Strona główna |  

 

Formularze sprawozdawcze

 

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader - koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.
Legenda:
Formularze elektroniczne - formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Wzór formularza w XML Schema

Formularze "aktywne" - można je wypełniać w programie Adobe Acrobat Reader (wersja 7.0 lub wyższa, wersja językowa - Central European), a wypełnione wydrukować i przesłać drogą pocztową do wskazanego na formularzu adresata.
W formularzach założone są proste formuły sumujące, które ułatwiają poprawne ich sporządzenie.

Formularze przygotowane do odczytu optycznego (respondent wypełnia i przesyła zwrotnie tylko i wyłącznie formularz przesłany przez służby statystyczne)
Formularz należy wydrukować i wypełnić w formie papierowej; wypełnione wydruki należy przesyłać drogą pocztową do wskazanego w formularzu adresata.
Informacje o formularzu ( jednostka odpowiedzialna za prowadzenie badania w GUS, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, stosowane klasyfikacje) w Adobe Acrobat Reader.
 


Formularze "aktywne" na rok 2008, jak również pliki z informacją o formularzu, będą pojawiać się sukcesywnie.
Uwaga! Formularze elektroniczne dostępne są zgodnie z terminarzem udostępnienia, który znajduje się na stronie Portalu Sprawozdawczego.

AK-B/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo
AK-H/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
AK-I/p (przemysł)
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje - przemysł
AK-I/p (budownictwo)
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje - budownictwo
AK-P/k
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
AK-P/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
AK-U/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi
 
AW-01
Statystyczna ankieta wyznaniowa
 
B-01
Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
 

B-02
Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych

B-05
Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych

B-06
meldunek o budownictwie mieszkaniowym
 

B-07
Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytkowania

B-08
Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę - przekazanych do użytkowania
 

B-09
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytkowania

C-01
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług

C-01b
Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych
 
C-02-10
Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy "owoce" i "warzywa"), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
 
C-02-11
Notowania cen detalicznych owoców i warzyw
 
C-02-13
Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych
 
C-02-30
Notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych
 
C-02-40
Notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych
 
C-02-50
Notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych
 
C-02-91
Notowania cen detalicznych jednolitych w kraju

C-03
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych

C-04
Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach
C-05
Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym
(załącznik 1. Lista reprezentantów do badania cen w imporcie;
załącznik 2. Lista reprezentantów do badania cen w eksporcie)

C-06
Sprawozdanie o cenach producentów usług informatycznych

C-06RU
Sprawozdanie o cenach producentów usług rekrutacji i udostępniania pracowników
 
D-R1
Karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu
 
D-S1
Karta statystyczna dotycząca prawomocnego: 1. orzeczenia separacji, 2. zniesienia separacji
 
 

D-W1
Zestawienie zbiorcze danych: o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (objaśnienia do D-W1, D-W2, D-W3)
 

D-W2
Dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące(objaśnienia do D-W1, D-W2, D-W3)
 

D-W3
Dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej
w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (objaśnienia do D-W1, D-W2, D-W3)

DG-1

Zał. do mel. DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

DG-1t
Meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w pdf)
 
 
DN-1
Karta statystyczna zawarcia małżeństwa
 
 
DS-01
Sprawozdanie z przyjętych zamówień na towar o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw
 
 
DS-01a
Załącznik do sprawozdania DS-01
 
DS-01b
Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarem o znaczeniu strategicznym

F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
F-01/s
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych

F-01/TFI
Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 
F-02
Statystyczne sprawozdanie finansowe
 
F-02/dk
Sprawozdanie o finansach instytucji kultury
 
F-03
Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
 
FKT
Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw faktoringowych
 
G-01
Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów

G-02a
Sprawozdanie bilansowe nośników energii
 

G-02b
Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
 

G-02g
Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego
 

G-03
Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii
 

G-04
Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin
 

G-06
Sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi
 

GP
Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw

H-01/k
Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
 
 

H-01a
Ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw

H-01g
Ankieta o sieci placówek gastronomicznych
 

H-01s
Ankieta o sprzedaży detalicznej i hurtowej
 
 

H-01w
Sprawozdanie o sieci handlowej

H-02n
Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów

H-02p
Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów

I-01
Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe
 

K-01
Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej
 

K-02
Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej
 
K-03
Sprawozdanie biblioteki publicznej
 

K-04
Sprawozdanie biblioteki: naukowej, fachowej, beletrystycznej, pedagogocznej, towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
 

K-05
Sprawozdanie z działalności wystawienniczej
 

K-06
Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych
 

K-07
Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy
 

K-08
Sprawozdanie kina

KT-1
Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania
 

KT-1a
Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania
 

KZ
Sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym
 

L-01
Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa
 

Zał. do dz. 1 i 2 L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa
 

L-01/a
Sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 

Zał. do dz. 1 i 2 L-01/a
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 

L-02
Sprawozdanie o zadrzewieniach

L-03
Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)
Zał. do dz.1 i 2 L-03
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiacych własność osób fizycznych i prawnych
 
