Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023
Zestawy danych z systemów informacyjnych

Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR GR 01 dane z wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR IRZ 01 dane dotyczące rejestru uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR IRZ 02 dane dotyczące uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR IRZ 03 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR IRZ 04 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR IRZ 05 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy, produkcji zwierzęcej oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR IRZ 06 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie, produkcji zwierzęcej oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR KRKGW 01 dane dotyczące kół gospodyń wiejskich Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR LPIS 01 dane dotyczące działek referencyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR PROW02_OFSA-PROW_LIDER_ZSZiK_IACSplus_GePaRd_SFK 01 dane o złożonych wnioskach, zawartych umowach / wydanych decyzjach, zrealizowanych płatnościach wraz z dofinansowaniem UE w ramach PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SFK 01 dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy unijnych przez beneficjentów Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SFK 02 dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy krajowych przez beneficjentów Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SFK 03 dane dotyczące zrealizowanych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SFK_IACSplus_ZSZiK 01 dane dotyczące wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2022 Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SFK_PROW02_PROW14-20_ZSZiK_IACSplus 01 dane dotyczące ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, powierzchni zalesionych gruntów rolnych i innych terenów lub powierzchni lasu, do której została przyznana pomoc w ramach PROW 2014-2020, oraz udzielonych płatności na zalesienie oraz pozostałe działania z zakresu leśnictwa Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SI-Agencja*KI 10 dane dotyczące kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR ZSZiK 01 dane dotyczące producentów rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR ZSZiK_IACSplus_SFK 01 dane dotyczące kwoty zrealizowanych płatności wraz z dofinansowaniem UE, liczby złożonych wniosków i powierzchni lub ilości deklarowanej w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności ONW Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARP OW 01 dane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach Szczegółowy format przekazywanych danych
ARP SI 01 dane w zakresie wsparcia finansowego ze środków tarczy antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737, z późn. zm.) Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Szczegółowy format przekazywanych danych
AZS KF 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej Zestaw danych pochodzący z systemu Akademicki Związek Sportowy Szczegółowy format przekazywanych danych
BFG SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów Zestaw danych pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
BFG SFK 02 dane w zakresie rachunku zysków i strat, wysokości opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, wpłat na rzecz instytucji finansowych i z tytułu gwarancji depozytów oraz umorzeń należności z tytułu pożyczek Zestaw danych pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
BFG SFK 03 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz stanów i przepływów w funduszach własnych Zestaw danych pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
BFG SFK 04 dane dotyczące bilansu finansowo-księgowego Zestaw danych pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK PTR 01 dane w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SFK 01 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw - wpływy i wydatki Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SFK 02 dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym fundusze kredytowe i przepływowe) Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SFK 03 dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym fundusze kredytowe i przepływowe) - dane bilansowe Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SFK 04 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym fundusze kredytowe i przepływowe) - dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SI 01 dane dotyczące otrzymanych zastrzyków kapitałowych i pomocy publicznej oraz wypłaty dywidendy Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegółowy format przekazywanych danych
BN ZSBBN 01 dane dotyczące książek i broszur, gazet i czasopism Zestaw danych pochodzący z systemu Biblioteka Narodowa w Warszawie Szczegółowy format przekazywanych danych
BNL SEMEN 01 dane dotyczące drzew matecznych, drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, źródeł nasion Zestaw danych pochodzący z systemu Biuro Nasiennictwa Leśnego Szczegółowy format przekazywanych danych
BOŚ ERIK 01 dane dotyczące proekologicznej działalności Banku Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Ochrony Środowiska S.A. Szczegółowy format przekazywanych danych
CLOR BSMB 01 dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych w wybranych surowcach i materiałach budowlanych Zestaw danych pochodzący z systemu Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
CZSW CBDOPW Noe.NET 01 dane dotyczące tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom Zestaw danych pochodzący z systemu Centralny Zarząd Służby Więziennej Szczegółowy format przekazywanych danych
CZSW CBDOPW Noe.NET 02 dane dotyczące zakładów karnych i aresztów śledczych Zestaw danych pochodzący z systemu Centralny Zarząd Służby Więziennej Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 01 dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasów Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 02 dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych i przewidzianych do zalesienia Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 03 dane dotyczące wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 04 dane dotyczące zwalczania szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych, zabezpieczenia upraw i młodników przed zwierzyną, ilości usuniętego posuszu, złomów i wywrotów Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 05 dane dotyczące powierzchni szkółek leśnych, odnowień sztucznych (zrębów, halizn, pod osłoną drzewostanów), odnowień naturalnych, prac pielęgnacyjnych (w uprawach, młodnikach i drzewostanach), melioracji leśnych (w tym nawożenia mineralnego) oraz zalesień gruntów nieleśnych i sukcesji naturalnej Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 06 dane dotyczące użytkowania lasu, w tym pozyskania użytków ubocznych Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 07 dane w zakresie pozyskania oraz sprzedaży i cen drewna Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 08 zbiorcza informacja opisowa dotycząca działalności Lasów Państwowych Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 09 dane dotyczące działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 10 dane o zarządzanych ośrodkach hodowli zwierzyny, obejmujące zakres danych z realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego
Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DPDUT RA 01 dane o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych Zestaw danych pochodzący z systemu dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
