Strona główna |  


Informatorium: 22 608 31 61
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, Centrala tel.: 22 608 30 00, 22 608 30 01

 

PRODPOL - nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości miesięcznej i rocznej na 2006

Nomenklatura "PRODPOL" wydanie 2005 (wydana w pięciu zeszytach stanowiących całość) jest wyciągiem pozycji z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) objętych obserwacją statystyczną z produkcji wyrobów w okresach miesięcznych w 2006 r. i rocznych za 2006 r. Stanowi ona załącznik do formularzy: P-02, P-01 oraz P-01 mutacja. Nie należy utożsamiać jej z klasyfikacją, ponieważ zawiera ona jedynie wybrane wyroby klasyfikowane do działów: 01, 05 i 10-41 wg PKWiU oraz wybrane rodzaje usług.

Zakres przedmiotowy "PRODPOL" wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.

Niniejsze wydanie nomenklatury "PRODPOL" oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. (Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 89, poz. 844))

PRODPOL składa się z dwóch części: listy wyrobów i grup asortymentowych podlegających badaniu w okresach miesięcznych i rocznych (zeszyty 1-5) oraz odrębnej listy usług - obejmowanych badaniami rocznymi (w zeszycie 5).

Wstęp

Wykaz jednostek miar występujących w PRODPOL

Wykaz symboli usług - wyciąg z POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USLUG a (PKWIU)

Dział i zakres

Dział 1
PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA
Dział 5
RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA
Dział 10
WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT); TORF
Dział 11
ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z GÓRNICTWEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ

Dział 13

RUDY METALI

Dział 14

SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE

Dział 15

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I NAPOJE

Dział 16

WYROBY TYTONIOWE

Dział 17

WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA )

Dział 18

ODZIEŻ; WYROBY FUTRZARSKIE

Dział 19
SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 20

DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Dział 21

MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU

Dział 22

DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI

Dział 23

KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE

Dział 24

CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE

Dział 25

WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Dział 26

WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

Dział 27

METALE

Dział 28
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 29

MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Dział 30

MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY

Dział 31

MASZYNY I APARATURA ELEKTRYCZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Dział 32

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE

Dział 33

URZĄDZENIA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI

Dział 34

POJAZDY SAMOCHODOWE, PRZYCZEPY I NACZEPY

Dział 35

SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY

Dział 36

MEBLE; WYROBY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

dział 40
ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA
Dział 41

WODA; POBÓR, OCZYSZCZANIE I ROZPROWADZANIE WODY

« powrót

 
1995 - 2006 © Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.