GUS
A
A
GUS Harmonogram przekazywania danych

Harmonogram przekazywania do GUS danych z systemów informacyjnych na potrzeby PSR 2020 i NSP 2021

Lp. Termin przekazania
danych
Podstawa prawna:
ustawa o PSR 2020 -
zał. 3 ust. pkt,
ustawa o NSP 2021 -
zał. 2 ust. pkt lit.
Podmiot przekazujący dane Określenie danych Stan/okres
referencyjny
danych
Metryka
przekazania
danych
jednostkowych
do GUS
na potrzeby
PSR 2020 i
NSP 2021 z
systemów
centralnych
1 30.12.2019 PSR 4.4 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku: bydło, owce, kozy, świnie, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149), o producentach rolnych posiadających te zwierzęta, o liczbie bydła ogółem i z podziałem na rasy, o liczbie owiec ogółem i z podziałem na rasy, o liczbie kóz ogółem i z podziałem na rasy, w tym o samicach w wieku 1 roku i powyżej oraz o liczbie świń ogółem według stanu na dzień 1 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
2 31.01.2020 NSP 13.3 Główny Geodeta Kraju Zestawienie punktów adresowych obejmujące dane jednostkowe z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1a tej ustawy według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
3 31.01.2020 PSR 7.1 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
4 31.01.2020 PSR 7.2 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące producentów rolnych prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury, z wyłączeniem zakładów przetwórczych przetwarzających lub poddających ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
5 31.01.2020 PSR 7.3 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące zakładów drobiu, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
6 31.01.2020 PSR 7.4 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące ferm pozyskujących jaja konsumpcyjne, zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824), nieobjętych dyrektywą Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2002, str. 44, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
7 31.01.2020 PSR 7.5 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące ferm pozyskujących jaja konsumpcyjne, zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, objętych dyrektywą Komisji 2002/4/WE według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
8 31.01.2020 PSR 7.6 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
9 31.01.2020 PSR 10 Instytut Rybactwa Śródlądowego Dane jednostkowe dotyczące podmiotów prowadzących chów lub hodowlę ryb, powierzchni ewidencyjnej stawów ziemnych, powierzchni ewidencyjnej stawów betonowych, powierzchni lub objętości innych urządzeń wodnych lub obiektów przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, gatunków ryb wykorzystywanych w chowie lub hodowli, gromadzone na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) za 2018 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
10 31.01.2020 PSR 9 Polski Związek Hodowców Koni Dane jednostkowe dotyczące właścicieli koniowatych i liczby koniowatych z podziałem na rasy, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
11 31.01.2020 PSR 8.1 Powiatowi lekarze weterynarii Dane jednostkowe dotyczące gospodarstw utrzymujących pszczoły w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt oraz produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
12 31.01.2020 PSR 8.2 Powiatowi lekarze weterynarii Dane jednostkowe dotyczące gospodarstw utrzymujących brojlery kurze w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt oraz produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
13 31.01.2020 PSR 8.3 Powiatowi lekarze weterynarii Dane jednostkowe dotyczące ferm roślinożernych zwierząt futerkowych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
14 31.01.2020 PSR 4.1 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe o producentach rolnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
15 31.01.2020 PSR 4.3 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe o gospodarstwach rolnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności za 2019 r. (dane wstępne)
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
16 31.01.2020 PSR 4.5 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe dotyczące przestrzennej warstwy granic działek ewidencyjnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
17 31.01.2020 NSP 10.1 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o ubezpieczonych i płatnikach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
18 31.01.2020 NSP 10.2 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
19 31.01.2020 PSR 5 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o osobach ubezpieczonych i płatnikach, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
20 31.01.2020 NSP 17 Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub dystrybucji energii elektrycznej Dane jednostkowe o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
21 31.01.2020 NSP 18 Spółdzielnie mieszkaniowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 1309) Dane jednostkowe o osobach, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
22 31.01.2020 NSP 14 Starostowie Dane jednostkowe o budynkach, o właścicielach i osobach władających budynkiem, o lokalach, o właścicielach i osobach władających lokalem, o pomieszczeniach przynależnych do lokalu, z ewidencji gruntów i budynków w części opisowej oraz części opisowej i geometrycznej, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 tej ustawy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