GDDKiA SEDC 01 dane dotyczące sieci drogowej
Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Szczegółowy format przekazywanych danych
GDDKiA SI 01 dane dotyczące ruchu drogowego Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ CRFOŚ 01 dane dotyczące centralnego rejestru form ochrony przyrody Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ LZGCH 01 dane dotyczące wybranych gatunków zwierząt chronionych Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ NATURA 01 dane dotyczące obszarów Natura 2000 Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ OBZ 01 dane dotyczące ogrodów botanicznych i zoologicznych Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ RZGC 01 dane dotyczące wydanych zezwoleń na redukcję zwierząt chronionych (kręgowce) Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ SZK 01 dane dotyczące szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIF KRZ 01 dane dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Farmaceutyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
GIJHARS SI 01 dane dotyczące gospodarstw rolnych i powierzchni ekologicznych użytków rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Szczegółowy format przekazywanych danych
GIJHARS WEPR 01 dane dotyczące producentów ekologicznych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ BDO 01 dane dotyczące zużytego sprzętu, odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanego procesowi recyklingu, procesowi odzysku innemu niż recykling oraz unieszkodliwianiu oraz dane dotyczące wprowadzonych baterii i akumulatorów, zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz osiągniętego poziomu zbierania Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 03 dane dotyczące wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 04 dane dotyczące zawartości ozonu w atmosferze Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 05 dane dotyczące ciśnienia cząstkowego ozonu w atmosferze, promieniowania nadfioletowego (UV-B) Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 06 dane dotyczące składu chemicznego opadów atmosferycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 07 dane dotyczące monitoringowego badania imisji (stężeń) zanieczyszczeń powietrza i klasyfikacji stref Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 08 dane w zakresie monitoringu ptaków oraz monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 09 dane dotyczące stężenia radionuklidów w wybranych rzekach i jeziorach oraz w opadzie całkowitym Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 10 dane dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 14 dane dotyczące hałasu drogowego Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 15 dane dotyczące hałasu przemysłowego Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 16 dane monitoringowe w zakresie jakości wód podziemnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ SI TPO 01 dane dotyczące eksportu, importu i tranzytu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GITD TRANSBIT 01 dane o podmiotach wraz z taborem posiadających licencje wspólnotowe dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Transportu Drogowego Szczegółowy format przekazywanych danych
GITD TRANSBIT 02 dane w zakresie licencji wspólnotowych dotyczących międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Transportu Drogowego Szczegółowy format przekazywanych danych
GIW TRACES 01 dane dotyczące kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Weterynarii Szczegółowy format przekazywanych danych
GIW WFJKND 01 dane dotyczące ferm jaj konsumpcyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Weterynarii Szczegółowy format przekazywanych danych
GIW WFJKOD 01 dane dotyczące ferm jaj konsumpcyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Weterynarii Szczegółowy format przekazywanych danych
GIW WZPD 01 dane dotyczące zakładów produkcji drobiu, ferm reprodukcyjnych, ferm odchowu drobiu, zakładów wylęgu drobiu Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Weterynarii Szczegółowy format przekazywanych danych
GIW WZZ 01 dane dotyczące zakładów zatwierdzonych, zakładów pakowania jaj, produkcji jaj płynnych, przetwórstwa Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Weterynarii Szczegółowy format przekazywanych danych
GOPR SI 01 dane dotyczące rocznej działalności Zestaw danych pochodzący z systemu Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczegółowy format przekazywanych danych
GPW IB 01 dane dotyczące obrotów w zakresie: rynek kasowy i terminowy, New Connect, Catalyst; indeksy giełdowe Zestaw danych pochodzący z systemu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowy format przekazywanych danych
GPW IB 02 dane w zakresie: rynek giełdowy, New Connect, Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych, Catalyst, obroty na rynku Catalyst Zestaw danych pochodzący z systemu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK BDOT10 01 dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK NMT 01 dane dotyczące położenia geograficznego punktów, miejscowości, przełęczy Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK ORTO 01 dane dotyczące ortofotomapy Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK PRG 01 dane dotyczące granicy państwowej i linii brzegowej Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK PRG 02 dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK PRG 03 dane dotyczące punktów adresowych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK PRNG 01 dane dotyczące nazw geograficznych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK SI 01 dane dotyczące powierzchni gruntów komunalnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK ZZ 01 dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
IBL KSIPL 01 dane dotyczące pożarów lasów oraz powstałych strat Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Badawczy Leśnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
IBL PMŚ 01 dane dotyczące stanu zdrowotnego lasów, uszkodzenia drzew, dane z państwowego monitoringu środowiska Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Badawczy Leśnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
IBL SzLiChI 02 dane dotyczące wyników monitoringu występowania ważniejszych szkodników owadzich leśnych i grzybowych chorób infekcyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Badawczy Leśnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
IM RO 01 dane o przeniesieniu praw własności statków morskich dotyczące krajów spoza UE, rezydent/nierezydent Zestaw danych pochodzący z systemu izba morska Szczegółowy format przekazywanych danych
IM RO 02 dane dotyczące przeniesienia praw własności statków morskich dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent Zestaw danych pochodzący z systemu izba morska Szczegółowy format przekazywanych danych
IMiGW DH 01 dane dotyczące zlewisk, dorzeczy, rzek, jezior Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
IMiGW DM 02 dane meteorologiczne Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
IMiGW DM 02 dane meteorologiczne Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
IPN SI 01 dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych prokuratorom w podziale według wieku oraz płci Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Pamięci Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
