Portal Sprawozdawczy

Szanowni Państwo,

Statystyka publiczna realizuje badania istotne dla funkcjonowania państwa polskiego, które pozwalają na rzetelną ocenę zjawisk zachodzących m.in. w gospodarce i życiu społecznym.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych dane jednostkowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, co oznacza, że będą one wykorzystane wyłącznie do tworzenia opracowań zbiorczych, zestawień i analiz statystycznych. Realizacja badań statystycznych i opracowanie ich wyników przez statystykę publiczną są możliwe tylko dzięki zaangażowaniu z Państwa strony.

Dlatego bardzo prosimy o Państwa aktywne uczestnictwo w badaniach statystycznych realizowanych przez GUS.

Ważne informacje

 • Informacja dla jednostek składających sprawozdanie DG-1 odnośnie sprzedaży detalicznej i hurtowej

  Szanowni Państwo,
  Prosimy w sprawozdaniu DG-1 nie wykazywać w wierszach 12, 13, 14 w dziale I sprzedaży na eksport lub wywóz.
  Wartości w wierszach 12, 13 i 14 dotyczą wyłącznie sprzedaży na rynek krajowy.

 • Informacja dla jednostek składających sprawozdanie DG-1 i Z-03 w kontekście zmian Kodeksu Pracy.

  W związku z wprowadzonymi zmianami do Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 9 marca 2023 o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw) informujemy, że w sprawozdaniach DG-1 oraz Z-03:
  - urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych oraz
  - zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, nie są zaliczane do czasu przepracowanego.

  Do wyliczenia przeciętnego zatrudnienia, stosując metodę średniej arytmetycznej: osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, urlopach opiekuńczych oraz osób otrzymujących zasiłki chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie i opiekuńcze nie należy liczyć do stanów dziennych w czasie trwania tych nieobecności z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
  Przy zastosowaniu metody uproszczonej lub średniej chronologicznej (w stanach dziennych przyjmowanych do obliczeń) nie należy ujmować osób (w czasie trwania absencji), które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Osoby przebywające na urlopie opiekuńczym w wymiarze do 5 dni należy ująć w przeciętnym zatrudnieniu.

  Natomiast przy stosowaniu każdej z ww. metod obliczeń, osoby korzystające ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, należy zaliczać do przeciętnego zatrudnienia.

  Ponadto, wypłacony ryczałt odpowiadający przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej nie jest zaliczany do wynagrodzeń brutto.

 • Komunikat dla uczelni publicznych i niepublicznych w sprawie wykazywania w formularzu F-01/s środków na stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

  Środki na stypendia ministra dla młodych naukowców, przyznane na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2018 r. poz. 87), tj. stypendia przyznane na podstawie decyzji wydanych przed rokiem 2019, przekazane uczelni w 2020 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, należy wykazać w dziale I Rachunek zysków i strat (…) w wierszu 15, natomiast poniesione przez uczelnię wydatki z tytułu ww. stypendiów – w wierszu 48. W wierszach tych należy także ująć stypendia, do których aneksy pomiędzy MNiSW a uczelnią były zawierane w roku 2019 i 2020 a dotyczą konkursów o stypendia realizowanych zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki przed rokiem 2019.
  Środki na stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców, przyznane na podstawie art. 360 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), tj. stypendia przyznane na podstawie decyzji wydanych od roku 2019, przekazane uczelni w 2020 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, należy ująć w dziale II Fundusze (…), w zakresie Funduszu stypendialnego, w wierszu 06, natomiast poniesione przez uczelnię wydatki z tytułu ww. stypendiów – w wierszu 18. Przy czym, w wierszu 18 należy wykazać całość wydatków na stypendia ministra dla młodych naukowców, nie tylko dla doktorantów.

 • Informacja dla jednostek składających sprawozdanie C-01/C-01b

  W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2020 r. Nomenklatury Scalonej (CN) w celu identyfikowania towarów na potrzeby podatku VAT (Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – DZ.U. poz. 1751), przy rejestracji reprezentantów wyrobów, należy wprowadzić/wybrać z listy, obok symbolu PKWiU, 8-cyfrowy symbol CN.

 • Informacja dotycząca klasyfikowania wyrobów na formularzach P-01 i P-02 w związku z wprowadzeniem Nomenklatury Scalonej do celów podatkowych

  Informujemy, że badanie produkcji wyrobów przemysłowych nadal będzie prowadzone według nomenklatury PRODPOL opartej na PKWiU 2015, mimo zastąpienia klasyfikacji PKWIU 2015, do celów podatkowych w zakresie wyrobów, Nomenklaturą Scaloną CN. Dla większości pozycji nomenklatury PRODPOL istnieją powiązania z 8-cyfrowymi pozycjami Nomenklatury Scalonej, które mogą zostać wykorzystane w celu prawidłowego zaklasyfikowania wyrobów według PRODPOL na potrzeby sprawozdań P-01 i P-02.

  Powiązanie pozycji Nomenklatury Scalonej i nomenklatury PRODPOL znajdą Państwo pod adresem https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/prodpol/opis_r2019.html (w "Nomenklaturze PRODPOL do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości rocznej za 2019 r." oraz w "Wykazie wyrobów wg rocznego PRODPOL za 2019 w porównaniu z pozycjami CN"), a także w wyszukiwarce BIW https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/prodpol/wysz_biw.html.

Komunikaty

 • Informacja dla dostawców usług telekomunikacyjnych
 • Zmiany w Portalu Sprawozdawczym od dnia 20 grudnia 2013 r. (plik w formacie PDF)
 • Zestawy danych (formularze) badań incydentalnych: Z-KW (wypadki przy pracy) i Z-KS (strajki) należy dodać do obowiązków sprawozdawczych i wypełnić w razie wystąpienia zdarzenia (jak dodać formularz — patrz pkt 4 w Przewodniku).
 • W przypadku niezadowalającej jakości wydruku sprawozdania w przeglądarce FireFox, zalecamy zapisanie wydruku sprawozdania do pliku .pdf i jego wydrukowanie z poziomu dedykowanego bezpłatnego narzędzia Adobe Reader.
 • Dotyczy szkół i placówek oświatowych, które otrzymały po 1 sierpnia 2012 r. nowy numer identyfikacyjny REGON na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.):
  Logowanie na Portalu Sprawozdawczym odbywa się pod nowym numerem identyfikacyjnym REGON, zgodnie z Procedurą aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym, otrzymaną wraz z powiadomieniem o obowiązku sprawozdawczym.

Portal Sprawozdawczy

Aktywacja konta w Portalu Sprawozdawczym

Dotyczy podmiotów, które nie posiadają konta sprawozdawczości elektronicznej i otrzymały pismo informujące o obowiązku jego aktywacji

Informacje techniczne

 • W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, prosimy o wykonanie następujących działań:

  • IE11 — sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
   IE11 - sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności
   Na liście witryn sieci Web dodanych do widoku zgodności nie powinno być wpisanej witryny stat.gov.pl W przeciwnym przypadku należy usunąć taki wpis przyciskiem Usuń.
   IE11 - na liście witryn sieci Web dodanych do widoku zgodności nie powinno być wpisanej witryny stat.gov.pl
  • IE10 — wykonanie aktualizacji (bezpłatnej) do wersji IE11
  • IE8 — sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
   IE8 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności
 • Nie zalecamy korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 i starszych.