23 31.01.2020 PSR 12 Starostowie Dane jednostkowe gromadzone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z ewidencji gruntów i budynków w części opisowej, dotyczące jednostki rejestrowej gruntów, działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej, powierzchni użytków gruntowych w granicach działki ewidencyjnej, właścicieli lub osób władających gruntami, z ewidencji gruntów i budynków w części graficznej, dotyczące numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych, rejonów statystycznych, działek ewidencyjnych według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
24 31.01.2020 NSP 16.1 Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) Dane jednostkowe o podatkach i opłatach lokalnych, z ewidencji podatkowej nieruchomości prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
25 28.02.2020 NSP 7 Minister Sprawiedliwości Dane jednostkowe systemu informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, dotyczące oznaczenia nieruchomości, spisu spraw związanych z własnością i własności w zakresie aktualnej treści księgi wieczystej
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
26 28.02.2020 NSP 1.1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
27 28.02.2020 NSP 1.3 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
28 28.02.2020 NSP 2 Minister właściwy do spraw informatyzacji Dane jednostkowe z rejestru PESEL, o osobach żyjących, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
29 28.02.2020 PSR 2 Minister właściwy do spraw informatyzacji Dane jednostkowe gromadzone na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
30 28.02.2020 NSP 6.1-6.4 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Z systemu informacji oświatowej, dane jednostkowe ze zbiorów danych o uczniach oraz dane dziedzinowe w związku z: nauką ucznia w szkole, nauką ucznia w kolegium pracowników służb społecznych, uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287), według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
31 28.02.2020 NSP 6.5 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Dane jednostkowe z systemu informacji oświatowej, ze zbiorów danych o nauczycielach, dyrektorach szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
32 28.02.2020 NSP 4.1 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę, gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
33 28.02.2020 NSP 4.2 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
34 28.02.2020 NSP 4.3 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
35 28.02.2020 NSP 4.4 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
36 28.02.2020 NSP 4.5 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
37 28.02.2020 NSP 4.6 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
38 28.02.2020 NSP 3.1 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
39 28.02.2020 NSP 3.2 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z centralnego rejestru danych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 i 730) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
40 28.02.2020 NSP 3.3 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
41 28.02.2020 NSP 3.4 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o świadczeniach rodzinnych, z systemów świadczeń rodzinnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
42 28.02.2020 NSP 5.1 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
43 28.02.2020 NSP 5.2 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
44 28.02.2020 NSP 5.3 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu studentów, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
45 28.02.2020 NSP 23 Operator wyznaczony w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) Dane adresowe w zakresie pocztowych numerów adresowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
46 28.02.2020 PSR 14 Operator wyznaczony w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) Dane adresowe w zakresie pocztowego numeru adresowego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
47 28.02.2020 NSP 21 Podmioty, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest obrót, przesył i wytwarzanie energii cieplnej, dla których odbiorcą końcowym dokonującym zakupu są gospodarstwa domowe Dane jednostkowe według rodzaju potrzeb cieplnych o adresach poboru ciepła i adresach poboru ciepłej wody użytkowej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
48 28.02.2020 NSP 15 Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dane jednostkowe o osobach, które nie ukończyły 16. roku życia, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności oraz o osobach, które ukończyły 16. rok życia, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
49 28.02.2020 NSP 11 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Dane jednostkowe z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, o osobach zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i 1726) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
50 28.02.2020 NSP 12.1 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o pracodawcach i osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc grudzień 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
Lp. Termin przekazania
danych
Podstawa prawna:
ustawa o PSR 2020 -
zał. 3 ust. pkt,
ustawa o NSP 2021 -
zał. 2 ust. pkt lit.
