone
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. (Dz. U.  z 2005r., Nr 206, poz. 1707).

 

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader - koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.
Legenda:
Formularze przygotowane do odczytu optycznego (respondent wypełnia i przesyła zwrotnie tylko i wyłącznie formularz przesłany przez służby statystyczne)
Formularz należy wydrukować i wypełnić w formie papierowej; wypełnione wydruki należy przesyłać drogą pocztową do wskazanego w formularzu adresata.
Formularze można wypełniać w programie Adobe Acrobat Reader, a wypełnione wydrukować.

W formularzach założone są proste formuły sumujące. Są jednak aktualizowane automatycznie podczas wypełniania formularza. W przypadku wypełniania formularza ręcznie długopisem należy je zamazać korektorem lub przekreślić.
Informacje o formularzu ( jednostka odpowiedzialna za prowadzenie badania w GUS, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, stosowane klasyfikacje) MS WORD.
 

 

AK-B/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo
AK-H/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
AK-I/p (przemysł)
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje - przemysł
AK-I/p (budownictwo)
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje - budownictwo
AK-P/k
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
AK-P/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
AK-U/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi
AW-01
Statystyczna ankieta wyznaniowa
B-01
Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych

B-02
Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych

B-05
Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych

B-06
meldunek o budownictwie mieszkaniowym

B-07
Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytkowania.

B-08
Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę - przekazanych do użytkowania

B-09
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytkowania

C-01
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług

C-01b
Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych
C-02-10
Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy "owoce" i "warzywa"), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
C-02-11
Notowania cen detalicznych owoców i warzyw
C-02-13
Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych
C-02-30
Notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych
C-02-40
Notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych
C-02-50
Notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych
C-02-91
Notowania cen detalicznych jednolitych w kraju.

C-03
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych

C-04
Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach

DG-1

Zał. do mel. DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

DG-1t
Meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w pdf)
DN-1
Karta statystyczna zawarcia małżeństwa
D-R1
Karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu

D-S1
Karta statystyczna dotycząca prawomocnego: 1. orzeczenia separacji, 2. zniesienia separacji

DS-01
Sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw

DS-01a
Załącznik do sprawozdania DS-01

DS-01b
Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym eksport/import

D-W1
Zestawienie zbiorcze danych: o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące, o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę (objaśnienia do D-W1, D-W2, D-W3)

D-W2
Dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
(objaśnienia do D-W1, D-W2, D-W3)

D-W3
Dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę (objaśnienia do D-W1, D-W2, D-W3)

F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

F-01/k
Sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

F-01/NFI
Sprawozdanie o wyniku finansowym narodowego funduszu inwestycyjnego

Zał. do F-01/NFI
Załącznik do F-01/NFI sprawozdanie o udziałach i akcjach według PKD

F-01/TFI
Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
F-01/s
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2005
F-02
Statystyczne sprawozdanie finansowe
F-02/dk
Sprawozdanie o finansach instytucji kultury
F-03
Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych


Zał. do F-03, SP, SG-01 cz. 4
Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4 - środki trwałe, dotyczący wydatków inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych.
G-01
Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów

G-02a
Sprawozdanie bilansowe nośników energii

G-02b
Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej

G-02g
Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego

G-03
Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

G-04
Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin

G-05
Sprawozdanie o wartości zużytych materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów

G-06
Sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi

H-01a
Ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw

H-01g
Ankieta o sieci placówek gastronomicznych

H-01/k
Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

H-01s
Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej, hurtowej i sieci handlowej

H-02n
Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów

H-02p
Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów

I-01
Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe

K-01
Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej

K-02
Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej
K-03
Sprawozdanie biblioteki publicznej

K-04
Sprawozdanie biblioteki: naukowej, fachowej, fachowo-beletrystycznej, pedagogicznej, towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

K-05
Sprawozdanie z działalności wystawienniczej

K-06
Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych

K-07
Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy

K-08
Sprawozdanie kina

KT-1
Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania

KT-1a
Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania

KZ
Sprawozdanie dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

L-01
Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa

Zał. do dz. 1 i 2 L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa

L-01/a
Sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zał. do dz. 1 i 2 L-01/a
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

L-02
Sprawozdanie o zadrzewieniach

L-03
Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)
   
ŁP-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o oerodkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
   
ŁP-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych
   
ŁP-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji
   
ŁT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych
   
ŁT-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych i abonentów telewizji kablowej
   
ŁT-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych
samoinkasujących
   
ŁT-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji
   
ŁT-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o oerodkach technicznych w zakresie radiodyfuzji
   
ŁT-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej
   
ŁT-7
Zestawienie tabelaryczne z danymi o oerodkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.
   