ISKK SKK 01 dane dotyczące liczby parafii, duchownych, alumnów, posług religijnych Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Szczegółowy format przekazywanych danych
ISKK SPN 01 dane dotyczące liczby wiernych, przejawów aktywności religijnej Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Szczegółowy format przekazywanych danych
JIR SFK 01 dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej - Eurostatu Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA Szczegółowy format przekazywanych danych
JND PŁ 01 dane dotyczące rocznego łowieckiego planu gospodarczego Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny Szczegółowy format przekazywanych danych
JOOC SI 01 dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki organizacyjne organów centralnych – inne niż prokurator Szczegółowy format przekazywanych danych
JST SI 01 dane dotyczące wpływów z dywidend oraz jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki samorządu terytorialnego Szczegółowy format przekazywanych danych
JST SI 02 dane dotyczące podpisanych przez JST umów leasingu zwrotnego Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki samorządu terytorialnego Szczegółowy format przekazywanych danych
KCPU SION 01 dane dotyczące rynku narkotyków w zakresie cen rynkowych narkotyków, zażywania narkotyków Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Szczegółowy format przekazywanych danych
KGP PSI 01 dane dotyczące przestępstw i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub powierzonym do prowadzenia Policji (kraj ogółem, regiony, województwa, podregiony, powiaty) Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Policji Szczegółowy format przekazywanych danych
KGP PSI 02 dane dotyczące przestępstw i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub powierzonym do prowadzenia Policji (kraj ogółem, regiony, województwa, podregiony, powiaty) Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Policji Szczegółowy format przekazywanych danych
KGP PSI 03 dane dotyczące stanu zatrudnienia w Policji Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Policji Szczegółowy format przekazywanych danych
KGP PSI 04 dane dotyczące zamachów samobójczych usiłowanych i dokonanych, wypadków tonięcia Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Policji Szczegółowy format przekazywanych danych
KGP SEWIK 01 dane w zakresie liczby wypadków i ofiar wypadków Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Policji Szczegółowy format przekazywanych danych
KGPSP SWDPSP 01 dane dotyczące pożarów w zakresie upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGPSP SWDPSP 02 dane dotyczące zdarzeń akcji ratowniczych oraz ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGPSP SWDPSP 03 dane dotyczące pożarów składowisk Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG CBD EWIDA 01 dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG CBD SF 01 dane dotyczące ruchu na granicach Polski Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG LGP 01 dane dotyczące lądowej granicy państwowej Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG ROUPTRP 01 dane o obywatelach Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o osobach sprawujących faktyczną pieczę nad dzieckiem Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG SKGSG 01 dane o obywatelach państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium państwa członkowskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG SKGSG 02 dane o obywatelach państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium państwa członkowskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG SKGSG 03 dane o obywatelach państw trzecich, wobec których wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium państwa członkowskiego, oraz o obywatelach państw trzecich, którzy w wyniku decyzji faktycznie opuścili terytorium państwa członkowskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KIF KRF 01 dane o fizjoterapeutach Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Izba Fizjoterapeutów Szczegółowy format przekazywanych danych
KIRP SI 01 dane dotyczące liczby radców prawnych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Izba Radców Prawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF ESPI 01 dane w zakresie: wykaz funduszy inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych; kopie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych portfeli papierów wartościowych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF ESPI 02 dane ze sprawozdawczości finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SISFDM 01 dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 01 dane dotyczące banków komercyjnych, banków prowadzących działalność powierniczą i maklerską Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 02 dane dotyczące banków spółdzielczych i ich przynależności do banków zrzeszających, struktury własnościowej kapitału podstawowego Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 03 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat, depozytów i pożyczek oraz członków kas Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 04 dane z zakresu sprawozdawczości finansowej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 05 dane bilansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 06 dane dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych działających oraz będących w likwidacji albo w upadłości Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 07 dane dotyczące statystyki strukturalnej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, pracowniczych towarzystw i funduszy emerytalnych oraz SKOK Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 08 dywidendy banków - dane z uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 01 dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 02 dane dotyczące kapitału emerytalnego i liczby członków otwartego funduszu emerytalnego, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe w podziale rok urodzenia, płeć oraz rodzaj rachunku w zależności od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do ZUS lub OFE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 03 dane dotyczące pracowniczych programów emerytalnych oraz OFE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 04 dane dotyczące indywidualnych kont emerytalnych (IKE), indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 05 dane dotyczące PPE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 06 dane ze sprawozdawczości finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w zakresie dywidend wypłacanych przez PTE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 07 dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 02 dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 03 dane z kwartalnych danych i informacji do celów nadzoru według linii biznesowych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 08 dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na dane ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 01 dane dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 02 dane dotyczące oszacowania emisji gazów cieplarnianych według metodologii IPCC Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 03 dane dotyczące oszacowania emisji wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 04 dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i głównych zanieczyszczeń powietrza dla przemysłu, sektora usług oraz gospodarstw domowych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 05 dane dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR BC 01 