Podmiot przekazujący dane Określenie danych Stan/okres
referencyjny
danych
Metryka
przekazania
danych
jednostkowych
do GUS
na potrzeby
PSR 2020 i
NSP 2021 z
systemów
centralnych
51 28.02.2020 NSP 12.2 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o osobach niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, które uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc grudzień 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
52 28.02.2020 NSP 12.3 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o niepełnosprawnych rolnikach lub rolnikach obowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, którzy uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc grudzień 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
53 28.02.2020 NSP 9.1 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta płatnika składek oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek, gromadzone na podstawie art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy za miesiąc grudzień 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
54 28.02.2020 NSP 9.2 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta ubezpieczonego oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, gromadzone na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy za miesiąc grudzień 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
55 28.02.2020 NSP 9.3 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby za miesiąc grudzień 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
56 28.02.2020 NSP 9.4 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe dotyczące osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń ustalanych i wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w lit. e, oraz dane osób pobierających te świadczenia za miesiąc grudzień 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
57 28.02.2020 NSP 9.5 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, z rejestru obsługi spraw unijnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
58 28.02.2020 NSP 9.6 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek, o cudzoziemcach, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, oraz o płatnikach składek, którzy ich zgłosili do ubezpieczenia, gromadzone na podstawie art. 40 i art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
59 28.02.2020 NSP 8 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Dane jednostkowe z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o cudzoziemcach, którzy posiadali ważny dokument, wydany w Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do pobytu na jej terytorium według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
60 28.02.2020 NSP 16.2 Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach i osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń, z systemów pomocy społecznej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
61 28.02.2020 PSR 13 Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) Dane jednostkowe o abonentach będących osobami fizycznymi według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
62 31.03.2020 PSR 6.1 Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Dane jednostkowe o producentach podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
63 31.03.2020 NSP 19 Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące tego rodzaju działalność Dane jednostkowe o rodzajach prowadzonej działalności (z wyszczególnieniem rodzaju świadczonej usługi) oraz adresach punktów odprowadzenia lub dostarczenia usługi dla użytkownika indywidualnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
64 31.03.2020 NSP 20 Podmioty, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi, dla których odbiorcą końcowym dokonującym zakupu paliwa gazowego z sieci są gospodarstwa domowe Dane jednostkowe o odbiorcach i adresach poboru gazu z sieci według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
65 30.04.2020 NSP 16.4 Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) Dane jednostkowe zawarte w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dotyczące ewidencji adresów budynków, ewidencji ulic i placów, ewidencji miejscowości, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47b ust. 5 tej ustawy według stanu na dzień 31 marca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
66 29.05.2020 PSR 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) za 2019 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
67 29.05.2020 NSP 1.2 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, uzyskujących przychód, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) za rok podatkowy 2018
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
68 29.05.2020 NSP 1.4 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2019
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
69 30.06.2020 PSR 4.5 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe dotyczące przestrzennej warstwy granic działek ewidencyjnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
70 30.07.2020 PSR 11.2 Główny Geodeta Kraju Zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych o poziomie dokładności danych i szczegółowości map topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT 10k) – dla obszaru kraju, w pełnym zakresie, gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
71 30.07.2020 PSR 11.3 Główny Geodeta Kraju Zestawienie punktów adresowych – z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
72 30.07.2020 PSR 6.1 Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Dane jednostkowe o producentach podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353) według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
73 30.07.2020 PSR 7.1 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) według stanu na dzień 31 maja 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
74 30.07.2020 PSR 7.2 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące producentów rolnych prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury, z wyłączeniem zakładów przetwórczych przetwarzających lub poddających ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 maja 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
75 30.07.2020 PSR 7.3 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące zakładów drobiu, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 maja 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
76 30.07.2020 PSR 7.4 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące ferm pozyskujących jaja konsumpcyjne, zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824), nieobjętych dyrektywą Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2002, str. 44, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 maja 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
77 30.07.2020 PSR 7.5 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące ferm pozyskujących jaja konsumpcyjne, zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, objętych dyrektywą Komisji 2002/4/WE według stanu na dzień 31 maja 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