 
LOT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym
 
 
ŁP-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
 
 
 
ŁP-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych
 
 
 
ŁP-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji
 
 
 
ŁP-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską
 
 
ŁT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych
 
 
 
ŁT-1kk
Zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
 
ŁT-1kp
Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii stacjonarnej-łączach głównych
 
 
ŁT-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych
 
 
ŁT-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych
 
 
ŁT-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji
 
 
 
ŁT-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji
 
 
ŁT-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii stacjonarnej
 
 
ŁT-7
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej
 
 
ŁT-10
Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
M-01
Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych
M-04s
Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości
 

M-06
Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji
 

M-09
Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 
 
MT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra
 

OB-01
Sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych
 

OS-1
Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
 

OS-3
Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń
 

OS-4
Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych
 

OS-5
Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
 

OS-6
Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
 

OS-7
Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu
 

Zał. nr 1 do OS-7
Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
 

Zał. nr 2 do OS-7
Załącznik nr 2 do działów 2 do 4 i 6 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
 

Zał. nr 3 do OS-7
Załącznik nr 3 do działów 5 i 7 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
 

P-01
Sprawozdanie o produkcji
 

P-01 mutacja
Sprawozdanie o produkcji

P-02
Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
 
 
P-LS
Sprawozdanie dotyczace działalności przedsiębiorstw leasingowych
 
 
PERN-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych
 

PL 1
Panelowe badanie przedsiębiorstw
 

PL 2
Panelowe badanie przedsiębiorstw
 
 
PL-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym
 

PNT-01
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
 

PNT-01/s
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych
PNT-02
Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle
 

PNT-03
Karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych
 

PS-01
Sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej
 

PS-02
Sprawozdanie rodzin zastępczych
 

PS-03
Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
 
R-03
Sprawozdanie o zużyciu nawozów mineralnych i wapniowych
R-04
Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej
R-05
Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach
 
R-06
Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania
R-08
Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej
Zał. nr 1 do R-08
Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
R-09A
Sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym
R-09B
Sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym
R-09U
Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich
 
R-09W
Sprawozdanie o wylęgach drobiu
 
R-10
Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych
 
R-10
Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych
 
R-CT
Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
 
R-CzSR
Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich
 
R-KSRA
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej
 
R-KSRB
Badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego
 
R-r-oz
Badanie plonów zbóż ozimych
 
R-r-pw
Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych
 
 
R-r-z
Badanie plonów ziemniaków
 
R-r-zb
Badanie plonów zbóż
RF-01
Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
S-10
Sprawozdanie o studiach wyższych
S-11
Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów
 
S-12
Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych

SG-01
Statystyka gminy: samorząd/transport

SG-01
Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska

SG-01
Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
 

SG-01
Statystyka gminy: środki trwałe
 

 
Zał. do SG-01 cz. 4
Załącznik do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy
 

SN-01
Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych
 

SP
 
SP-3
 
SSI-01
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
 
SSI-02
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego

ST-P
Statystyka powiatu - samorząd/transport

ST-W
Statystyka województwa- samorząd/transport
 

T-02
Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności
 
 
T-03
Sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych
 
 

T-03r
Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach
 

T-04
Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym
 

T-06
Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
 

T-08
Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową
 

T-09
Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej
 

T-10
Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich


T-11/k
Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
 

T-11/u
Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej
 
 

 
TD-E
Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym
 
 
TK-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
 
 
TK-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym
 
 
 
TK-2a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
 
 
 
TK-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym
 
 
 
TK-3a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
 
 
 
TK-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego
 
 
 
TK-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej
 
 
 
TK-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym
 
 
 
TK-7
Zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych
 
 
 
TL-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC
 
 
TWS-1
Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań
 
 
Wykaz armatorów
Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
 
 
 
Wykaz inwestorów
Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do uzytkowania nowe budynki mieszkalne.
 
Z-03
Z-05
Badanie popytu na pracę
 
Z-06
 
Zał. do Z-06
Załącznik do Z-06 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Z-10
Sprawozdanie o warunkach pracy
 
Z-KS
Karta statystyczna strajku
 
Z-KW
Karta statystyczna wypadku

ZD-2
Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego

ZD-3
Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 

ZD-4
Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego

ZD-5
Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego

ZD-6
Sprawozdanie żłobka
 
Zał. do F-03, SP, SG-01 cz. 4
Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
 
LUHC
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z dokumentu administracyjnego "Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka"
 
LZ
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z "Karty statycznej do karty zgonu"

« powrót

 
1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.