dane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR BR 01 dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR EGERIA 02 dane o środkach krajowych przekazywanych na poszczególne instrumenty pomocy i prefinansowanych przez budżet państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR RB 01 dane dotyczące rynku biokomponentów Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR SEG 01 raport z działalności Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM PESEL 01 dane dotyczące numeru PESEL oraz daty ustania poprzedniego małżeństwa Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM PESEL 03 dane o liczbie osób i cechach osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie kraju Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM PESEL 05 dane o ludności (stałych mieszkańcach Polski), która zgłosiła w danym roku powrót z pobytu czasowego za granicą Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM PESEL 06 dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy w Polsce, która w danym roku zgłosiła wyjazd z Polski lub której wygasł deklarowany okres pobytu w Polsce Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM PESEL 08 dane dotyczące cech osoby zmarłej Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM PESEL 09 dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM PESEL 10 dane o stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM PESEL 11 dane o osobach żyjących Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM RDK 01 dane o osobach fizycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRM SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRP SI 01 dane dotyczące powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRP TP 01 dane dotyczące nadanych tytułów profesora Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy format przekazywanych danych
KRK ZT 01 dane dotyczące prawomocnych osądzeń osób dorosłych, nieletnich, wobec których zastosowano środki wychowawczo poprawcze i kary Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRIO SI 01 dane dotyczące działalności RIO Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRIO SI 02 dane dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRiT SIA 01 dane dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRiT SIK 01 dane dotyczące przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRiT SIŚA 01 dane dotyczące środków abonamentowych i pozaabonamentowych przekazanych do spółek radiofonii regionalnej oraz do oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A. Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS CSFK 01 dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i funduszu motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS CSFK 02 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali KRUS Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER 01 dane dotyczące świadczeniobiorców oraz świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i w przekroju województw Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER 02 dane dotyczące struktury emerytów i rencistów pobierających świadczenia z funduszu emerytalno-rentowego Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER 03 dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER 04 dane dotyczące gospodarstw rolnych przekazanych w związku z otrzymaniem uprawnień do emerytury lub renty Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER 05 dane dotyczące świadczeniobiorców KRUS Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 01 dane dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń rolnych, zasiłków oraz jednorazowych odszkodowań powypadkowych Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 02 dane dotyczące wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych, świadczeń ogółem oraz świadczeń rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 04 dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, oraz przypisu składek na ubezpieczenie zdrowotne Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 05 dane dotyczące liczby ubezpieczonych w funduszu emerytalno-rentowym, liczby świadczeniobiorców i przeciętnej wysokości świadczeń, liczby i przeciętnej wysokości nowo przyznanych emerytur, długości okresu ubezpieczenia Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 06 dane w zakresie składki przypisanej na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rolników, wypłaty świadczeń, liczby ubezpieczonych rolników Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS nSIU 01 dane o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS nSIU 02 dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS nSIU 03 dane dotyczące ubezpieczonych i płatników składek Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS nSIU 04 dane dotyczące zasiłków KRUS w czasie epidemii COVID-19 i korzystających z nich osób Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS SEO 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS SI 01 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS SI 02 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KSAP SFK 01 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KSCR WAG 01 dane dotyczące jakości gleb Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Szczegółowy format przekazywanych danych
KSej SI 01 dane dotyczące posłów, klubów i kół poselskich, działalności Sejmu oraz stałych komisji sejmowych Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Sejmu Szczegółowy format przekazywanych danych
KSen SI 01 dane dotyczące senatorów, klubów i kół senackich, działalności Senatu oraz stałych komisji senackich Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Senatu Szczegółowy format przekazywanych danych
KSM SISz 01 dane dotyczące osób hospitalizowanych w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych Zestaw danych pochodzący z systemu komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę Szczegółowy format przekazywanych danych
KSSiP ENOVA 01 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Szczegółowy format przekazywanych danych
LPR SA 01 dane dotyczące działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego Zestaw danych pochodzący z systemu Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczegółowy format przekazywanych danych
LZS SI 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej Zestaw danych pochodzący z systemu Ludowe Zespoły Sportowe Szczegółowy format przekazywanych danych