78 30.07.2020 PSR 7.6 Główny Lekarz Weterynarii Dane jednostkowe dotyczące ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego według stanu na dzień 31 maja 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
79 30.07.2020 PSR 9 Polski Związek Hodowców Koni Dane jednostkowe dotyczące właścicieli koniowatych i liczby koniowatych z podziałem na rasy, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
80 30.07.2020 PSR 8.1 Powiatowi lekarze weterynarii Dane jednostkowe dotyczące gospodarstw utrzymujących pszczoły w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt oraz produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 maja 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
81 30.07.2020 PSR 8.2 Powiatowi lekarze weterynarii Dane jednostkowe dotyczące gospodarstw utrzymujących brojlery kurze w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt oraz produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 maja 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
82 30.07.2020 PSR 8.3 Powiatowi lekarze weterynarii Dane jednostkowe dotyczące ferm roślinożernych zwierząt futerkowych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt według stanu na dzień 31 maja 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
83 30.07.2020 PSR 4.1 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe o producentach rolnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853) według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
84 30.07.2020 PSR 4.3 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe o gospodarstwach rolnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności za 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
85 30.07.2020 PSR 4.4 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku: bydło, owce, kozy, świnie, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149), o producentach rolnych posiadających te zwierzęta, o liczbie bydła ogółem i z podziałem na rasy, o liczbie owiec ogółem i z podziałem na rasy, o liczbie kóz ogółem i z podziałem na rasy, w tym o samicach w wieku 1 roku i powyżej oraz o liczbie świń ogółem według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
86 31.07.2020 NSP 13.2 Główny Geodeta Kraju Zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych o poziomie dokładności danych i szczegółowości map topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT 10k) – dla obszaru kraju, w pełnym zakresie, gromadzonych na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
87 31.07.2020 NSP 17 Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub dystrybucji energii elektrycznej Dane jednostkowe o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
88 31.08.2020 NSP 1.1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
89 31.08.2020 NSP 2 Minister właściwy do spraw informatyzacji Dane jednostkowe z rejestru PESEL, o osobach żyjących, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
90 31.08.2020 NSP 10.1 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o ubezpieczonych i płatnikach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
91 31.08.2020 NSP 10.2 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
92 31.08.2020 NSP 11 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Dane jednostkowe z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, o osobach zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i 1726) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
93 31.08.2020 NSP 9.2 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta ubezpieczonego oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, gromadzone na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy za miesiąc czerwiec 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
94 30.11.2020 PSR 3 Minister właściwy do spraw informatyzacji Dane jednostkowe o właścicielach ciągników rolniczych i o ciągnikach rolniczych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
95 31.01.2021 NSP 13.3 Główny Geodeta Kraju Zestawienie punktów adresowych obejmujące dane jednostkowe z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1a tej ustawy według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
96 31.01.2021 NSP 17 Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub dystrybucji energii elektrycznej Dane jednostkowe o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
97 26.02.2021 NSP 22 Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) Dane jednostkowe o abonentach będących osobami fizycznymi, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
98 26.02.2021 NSP 1.1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
99 26.02.2021 NSP 1.2 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, uzyskujących przychód, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) za rok podatkowy 2019
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
100 26.02.2021 NSP 1.3 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
Lp. Termin przekazania
danych
Podstawa prawna:
ustawa o PSR 2020 -
zał. 3 ust. pkt,
ustawa o NSP 2021 -
zał. 2 ust. pkt lit.
Podmiot przekazujący dane Określenie danych Stan/okres
referencyjny
danych
Metryka
przekazania
danych
jednostkowych
do GUS
na potrzeby
PSR 2020 i
NSP 2021 z
systemów
centralnych
101 26.02.2021 NSP 2 Minister właściwy do spraw informatyzacji Dane jednostkowe z rejestru PESEL, o osobach żyjących, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
102 26.02.2021 NSP 6.1-6.4 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Z systemu informacji oświatowej, dane jednostkowe ze zbiorów danych o uczniach oraz dane dziedzinowe w związku z: nauką ucznia w szkole, nauką ucznia w kolegium pracowników służb społecznych, uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287), według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
103 26.02.2021 NSP 6.5 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Dane jednostkowe z systemu informacji oświatowej, ze zbiorów danych o nauczycielach, dyrektorach szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
104 26.02.2021 NSP 4.1 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę, gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
105 26.02.2021 NSP 4.2 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
106 26.02.2021 NSP 4.3 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
107 26.02.2021 NSP 4.4 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
108 26.02.2021 NSP 4.5 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
109 26.02.2021 NSP 4.6 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
110 26.02.2021 NSP 3.1 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
111 26.02.2021 NSP 3.2 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z centralnego rejestru danych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 i 730) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
112 26.02.2021 NSP 3.3 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
