Strona główna |  


Informatorium: 22 608 31 61
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, Centrala tel.: 22 608 30 00, 22 608 30 01

 

Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy, ankiet, zestawień tabelarycznych
stosowanych w badaniach statystycznych w 2005 roku, zapisanych w
Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet zostały opublikowane
w Dz. U. Nr 285, poz. 2849  z 31 grudnia 2004r.
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004r

Do poprawnego przeglądania formularzy należy mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.
Można go pobrać klikając tutaj.
Legenda:
Formularze przygotowane do odczytu optycznego (respondent wypełnia i przesyła zwrotnie tylko i wyłącznie formularz przesłany przez służby statystyczne)
Formularze sprawozdawcze (respondent może formularz wydrukować, wypełnić i przesłać zwrotnie do właściwego urzędu statystycznego)
Formularze sprawozdawcze (respondent może formularz wydrukować, wypełnić i przesłać zwrotnie do właściwego urzędu statystycznego)
Formularze sprawozdawcze (respondent może formularz wydrukować, wypełnić i przesłać zwrotnie do właściwego urzędu statystycznego)
Informacje o formularzu ( jednostka odpowiedzialna za prowadzenie badania w GUS, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, stosowane klasyfikacje) MS WORD

symbol formularza koloru czerwonego oznacza formularze obowiązkowe
symbol formularza koloru niebieskiego oznacza formularze dobrowolne
PBSSP
- Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.

WYKAZ FORMULARZY, ANKIET, KWESTIONARIUSZY I ZESTAWIEŃ

Symbol i nazwa formularza

AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej BUDOWNICTWO
AK-H/m

Ankieta koniunktury gospodarczej HANDEL

AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej INWESTYCJE - BUDOWNICTWO
AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej INWESTYCJE - PRZEMYSŁ
AK-P/k Ankieta koniunktury gospodarczej PRZEMYSŁ
AK-P/m Ankieta koniunktury gospodarczej PRZEMYSŁ
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej USŁUGI
AW-01 Statystyczna Ankieta Wyznaniowa
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
B-02 Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytkowania
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę - przekazanych do użytku
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytkowania
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług (objaśnienia MS WORD)
C-01 b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych (objaśnienia MS WORD)
C-02-10 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy: "owoce" i "warzywa"), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
C-02-11 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw
C-02-13 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych

C-02-30 Notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych
C-02-40 Notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych
C-02-50 Notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych
C-02-91 Notowania cen detalicznych jednolitych w kraju
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych (objaśnienia MS WORD)
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach (załącznik nr1, załącznik nr2) (objaśnienia MS WORD)
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej (wraz z załącznikiem do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych PDF) (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w PDF)
DG-1 t Meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w PDF)
DN-1 Karta statystyczna zawarcia małżeństwa (objaśnienia MS WORD)
D-R1 Karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu (objaśnienia MS WORD)
D-S1 Karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia separacji, zniesienia separacji (objaśnienia MS WORD)
DS-01 Sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw
DS-01a Załącznik do sprawozdania DS-01
DS-01b Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym
D-W1 Zestawienie zbiorcze danych:
- o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
- o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę
(objaśnienia MS WORD)
D-W2 Dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące (objaśnienia MS WORD)
D-W3 Dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę (objaśnienia MS WORD)
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
F-01/k Sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
F-01/NFI Sprawozdanie o wyniku finansowym narodowego funduszu inwestycyjnego
F-01/NFI Załącznik do F-01/NFI, sprawozdanie o udziałach i akcjach według PKD
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych
F-01/TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
F-03 Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4, dotyczący wydatków inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze sieci, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego
G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin
G-06 Sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi
H-01a Ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw
H-01g Ankieta o sieci placówek gastronomicznych
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej, hurtowej i sieci handlowej
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej
K-03 Sprawozdanie biblioteki publicznej
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej
K-06 Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych
K-08 Sprawozdanie kina
KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego zakwaterowania
KT-1a Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego zakwaterowania (za lipiec)
KZ Sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego
L-01 Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa (załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01)
L-01/a Sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a)
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach
L-03 Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) (załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03)
M-02 Sprawozdanie o ubytkach zasobów mieszkaniowych
M-04s Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości
M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji
M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów
OB-01 Sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń (objaśnienia do sprawozdania Os-3)
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (załącznik do sprawozdania OS-6)
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu (załączniki: nr 1 - do działu 1 sprawozdania OS-7; nr 2 - do działów 2-4 i 6 sprawozdania OS-7; nr 3 - do działów 5,7 sprawozdania OS-7)
P-01 Sprawozdanie o produkcji
P-01 mut. Sprawozdanie o produkcji
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
PL1 Panelowe badanie przedsiębiorstw
PL2 Panelowe badanie przedsiębiorstw
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych

PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle
PNT-03 Karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych
PNT-04 Sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-ekonomicznych (objaśnienia MS WORD) Wykaz wskaźników techniczno-ekonomicznych
PS-01 Sprawozdanie placówki opiekuńczo - wychowawczej
PS-02 Sprawozdanie rodzin zastępczych
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
R-01 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów oraz wykaz dzierżaw i deputatów
R-02 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie (mieście)
R-03 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy
R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej
R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach
R-06 Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania
R-07 Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk trwałych
R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej
R-08 Załącznik nr 1 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
R-08 Załącznik nr 3 - sprawozdanie o powierzchni uprawy i zbiorach warzyw gruntowych
R-09A Sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (w czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym
R-09B Sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu
R-10 Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych
R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych

R-CzSR Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich oraz charakterystyka gospodarstwa rolnego
R-KSRA Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej
R-KSRB Badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego
R-r-oz Badanie plonów zbóż ozimych
R-r-pw Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych
R-r-w Powierzchnia uprawy i zbiorów warzyw gruntowych
R-r-z Badanie plonów ziemniaków
R-r-zb Badanie plonów zbóż
SG-01 Statystyka Gminy: samorząd/transport
SG-01 Statystyka Gminy: leśnictwo i ochrona środowiska
SG-01 Statystyka Gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe  (załącznik: do sprawozdania SG-01 część 4)
SN-01 Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w PDF)
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w PDF)

SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sektorze finansowym
ST-P Statystyka powiatu - samorząd/transport
ST-W Statystyka województwa - samorząd/transport
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności
T-03 Sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych
T-03r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach
T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
T-08 Sprawozdanie o przewozach żeglugą morską i przybrzeżną
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w morskich portach handlowych
T-11 Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej
T-13 Sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym
Z-02 Sprawozdanie o kosztach pracy (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w PDF)
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w PDF)

Z-05 Badanie popytu na pracę
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (załącznik do Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich) (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w PDF)
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy
Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów. (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w PDF)
Z-13 Sprawozdanie o stanie wypłat wynagrodzeń (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w PDF)
ZD-2 Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, zakładu leczenia gruźlicy i chorób płuc oraz sanatorium rehabilitacyjnego
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
ZD-4 Sprawozdanie z ratownictwa medycznego
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego
ZD-6 Sprawozdanie żłobka
Z-KS Karta statystyczna strajku
Z-KW Statystyczna karta wypadku

Wykaz zestawień tabelarycznych

LOT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym
ŁP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
ŁP-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonamentów radia i telewizji
ŁT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych i o liczbie jednostek telekomunikacyjnych
ŁT-1mk Zestawienie tabelaryczne z danymi o abonamentach telefonii komórkowej
ŁT-1mp Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej - łączach głównych
ŁT-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych i abonamentów telewizji kablowej
ŁT-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych samoinkasujących
ŁT-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji
ŁT-5 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji
ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i łączach głównych w zakresie operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.
ŁT-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.
ŁT-10 Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra
PKP/TK-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
PKP/TK-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym
PKP-2a Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
PKP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym
PKP-3a Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
PKP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy i wskaźnikach techniczno - ekonomicznych taboru kolejowego
PKP-5 Zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej
PKP-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym
PKP-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych
PL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP "Porty Lotnicze"
PL-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczych
TL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC
TWS-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych
zestawienie Imienne dane o statkach w formie elektronicznej
zestawienie Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
zestawienie Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do użytkowania nowe budynki mieszkalne
zestawienie Zestawienie tabelaryczne z danymi o obrotach ładunkowych w portach morskich

« powrót

 
1995 - 2006 © Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.