MAP SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MC AM 01 dane dotyczące aktów małżeństwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC AU 01 dane dotyczące aktów urodzenia sporządzonych w danym miesiącu kalendarzowym Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC AZ 01 dane dotyczące aktów zgonu Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC CEPiK 01 dane dotyczące nowych pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC CEPiK 02 dane dotyczące pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i naczep zarejestrowanych na terytorium RP Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC CEPiK 03 dane dotyczące samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych siodłowych i autobusów oraz przyczep i naczep do przewozu kontenerów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 02 dane o liczbie i cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 04 dane o liczbie i cechach osób zameldowanych na pobyt stały po przyjeździe z zagranicy Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 07 dane dotyczące osób wymeldowanych w związku z wyjazdem za granicę z zamiarem stałego pobytu Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 11 dane o osobach żyjących Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC ROUNNP_PESEL 01 dane o obywatelach Ukrainy, którym nadano numer PESEL, w sposób określony w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SI 01 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 01 dane dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 02 dane dotyczące uczniów i nauczycieli Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 03 dane dotyczące liczby nauczycieli na poziomie typów szkół oraz w placówkach wychowania przedszkolnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 04 dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów, uczniów, absolwentów, o nauczaniu języków obcych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz o liczbie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami objętych kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego, uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, uczniów wymagających kształcenia specjalnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 07 dane dotyczące liczby pomieszczeń szkolnych, komputerów, książek w bibliotekach szkolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 08 wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 10 dane dotyczące uczniów i nauczycieli - obywateli Ukrainy Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 01 dane dotyczące studentów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 02 dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 02 dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 03 dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 04 dane dotyczące studentów i absolwentów studiów, w tym cudzoziemców Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 05 dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, doktorantów oraz stypendiów naukowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 06 dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 07 dane dotyczące wykazu uczelni i ich filii oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie lub studia doktoranckie Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 09 dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 11 dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 12 dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 13 dane dotyczące planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 14 dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 16 dane dotyczące mobilności absolwentów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MF AES 01 dane ze zgłoszenia do procedury wywozu, procedury uszlachetniania biernego, powrotnego wywozu oraz korekt tych zgłoszeń Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF AIS 01 dane z importowych zgłoszeń celnych oraz korekt tych zgłoszeń Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ANPRS PL 01 dane o ruchu pojazdów na granicach Polski Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ANPRS PL 02 dane o ruchu pojazdów na granicach Polski Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 01 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 02 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 03 dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową - CIT-BR Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 04 dane w zakresie informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT-8ST Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 05 dane dotyczące dochodów z zagranicznych jednostek kontrolowanych - CIT-CFC Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 06 dane o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych korzystających z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatku dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 01 dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/28S/36/36S/36L/36LS/37/38/39/40A) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 02 dane dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 03 dane (PIT-11) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 04 dane (osobno PIT-36, PIT-36S, PIT-37) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 05 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 06 dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 07 dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej: na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19-procentową stawką liniową Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 08 dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową - PIT/BR Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 09 dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 10 dane o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, uzyskujących przychód Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 11 dane dotyczące osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11; PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A/11A, PIT/M, DSF-1) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 12 dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych korzystających z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatku dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT RYCZAŁT 01 dane dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT_CIT 01 dane dotyczące wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BESTIA 01 dane budżetowe w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego (Rb-27S i Rb-28S) oraz przychodów i kosztów i innych obciążeń samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BESTIA 02 dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BOPP 01 dane dotyczące organizacji pożytku publicznego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BR 01 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CITES 01 dane dotyczące nielegalnego przewozu dzikich zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, chronionych konwencją CITES Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRDP 01 elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzenia sprawozdania według struktur wskazanych w załącznikach nr 1, 4-6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez jednostki zobowiązane Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 01 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 02 dane dotyczące osób fizycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 03 dane dotyczące osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 04 dane dotyczące spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 05 dane dotyczące spółek cywilnych i wspólników spółek cywilnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ESKS2 02 dane dotyczące przejęć towarów przemycanych (papierosy, alkohol, narkotyki) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ESKS2_SK KAS 01 dane dotyczące postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa lub w sprawach powierzonych do prowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF GH 01 dane o przychodach i wygranych w grach hazardowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF INTRASTAT 01 dane ze zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF JPK_VAT 01 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF KCS 01 dane o wybranych podmiotach, które podlegały czynnościom kontrolnym Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF KSeF 01 dane dotyczące wystawionych faktur ustrukturyzowanych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ŚRZ 01 dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF OSC 01 dane z deklaracji statystycznych dotyczących odprawy scentralizowanej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF PJB 01 dane dotyczące bilansu jednostek budżetowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF PM 01 dane dotyczące pożyczek międzyrządowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN 01 dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN - kwestionariusz dotyczący długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych według podsektorów instytucjonalnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb 01 dane ze sprawozdania Rb-28NWS Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb 02 dane dotyczące przyrostu należności SP z tytułu wykupu odsetek, przychodów i rozchodów budżetu państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb 03 dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb 04 dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SAE 01 dane dotyczące rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SCRCM 01 dane dotyczące nieruchomości Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SI 01 dane dotyczące transakcji sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) finansowanych z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SISJSFP 01 dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SISJSFP 02 dane dotyczące pożyczek Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SISJSFP 03 dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SISJSFP_TREZOR 01 dane ze sprawozdań Rb-27UE, Rb-28UE i Rb-28UE WPR Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SK 01 dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SPOE KAS 01 dane dotyczące pojazdów samochodowych objętych opłatą za przejazd po odcinkach dróg płatnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 01 dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w zakresie planu i wykonania w szczegółowości klasyfikacji budżetowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 02 dane dotyczące dochodów i wydatków w zakresie planu i wykonania w szczegółowości klasyfikacji budżetowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 03 dane dotyczące dochodów według części i działów, wydatków według części, działów i rozdziałów oraz według grup ekonomicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 04 dane dotyczące przychodów, kosztów i innych obciążeń, należności, zobowiązania państwowych funduszy celowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 05 dane ze sprawozdań Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER, Rb-FEP Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 06 dane ze sprawozdań Rb-27, Rb-27UE, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28UE, Rb-33, Rb-35, Rb-40 Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR_BESTIA 01 dane ze sprawozdań Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR_BESTIA 02 dane ze sprawozdań Rb-27, Rb-28, Rb-28 NW, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40, Rb-FEP Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF VAT 01 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF VAT MOSS 01 dane dotyczące podatników VAT rozliczających podatek VAT w ramach procedury VAT MOSS/OSS/IOSS Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF WPFJST 01 dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZD 01 dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZEFIR dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych z obszaru UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZEFIR2 01 dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego ogółem Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZEFIR2 02 dane sprawozdawcze o wielkości krajowej sprzedaży, importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego niektórych wyrobów akcyzowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZEFIR2 03 dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego według wyrobów akcyzowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZSFP 01 dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż Skarb Państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZSFP_SISJSFP 01 dane dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie należności Skarbu Państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MFiPR CST 01 dane dotyczące wyników obliczeń wydatków unijnych dokonanych na podstawie pogrupowanych w obszary tematyczne kategorii interwencji, dla których opracowano odpowiednie klucze przejścia w celu przypisana grup i zadań według Klasyfikacji Wydatków Rozwojowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Szczegółowy format przekazywanych danych
MFiPR SIKPO 01 dane dotyczące transakcji sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) finansowanych z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Szczegółowy format przekazywanych danych
MFiPR ST SL2014 01 dane o beneficjentach Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Szczegółowy format przekazywanych danych
MFiPR ST SL2014 02 dane dotyczące wykorzystania środków z UE, których wdrażanie koordynuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Szczegółowy format przekazywanych danych
MFiPR ST SL2014 03 dane dotyczące wykorzystania środków z UE, których wdrażanie koordynuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Szczegółowy format przekazywanych danych
MFiPR ST SL2014 04 dane dotyczące liczby oraz wartości projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (EFRR, EFS) i Funduszu Spójności Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Szczegółowy format przekazywanych danych
MI SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MI SIPAM 01 dane dotyczące morskiej linii brzegu, odcinka rozgraniczającego obszar morza terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiDN SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ BDO 01 dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ BDO 02 dane dotyczące wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ BDO 03 dane dotyczące odebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ CITES 01 dane dotyczące wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ GMOuż_GMM_GMOuw 01 dane dotyczące wydanych decyzji przez Ministra Klimatu i Środowiska na uwolnienie GMO do środowiska, na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ OEG 01 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ OEG 02 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ PN 01 dane o parkach narodowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ R 01 dane dotyczące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ SJFP 01 dane dotyczące wykonania planu finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat parków narodowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MON OP 01 dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego MON Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ROMB_ZWSI RON_EP 01 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SEW 01 dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 03 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 04 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZOZ 01 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZOZ 02 dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku zysków i strat Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZOZ 03 dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZOZ 04 dane dotyczące zbiorczego bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZWSI RON 01 dane