Portal Sprawozdawczy

Informacja w sprawie przeważającego rodzaju działalności

Informujemy Państwa uprzejmie, że podstawowa działalność Państwa firmy wpisana na formularzu elektronicznym według PKD 2007 określana jest wyłącznie dla potrzeb badań statystycznych. Została ona ustalona — w miarę możliwości — w oparciu o dane z Państwa sprawozdań. Klasyfikacja PKD 2007 wprowadzona została rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); Dz.U.Nr 251, poz. 1885.

Zaklasyfikowanie działalności Państwa firm według klasyfikacji PKD 2007 w rejestrze REGON nie musi bezpośrednio wpływać na działalność wskazaną w formularzach elektronicznych w Portalu Sprawozdawczym. Określenie rodzaju działalności według klasyfikacji PKD 2007 jednostek, które uczestniczą w badaniach oparte jest o przeważający rodzaj działalności wyliczony dla celów statystycznych.

Zgodnie z Zasadami budowy klasyfikacji, stanowiącymi załącznik do w/w rozporządzenia Rady Ministrów pkt7. „Przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. W badaniach statystycznych zalecanym wskaźnikiem służącym do określenia przeważającej działalności jest wartość dodana”.

Dodatkowo określono w w/w zasadach budowy klasyfikacji następującą regułę dla rejestrów statystycznych:

Zmiany przeważającej działalności jednostki

pkt 25. Jednostka może zmieniać swoją działalność główną jednorazowo lub stopniowo w ciągu pewnego okresu czasu. Może to być spowodowane czynnikiem sezonowości lub wynikiem decyzji o zmianie profilu produkcji. Ponieważ wszystkie te przypadki powodują zmiany w zaklasyfikowaniu jednostki, zbyt częste zmiany działalności głównej mogą doprowadzić do braku spójności pomiędzy statystyką krótkookresową (miesięczną i kwartalną) i długookresową, w najwyższym stopniu utrudniając ich interpretację.

pkt 26. Aby uniknąć zbyt częstych zmian, stosuje się zasadę stabilności. Zgodnie z tą zasadą, nowy rodzaj działalności powinien być działalnością główną przez co najmniej dwa lata, zanim zostanie zmieniona przypisana do jednostki dana działalność przeważająca.

Zatem działalność przeważająca Państwa firmy widoczna w Portalu Sprawozdawczym nie musi pochodzić z rejestru REGON.