Strona główna |  


Informatorium: 22 608 31 61
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, Centrala tel.: 22 608 30 00, 22 608 30 01

 

Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy, ankiet, zestawień tabelarycznych
stosowanych w badaniach statystycznych w 2004 roku, zapisanych w
Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet zostały opublikowane w Dz. U. Nr 6, poz. 44 z 15 stycznia 2004r.
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004r

Rozporządzenie zmieniające w/s wzorów formularzy na rok 2004 (27 - IV - 2004 r.)

Wzory formularzy S... na rok szkolny 2004/2005 - opublikowane Dz. U. Nr 217 poz. 2208 z 6 października 2004 r.

Rozporządzenie zmieniające nr 3 w/s wzorów formularzy na rok 2004 (30 - XI - 2004 r.)

Do poprawnego przeglądania formularzy należy mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.
Można go pobrać klikając tutaj.
Legenda:
Formularze przygotowane do odczytu optycznego (respondent wypełnia i przesyła zwrotnie tylko i wyłącznie formularz przesłany przez służby statystyczne)
Formularze sprawozdawcze (respondent może formularz wydrukować, wypełnić i przesłać zwrotnie do właściwego urzędu statystycznego)
Formularze sprawozdawcze (respondent może formularz wydrukować, wypełnić i przesłać zwrotnie do właściwego urzędu statystycznego)
Formularze sprawozdawcze (respondent może formularz wydrukować, wypełnić i przesłać zwrotnie do właściwego urzędu statystycznego)
Informacje o formularzu ( jednostka odpowiedzialna za prowadzenie badania w GUS, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, stosowane klasyfikacje) MS WORD

symbol formularza koloru czerwonego oznacza formularze obowiązkowe
symbol formularza koloru niebieskiego oznacza formularze dobrowolne
PBSSP
- Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.

WYKAZ FORMULARZY, ANKIET, KWESTIONARIUSZY I ZESTAWIEŃ

Symbol i nazwa formularza

AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej BUDOWNICTWO

AK-H/k Ankieta koniunktury gospodarczej HANDEL

AK-H/m

Ankieta koniunktury gospodarczej HANDEL


AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej INWESTYCJE - BUDOWNICTWO

AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej INWESTYCJE - PRZEMYSŁ

AK-P/k Ankieta koniunktury gospodarczej PRZEMYSŁ

AK-P/m Ankieta koniunktury gospodarczej PRZEMYSŁ

AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej USŁUGI

AP-2004 Ankieta Polonijna

AW-01 Statystyczna Ankieta Wyznaniowa

B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych

B-02 Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych

B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych

B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym

B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytku

B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę - przekazanych do użytku

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytku

C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług (objaśnienia MS WORD)

C-01 b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych (objaśnienia MS WORD)

C-02-10 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy: "owoce" i "warzywa"), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych

C-02-11 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw

C-02-13 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych


C-02-30 Notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych

C-02-40 Notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych

C-02-50 Notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych

C-02-91 Notowania cen detalicznych jednolitych w kraju

C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych (objaśnienia MS WORD)

C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach (objaśnienia MS WORD)

DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej (wraz z załącznikiem do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych PDF)

DG-1 t Meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności (załącznik do objaśnień MS WORD)

DN-1 Karta statystyczna zawarcia małżeństwa (objaśnienia MS WORD)

D-R1 Karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu (objaśnienia MS WORD)

D-S1 Karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia separacji, zniesienia separacji (objaśnienia MS WORD)

DS-01 Sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw

DS-01a Załącznik do sprawozdania DS-01

DS-01b Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym

D-W1 Zestawienie zbiorcze danych:
- o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
- o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę
(objaśnienia MS WORD)

D-W2 Dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące (objaśnienia MS WORD)

D-W3 Dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę (objaśnienia MS WORD)

F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (objaśnienia MS WORD)

F-01/k Sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (objaśnienia MS WORD)

F-01/NFI Sprawozdanie o wyniku finansowym narodowego funduszu inwestycyjnego (objaśnienia MS WORD)

F-01/NFI Załącznik do F-01/NFI, sprawozdanie o udziałach i akcjach według PKD

F-01/TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych (objaśnienia MS WORD)

F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych

F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe (objaśnienia MS WORD)

F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych

F-03 Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4, dotyczący wydatków inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych (objaśnienia MS WORD)

G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów

G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej

G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze sieci, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin

G-06 Sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi

H-01a Ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw

H-01g Ankieta o sieci placówek gastronomicznych

H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej, hurtowej i sieci handlowej

H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów

H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów

I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe

I-01 Załącznik do sprawozdania I-01 o realizacji inwestycji wieloletniej

ISS-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach (objaśnienia MS WORD)

K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej

K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej

K-03 Sprawozdanie biblioteki publicznej/zakładowej biblioteki beletrystycznej

K-04 Sprawozdanie biblioteki: naukowej, fachowej, fachowo - beletrystycznej, pedagogicznej, towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej

K-06 Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych

K-07 Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy

K-08 Sprawozdanie kina

KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego zakwaterowania

KT-1a Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego zakwaterowania (za lipiec)

KZ Sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego (objaśnienia MS WORD)

L-01 Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa (załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01)

L-01/a Sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a)

L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach

L-03 Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) (załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03)

M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych

M-02 Sprawozdanie o ubytkach zasobów mieszkaniowych

M-03 Sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi

M-03sm Sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat za lokale w spółdzielniach mieszkaniowych

M-04s Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości

M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji

M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów

OB-01 Sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych

OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających

OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń

OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych

OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich

OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu (załączniki: nr 1 - do działu 1 sprawozdania OS-7; nr 2 - do działów 2-4 i 6 sprawozdania OS-7; nr 3 - do działów 5,7 sprawozdania OS-7)

P-01 Sprawozdanie o produkcji

P-01 mut. Sprawozdanie o produkcji

P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach (objaśnienia PDF)

PL1 Panelowe badanie przedsiębiorstw

PL2 Panelowe badanie przedsiębiorstw

PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) (objaśnienia MS WORD)

PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych (objaśnienia MS WORD)

PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle (objaśnienia MS WORD)

PNT-02u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług (objaśnienia MS WORD)

PNT-03 Karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych

PNT-04 Sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-ekonomicznych (objaśnienia MS WORD) Wykaz wskaźników techniczno-ekonomicznych

PS-01 Sprawozdanie placówki opiekuńczo - wychowawczej

PS-02 Sprawozdanie rodzin zastępczych

PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej

R-01 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów oraz wykaz dzierżaw i deputatów

R-02 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie (mieście)

R-03 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy

R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej

R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-06 Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania

R-07 Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk trwałych

R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej

R-08 Załącznik nr 1 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami

R-08 Załącznik nr 2 - sprawozdanie o powierzchni uprawy, liczbie drzew i krzewów oraz zbiorach owoców

R-08 Załącznik nr 3 - sprawozdanie o powierzchni uprawy i zbiorach warzyw gruntowych

R-09A Sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (w czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym

R-09B Sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym

R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich

R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu

R-10 Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych

R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych

R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych

SG-01 Statystyka Gminy: samorząd/transport

SG-01 Statystyka Gminy: leśnictwo i ochrona środowiska

SG-01 Statystyka Gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna (załącznik: do sprawozdania SG-01część 3, dział 13)

SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe

SN-01 Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych (wykaz jednostek terytorialnych stowarzyszenia)

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa (objaśnienia MS WORD) (załącznik do objaśnień MS WORD)

SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw (załącznik do objaśnień MS WORD)

ST-P Statystyka powiatu - samorząd/transport

ST-W Statystyka województwa - samorząd/transport

T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności

T-03 Sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych

T-03r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach

T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym

T-05 Sprawozdanie o taborze i przewozach ładunków w transporcie samochodowym gospodarczym

T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym

T-08 Sprawozdanie o przewozach żeglugą morską i przybrzeżną

T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej

T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w morskich portach handlowych

T-11 Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej

T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej

T-13 Sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich

TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym

U-02 Formy i zakres ubezpieczania się przedsiębiorstwa

Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (załącznik do objaśnień MS WORD)

Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (załącznik do Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich) (załącznik do objaśnień MS WORD)

Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy

Z-13 Sprawozdanie - stan wypłat wynagrodzeń (załącznik do objaśnień MS WORD)

ZD-1 Sprawozdanie szpitala ogólnego

ZD-1a Sprawozdanie zakładu stacjonarnego opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego

ZD-2 Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładu leczenia gruźlicy i chorób płuc

ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego

ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego

ZD-6 Sprawozdanie żłobka

Z-KS Karta statystyczna strajku

Z-KW Karta statystyczna wypadku (objaśnienia MS WORD)

Wykaz zestawień tabelarycznych

LOT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym
ŁP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
ŁP-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonamentów radia i telewizji
ŁT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych i o liczbie jednostek telekomunikacyjnych
ŁT-1mk Zestawienie tabelaryczne z danymi o abonamentach telefonii komórkowej
ŁT-1mp Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej - łączach głównych
ŁT-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych i abonamentów telewizji kablowej
ŁT-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych samoinkasujących
ŁT-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji
ŁT-5 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji
ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i łączach głównych w zakresie operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.
ŁT-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.
ŁT-10 Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra
PKP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
PKP-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym
PKP-2a Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
PKP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym
PKP-3a Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
PKP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy i wskaźnikach techniczno - ekonomicznych taboru kolejowego
PKP-5 Zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej
PKP-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych
PL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP "Porty Lotnicze"
PL-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczych
TL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC
TWS-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych
zestawienie Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
zestawienie Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do użytku nowe budynki mieszkalne
zestawienie Zestawienie tabelaryczne - imienne dane o statkach wraz z danymi w postaci numerycznej
zestawienie Zestawienie tabelaryczne z danymi o obrotach ładunkowych w portach morskich

« powrót

 
1995 - 2006 © Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.