113 26.02.2021 NSP 3.4 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o świadczeniach rodzinnych, z systemów świadczeń rodzinnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
114 26.02.2021 NSP 5.1 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
115 26.02.2021 NSP 5.2 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
116 26.02.2021 NSP 5.3 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu studentów, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
117 26.02.2021 NSP 23 Operator wyznaczony w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) Dane adresowe w zakresie pocztowych numerów adresowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
118 26.02.2021 NSP 15 Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dane jednostkowe o osobach, które nie ukończyły 16. roku życia, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności oraz o osobach, które ukończyły 16. rok życia, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
119 26.02.2021 NSP 10.1 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o ubezpieczonych i płatnikach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
120 26.02.2021 NSP 10.2 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
121 26.02.2021 NSP 11 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Dane jednostkowe z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, o osobach zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i 1726) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
122 26.02.2021 NSP 12.1 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o pracodawcach i osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc grudzień 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
123 26.02.2021 NSP 12.2 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o osobach niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, które uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc grudzień 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
124 26.02.2021 NSP 12.3 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o niepełnosprawnych rolnikach lub rolnikach obowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, którzy uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc grudzień 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
125 26.02.2021 NSP 9.1 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta płatnika składek oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek, gromadzone na podstawie art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy za miesiąc grudzień 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
126 26.02.2021 NSP 9.2 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta ubezpieczonego oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, gromadzone na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy za miesiąc grudzień 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
127 26.02.2021 NSP 9.3 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby za miesiąc grudzień 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
128 26.02.2021 NSP 9.4 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe dotyczące osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń ustalanych i wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w lit. e, oraz dane osób pobierających te świadczenia za miesiąc grudzień 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
129 26.02.2021 NSP 9.5 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, z rejestru obsługi spraw unijnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
130 26.02.2021 NSP 9.6 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek, o cudzoziemcach, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, oraz o płatnikach składek, którzy ich zgłosili do ubezpieczenia, gromadzone na podstawie art. 40 i art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
131 26.02.2021 NSP 8 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Dane jednostkowe z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o cudzoziemcach, którzy posiadali ważny dokument, wydany w Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do pobytu na jej terytorium według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
132 26.02.2021 NSP 16.2 Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach i osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń, z systemów pomocy społecznej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
133 30.03.2021 PSR 6 Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Dane jednostkowe o producentach podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej i o produkcji ekologicznej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
134 30.03.2021 PSR 4.2 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe o gospodarstwach rolnych w zakresie korzystania z dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
135 30.03.2021 PSR 4.3 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane jednostkowe o gospodarstwach rolnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności za 2020 r. (dane ostateczne)
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
136 30.04.2021 NSP 7 Minister Sprawiedliwości Dane jednostkowe systemu informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, dotyczące oznaczenia nieruchomości, spisu spraw związanych z własnością i własności w zakresie aktualnej treści księgi wieczystej
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
137 30.04.2021 NSP 19 Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące tego rodzaju działalność Dane jednostkowe o rodzajach prowadzonej działalności (z wyszczególnieniem rodzaju świadczonej usługi) oraz adresach punktów odprowadzenia lub dostarczenia usługi dla użytkownika indywidualnego według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
138 30.04.2021 NSP 20 Podmioty, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi, dla których odbiorcą końcowym dokonującym zakupu paliwa gazowego z sieci są gospodarstwa domowe Dane jednostkowe o odbiorcach i adresach poboru gazu z sieci według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
139 30.04.2021 NSP 21 Podmioty, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest obrót, przesył i wytwarzanie energii cieplnej, dla których odbiorcą końcowym dokonującym zakupu są gospodarstwa domowe Dane jednostkowe według rodzaju potrzeb cieplnych o adresach poboru ciepła i adresach poboru ciepłej wody użytkowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
140 30.04.2021 NSP 18 Spółdzielnie mieszkaniowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 1309) Dane jednostkowe o osobach, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
141 30.04.2021 NSP 14 Starostowie Dane jednostkowe o budynkach, o właścicielach i osobach władających budynkiem, o lokalach, o właścicielach i osobach władających lokalem, o pomieszczeniach przynależnych do lokalu, z ewidencji gruntów i budynków w części opisowej oraz części opisowej i geometrycznej, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 tej ustawy według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