ŁT-10
Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej
   
ŁT-1mk
Zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach telefonii komórkowej
   
ŁT-1mp
Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej - łączach głównych

Zał. do dz. 1 i 2 L-03
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)
   
LOT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym za 2005 r.
M-01
Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych

M-02
Sprawozdanie o ubytkach zasobów mieszkaniowych


M-04s
Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości

M-06
Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji

M-09
Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
   
MT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra

OB-01
Sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych

OS-1
Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających

OS-3
Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń

OS-4
Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych

OS-5
Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich

OS-6
Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

OS-7
Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu

Zał. nr 1 do OS-7
Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu

Zał. nr 2 do OS-7
Załącznik nr 2 do działów 2 do 4 i 6 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu

Zał. nr 3 do OS-7
Załącznik nr 3 do działów 5 i 7 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu

P-01
Sprawozdanie o produkcji

P-01 mutacja
Sprawozdanie o produkcji

P-02
Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
   
PERN-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłoczeniu ropy i produktów naftowych
   
PF
Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek/kredytów ze środków własnych
   
PKP-2a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
   
PKP-2b
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków według regionów
   
PKP-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przwozach pasażerów transportem kolejowym
   
PKP-3a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji miedzynarodowej transportem kolejowym
   
PKP-3b
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów według regionów
   
PKP-4
Zestawienie tablelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego
   
PKP-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej
   
PKP-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym
   
PKP-7
Zestawienie tabellaryczne z danymi o wypadkach kolejowych
   
PKP-8
Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu pociągów według segmentów sieci kolejowej

PL 1
Panelowe badanie przedsiębiorstw

PL 2
Panelowe badanie przedsiębiorstw
   
PL-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP "Porty Lotnicze"
   
PL-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porce lotniczym

PNT-01
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)

PNT-01/s
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych

PNT-02
Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle

PNT-03
Karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych

PNT-04
Sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-ekonomicznych i jednostkowego zużycia i wykorzystania materiałów + Wykaz wskaźników techniczno-ekonomicznych
 
PP-1
Planowanie przestrzenne w gminie


PS-01
Sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej

PS-02
Sprawozdanie rodzin zastępczych

PS-03
Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
R-03
Sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy
R-04
Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej
R-05
Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach
R-06
Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania
R-08
Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej
Zał. nr 1 do R-08
Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
Zał. nr 3 do R-08
Załącznik nr 3 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni uprawy i zbiorach warzyw gruntowych
R-09A
Sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym
R-09B
Sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym
R-09U
Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich
R-09W
Sprawozdanie o wylęgach drobiu
R-10
Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych
R-10
Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych
R-CT
Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
R-CzSR
Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich
RF-01
Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
R-KSRA
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej
R-KSRB
Badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego
R-r-pw
Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych
R-r-w
Powierzchnia uprawy i zbiory warzyw gruntowych
R-r-zb
Badanie plonów zbóż
   
S-01
Sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej według stanu w dniu 30 IX 2006 r.
   
S-02
Sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum według stanu w dniu 30 IX 2006r.
 
S-05
Sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży według stanu w dniu 30 IX 2006 r.
 
S-06
Sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych według stanu w dniu 30 IX 2006 r.
 
S-07
Sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej według stanu w dniu 30 IX 2006 r.
 
S-08
Sprawozdanie internatu (bursy) według stanu w dniu 31 X 2006 r.
   
S-09
Sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach według stanu w dniu 31 XII 2006 r.
 
S-10
Sprawozdanie o studiach wyższych według stanu w dniu 30 XI 2006 r.
 
S-11
Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów w 2006 r.
 
S-12
Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych według stanu w dniu 31 XII 2006 r.
 
S-14
Sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii według stanu w dniu 31 X 2006 r.
 
S-15
Sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych według stanu w dniu 30 IX 2006 r.
 
S-16
Sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego według stanu w dniu 31 X 2006r.
 
S-17
Sprawozdanie domu wczasów dziecięcych według stanu w dniu 31 X 2006 r.

SG-01
Statystyka gminy: samorząd/transport

SG-01
Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska

SG-01
Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna

SG-01
Statystyka gminy: środki trwałe

SN-01
Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych

Zał. do SG-01
Załącznik do SG-01 część 4. (środki trwałe)

SP
SP-3
SSI-01
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
SSI-02
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sektorze finansowym

ST-P
Statystyka powiatu - samorząd/transport

ST-W
Statystyka województwa- samorząd/transport

SU-1
Sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach

T-02
Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności

T-03
Sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych

T-03r
Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach

T-04
Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym

T-06
Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym

T-08
Sprawozdanie o przewozach żeglugą morską i przybrzeżną

T-09
Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej

T-10
Sprawozdanie o obrotach ładunkowych w portach morskich oraz długości nabrzeży w portach morskich


T-11/k
Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej

T-11/u
Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej

T-13
Sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich


TD-E
Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym
   
TK-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności ekspalatacyjnej transportu kolejowego
   
TK-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładnków transportem kolejowym
   
TL-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC
   
TWS-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań
   
Wykaz armatorów
Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
   
Wykaz inwestorów
Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do uzytkowania nowe budynki mieszkalne.
Z-03
Z-05
Badanie popytu na pracę
Z-06
Zał. do Z-06
Załącznik do Z-06 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Z-10
Sprawozdanie o warunkach pracy

ZD-2
Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego

ZD-3
Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

ZD-4
Sprawozdanie z ratownictwa medycznego

ZD-5
Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego

ZD-6
Sprawozdanie żłobka
Z-KS
Karta statystyczna strajku
Z-KW
Statystyczna karta wypadku

« powrót

 
1995 - 2006 © Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.