Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.05
2. Temat badania
Działalność archiwalna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących udokumentowania stanu zasobu archiwalnego zgromadzonego w archiwach państwowych, z uwzględnieniem zasobu archiwalnego narastającego w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych - na potrzeby zarządzania państwowym zasobem archiwalnym.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Archiwa państwowe.

7. Zakres przedmiotowy

Zasób archiwalny. Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego. Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego. Wyposażenie i infrastruktura archiwów państwowych. Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej. Kopie materiałów archiwalnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zasób archiwalny, w przekrojach: ogółem; zewidencjonowany; według postaci i rodzajów materiałów archiwalnych.
Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego.
Bieżąca inwentaryzacja zasobu, w przekrojach: postać i rodzaje materiałów archiwalnych.
Wykorzystanie zasobu archiwalnego: kwerendy archiwalne i ich zleceniodawcy, udostępnianie zasobu archiwalnego w czytelniach oraz on-line, kopie cyfrowe materiałów archiwalnych prezentowane w Internecie, przedsięwzięcia popularyzacyjne, wydawnicze i informacyjne.
Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego: nadzorowane jednostki organizacyjne, materiały archiwalne w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, materiały archiwalne użyczone i pozostawione na podstawie porozumienia, uzgodnione przepisy kancelaryjne i archiwalne, kontrole i ekspertyzy archiwalne, zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, współpraca z wytwórcami niepaństwowego zasobu archiwalnego, zaopiniowane przepisy kancelaryjne i archiwalne, opinie dotyczące wartościowania dokumentacji.
Ewidencja zasobu i archiwalne pomoce informacyjne.
Baza lokalowa archiwów państwowych.
Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej oraz kwerendy wykonane na podstawie tej dokumentacji.
Kopie materiałów archiwalnych - mikrofilmy i kopie cyfrowe, w przekrojach: według rodzajów; z zasobu własnego i spoza zasobu.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Zestawienie sumaryczne KN-1 działalność archiwalna za 2019 r. (Lipiec 2020).