142 30.04.2021 NSP 16.1 Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) Dane jednostkowe o podatkach i opłatach lokalnych, z ewidencji podatkowej nieruchomości prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
143 30.04.2021 NSP 16.3.a Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) Dane jednostkowe o zamieszkanych pomieszczeniach mieszkalnych niebędących mieszkaniami wraz z liczbą osób zamieszkujących te pomieszczenia według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
144 30.04.2021 NSP 16.3.b Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) Dane jednostkowe o lokalizacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – adresach nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
145 30.04.2021 NSP 16.3.c Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) Dane jednostkowe o mieszkaniowym zasobie gminy – adresach lokali mieszkalnych według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
146 31.05.2021 NSP 1.1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
147 31.05.2021 NSP 1.3 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
148 31.05.2021 NSP 2 Minister właściwy do spraw informatyzacji Dane jednostkowe z rejestru PESEL, o osobach żyjących, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
149 31.05.2021 NSP 6.1-6.4 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Z systemu informacji oświatowej, dane jednostkowe ze zbiorów danych o uczniach oraz dane dziedzinowe w związku z: nauką ucznia w szkole, nauką ucznia w kolegium pracowników służb społecznych, uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287), według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
150 31.05.2021 NSP 6.5 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Dane jednostkowe z systemu informacji oświatowej, ze zbiorów danych o nauczycielach, dyrektorach szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
Lp. Termin przekazania
danych
Podstawa prawna:
ustawa o PSR 2020 -
zał. 3 ust. pkt,
ustawa o NSP 2021 -
zał. 2 ust. pkt lit.
Podmiot przekazujący dane Określenie danych Stan/okres
referencyjny
danych
Metryka
przekazania
danych
jednostkowych
do GUS
na potrzeby
PSR 2020 i
NSP 2021 z
systemów
centralnych
151 31.05.2021 NSP 4.1 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę, gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
152 31.05.2021 NSP 4.2 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
153 31.05.2021 NSP 4.3 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
154 31.05.2021 NSP 4.4 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
155 31.05.2021 NSP 4.5 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
156 31.05.2021 NSP 4.6 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
157 31.05.2021 NSP 3.1 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
158 31.05.2021 NSP 3.2 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z centralnego rejestru danych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 i 730) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
159 31.05.2021 NSP 3.3 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
160 31.05.2021 NSP 5.1 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 15 kwietnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
161 31.05.2021 NSP 5.2 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 15 kwietnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
162 31.05.2021 NSP 5.3 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu studentów, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 15 kwietnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
163 31.05.2021 NSP 23 Operator wyznaczony w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) Dane adresowe w zakresie pocztowych numerów adresowych według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
164 31.05.2021 NSP 10.1 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o ubezpieczonych i płatnikach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
165 31.05.2021 NSP 10.2 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
166 31.05.2021 NSP 11 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Dane jednostkowe z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, o osobach zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i 1726) według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
167 31.05.2021 NSP 12.1 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o pracodawcach i osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc marzec 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
168 31.05.2021 NSP 12.2 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o osobach niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, które uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc marzec 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
169 31.05.2021 NSP 12.3 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o niepełnosprawnych rolnikach lub rolnikach obowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, którzy uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc marzec 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
170 31.05.2021 NSP 9.1 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta płatnika składek oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek, gromadzone na podstawie art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy za miesiąc marzec 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
171 31.05.2021 NSP 9.2 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta ubezpieczonego oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, gromadzone na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy za miesiąc marzec 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
172 31.05.2021 NSP 9.3 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby za miesiąc marzec 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
173 31.05.2021 NSP 9.4 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe dotyczące osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń ustalanych i wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w lit. e, oraz dane osób pobierających te świadczenia za miesiąc marzec 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
174 31.05.2021 NSP 9.5 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, z rejestru obsługi spraw unijnych według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
175 31.05.2021 NSP 9.6 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek, o cudzoziemcach, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, oraz o płatnikach składek, którzy ich zgłosili do ubezpieczenia, gromadzone na podstawie art. 40 i art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
176 31.05.2021 NSP 8 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Dane jednostkowe z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o cudzoziemcach, którzy posiadali ważny dokument, wydany w Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do pobytu na jej terytorium według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
177 31.07.2021 NSP 17 Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub dystrybucji energii elektrycznej Dane jednostkowe o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
178 31.08.2021 NSP 1.4 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2020
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
179 31.01.2022 NSP 17 Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub dystrybucji energii elektrycznej Dane jednostkowe o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
180 25.02.2022 NSP 1.1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
181 25.02.2022 NSP 1.3 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
182 25.02.2022 NSP 2 Minister właściwy do spraw informatyzacji Dane jednostkowe z rejestru PESEL, o osobach żyjących, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
183 25.02.2022 NSP 6.1-6.4 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Z systemu informacji oświatowej, dane jednostkowe ze zbiorów danych o uczniach oraz dane dziedzinowe w związku z: nauką ucznia w szkole, nauką ucznia w kolegium pracowników służb społecznych, uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287), według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
184 25.02.2022 NSP 6.5 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Dane jednostkowe z systemu informacji oświatowej, ze zbiorów danych o nauczycielach, dyrektorach szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
185 25.02.2022 NSP 4.1 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę, gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
186 25.02.2022 NSP 4.2 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
187 25.02.2022 NSP 4.3 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
188 25.02.2022 NSP 4.4 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
189 25.02.2022 NSP 4.5 Minister właściwy do spraw pracy Dane jednostkowe o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
190 25.02.2022 NSP 3.1 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
191 25.02.2022 NSP 3.2 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z centralnego rejestru danych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 i 730) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
192 25.02.2022 NSP 3.3 Minister właściwy do spraw rodziny Dane jednostkowe o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
193 25.02.2022 NSP 5.1 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
194 25.02.2022 NSP 5.2 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
195 25.02.2022 NSP 5.3 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dane jednostkowe ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z wykazu studentów, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
196 25.02.2022 NSP 23 Operator wyznaczony w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) Dane adresowe w zakresie pocztowych numerów adresowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
197 25.02.2022 NSP 10.1 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o ubezpieczonych i płatnikach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
198 25.02.2022 NSP 10.2 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dane jednostkowe o świadczeniobiorcach z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
199 25.02.2022 NSP 11 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Dane jednostkowe z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, o osobach zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i 1726) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
200 25.02.2022 NSP 12.1 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o pracodawcach i osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc grudzień 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
201 25.02.2022 NSP 12.2 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o osobach niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, które uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc grudzień 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
202 25.02.2022 NSP 12.3 Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane jednostkowe z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o niepełnosprawnych rolnikach lub rolnikach obowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, którzy uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) za miesiąc grudzień 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
203 25.02.2022 NSP 9.5 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, z rejestru obsługi spraw unijnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
204 25.02.2022 NSP 9.6 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek, o cudzoziemcach, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, oraz o płatnikach składek, którzy ich zgłosili do ubezpieczenia, gromadzone na podstawie art. 40 i art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
205 25.02.2022 NSP 8 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Dane jednostkowe z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o cudzoziemcach, którzy posiadali ważny dokument, wydany w Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do pobytu na jej terytorium według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
206 31.05.2022 NSP 9.1 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta płatnika składek oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek, gromadzone na podstawie art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy za miesiąc marzec 2022 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
207 31.05.2022 NSP 9.2 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe z konta ubezpieczonego oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, gromadzone na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy za miesiąc marzec 2022 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
208 31.05.2022 NSP 9.3 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby za miesiąc marzec 2022 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
209 31.05.2022 NSP 9.4 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane jednostkowe dotyczące osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń ustalanych i wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w lit. e, oraz dane osób pobierających te świadczenia za miesiąc marzec 2022 r.
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
210 31.08.2022 NSP 1.4 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2021
Opis zbiorów przekazywanych do GUS
211 10.09.2022 NSP 1.2 Minister właściwy do spraw finansów publicznych Dane jednostkowe o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, uzyskujących przychód, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) za rok podatkowy 2020 i 2021
Opis zbiorów przekazywanych do GUS