dotyczące wydatków militarnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZWSI RON 02 dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS AC 01 dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS AC 02 dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS AC 03 dane o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS AC 04 dane o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS AC 05 dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS 01 dane o klubach integracji społecznej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS 02 dane o centrach integracji społecznej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS 03 dane ze sprawozdań z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (RKZ-4G) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS ŚW 01 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS WRiPZ 01 dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS WRiPZ 02 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CBB 500+ 01 dane o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CZDOB 01 dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS KSMŚR 01 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS KSMŚR 02 dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS KSMŚR 03 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS KSMŚR 04 dane o świadczeniach rodzinnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS KSMŚR 05 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS KSMPS 02 dane o osobach, rodzinie, świadczeniach Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS ŚFA 01 dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS RŻ 01 dane dotyczące żłobków, klubów dziecięcych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SI 01 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SI KDR 01 dane o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SI KDR 02 dane o rodzinach, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SIOZ 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SIPPWPOU 01 dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS UŚA 01 dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS UŚA 02 dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW CDRwB JDR 01 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW CDRwB JDR 02 dane ze sprawozdań z wykonania planu finansowego ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW PFJDR 01 dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW PO RYBY_LIDER 01 dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020 Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW SI 02 dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO RYBY 2014-2020 Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW SM 01 dane dotyczące cech identyfikacyjno-adresowych podmiotów skupujących mleko Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW ZSR 01 dane o zakupie/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów spoza UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW ZSR 02 dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW ZSRIR 01 dane dotyczące cen produktów rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiT KUKE 01 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiT KUKE 02 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiT PEF 01 dane dotyczące wystawionych faktur ustrukturyzowanych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
MS AN 01 dane o liczbie zawartych aktów notarialnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MS CBDKW 01 dane dotyczące budynków i lokali oraz przysługujących do nich praw Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS KRS RP 01 dane o podmiotach zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS KRS RS 01 dane o podmiotach zarejestrowanych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI 01 dane dotyczące sądownictwa powszechnego i wojskowego, pełnoletnich osądzonych, nieletnich, małoletnich pod nadzorem sądów, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, adopcji orzeczonych przez sąd, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, komorników, notariuszy, zakładów karnych i aresztów śledczych, tymczasowo aresztowanych i odbywających kary, warunkowo przedterminowo zwolnionych skazanych, Służby Więziennej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI 02 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI 03 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI EMERYT 01 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI EMERYT 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MSiT SI 01 dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich oraz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sportu i Turystyki Szczegółowy format przekazywanych danych
MSiT SI 02 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sportu i Turystyki Szczegółowy format przekazywanych danych
MSPiR RM 01 dane dotyczące ratownictwa morskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA KZREWC 01 dane o repatriacji do Polski Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA KZREWC 02 dane o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PBP 01 dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego, w MSWiA oraz w formacjach podległych ministrowi Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 01 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 02 dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku zysków i strat Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 03 dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 04 dane dotyczące zbiorczego bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 05 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA RKZW 01 dane dotyczące danych adresowych zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA RW 01 dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA SI 01 dane dotyczące systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych podległych MSWiA Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA SI 02 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA SI 03 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA SI 04 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSZ CRKP 01 dane dotyczące Kart Polaka Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
MSZ WIZA 01 dane dotyczące wiz Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
MSZ WM 01 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju oraz międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek krajom trzecim lub podmiotom prywatnym Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ ESOR 01 dane dotyczące szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SIM 01 dane o lekarzach wystawiających recepty Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SIM 02 dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SSRMZ 01 dane dotyczące przewidywanego wykonania planów finansowych z zakresu rachunku zysków i strat oraz bilansu, dla jednostek, których organem założycielskim lub nadzorującym są organy administracji rządowej, jednostki zaliczane do podsektora rządowego oraz jednostki samorządu terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SSRMZ 02 dane dotyczące samorządowych zakładów opieki zdrowotnej (przychodów, kosztów, wyniku) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SSRMZ 03 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SWD PRM 01 dane dotyczące zespołów ratownictwa medycznego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SWD PRM 02 dane dotyczące medycznych czynności ratunkowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ_CSIOZ RPWDL 01 dane dotyczące świadczeniodawców, zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ_CSIOZ RPWDL 01 dane dotyczące świadczeniodawców, zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP BaRN 01 dane dotyczące cen mieszkań, domów oraz gruntów budowlanych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP BIS 01 dane dotyczące bilansu skonsolidowanego pozostałych monetarnych instytucji finansowych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP BIS 03 dane dotyczące: podaży pieniądza i czynników jego kreacji, kursów walut, stóp procentowych i ich statystyki Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP BIS_ZSK-KG 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 01 dane kwartalne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 02 dane roczne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 03 dane dotyczące podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 04 dane dotyczące rezydentów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w zakresie numerów REGON Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 05 dane dotyczące akcji i udziałów nierezydenta będących w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego (formularz AZ-IB) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 06 dane dotyczące napływu kapitału do Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 07 dane dotyczące dochodów i transferów w ramach Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 08 dane dotyczące dochodów i transferów Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 09 dane dotyczące bilansu płatniczego - zestawienie o przychodach i rozchodach w podróżach zagranicznych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 10 dane dotyczące bilansu płatniczego Polski Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SGW 01 dane według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiającego specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SGW 02 dane dotyczące wartości wyemitowanych i rozdysponowanych złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich oraz złotych monet uncjowych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SI NBP 01 dane dotyczące liczby placówek bankowych (wraz z centralami) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SIS 01 dane z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1, z późn. zm.) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SIS 02 dane z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz. Urz. UE L 97 z 19.03.2021, str. 1, z późn. zm.) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SIS 03 dane dotyczące banków z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SIS_PEGAZ_BIS 01 dane do obliczenia i alokacji w rachunkach narodowych usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP ZSK-KG 02 dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NCBiR PB 01 dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Szczegółowy format przekazywanych danych
NCN PB 01 dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowe Centrum Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
NDAP NiKA_EPDOiP_SEZAM_ZOSIA 01 dane w zakresie zasobu archiwalnego, akt udostępnionych Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
NFOŚiGW KŚ 01 dane dotyczące wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska i redystrybucji tych środków oraz gospodarowania tymi środkami, gospodarowania dochodami budżetu gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegółowy format przekazywanych danych
NFOŚiGW KŚ 02 dane dotyczące wpływów z opłat produktowych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegółowy format przekazywanych danych
NFOŚiGW PZ 01 dane dotyczące pomocy zagranicznej udzielonej Polsce Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ CWU 01 dane dotyczące osób fizycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ CWU 01 dane dotyczące osób fizycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ OP 01 dane dotyczące wybranych przypadków medycznych, wydatków oraz „quasi-cen” usług opieki zdrowotnej w szpitalach Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ RUM 01 dane o lekarzach zgłoszonych do umów z NFZ Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 01 dane dotyczące realizacji planów finansowego i inwestycyjnego NFZ oraz ich przewidywanego wykonania, bilansu NFZ oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 02 dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z NFZ dla szpitali działających w formie spółek kapitałowych i instytutów badawczych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 03 dane dotyczące wstępnych danych łącznych Centrali oraz oddziałów (przychodów, kosztów, wyniku) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 04 dane z rachunku zysków i strat dla terenowych oddziałów i centrali NFZ Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 05 dane dotyczące wybranych danych bilansowych NFZ Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 06 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SI 01 dane dotyczące świadczeniodawców, jednostek organizacyjnych (w ramach danego świadczeniodawcy), komórek organizacyjnych wykonujących świadczenie (w ramach jednostki danego świadczeniodawcy) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SI 02 dane o farmaceutach i technikach farmacji realizujących recepty refundowane w aptekach i punktach aptecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NIA SI 01 dane o farmaceutach Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Izba Aptekarska Szczegółowy format przekazywanych danych
NID REZ 01 dane dotyczące parków i ogrodów historycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Instytut Dziedzictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
NIK SI 01 dane dotyczące działalności NIK Zestaw danych pochodzący z systemu Najwyższa Izba Kontroli Szczegółowy format przekazywanych danych
NIL CRL 01 dane o lekarzach Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Izba Lekarska Szczegółowy format przekazywanych danych
NIPiP CRPiP 01 dane o pielęgniarkach i położnych Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych Szczegółowy format przekazywanych danych
NIW-CRSO OPP 01 dane dotyczące działalności OPP Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Szczegółowy format przekazywanych danych
NRA SI 01 dane dotyczące liczby adwokatów, aplikantów i zespołów adwokackich Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Rada Adwokacka Szczegółowy format przekazywanych danych
NSA SI 01 dane dotyczące działalności NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelny Sąd Administracyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
NSA SI 02 dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych sędziom w podziale według wieku oraz płci Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelny Sąd Administracyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
OKE SI 01 dane dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych Zestaw danych pochodzący z systemu okręgowe komisje egzaminacyjne Szczegółowy format przekazywanych danych
OOC SI 01 dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki organizacyjne organów centralnych – inne niż prokurator Szczegółowy format przekazywanych danych
OPDUT IROST 01 dane dotyczące odbioru stacji telewizyjnych oraz urządzeń pozwalających na ich odbiór Zestaw danych pochodzący z systemu operatorzy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Szczegółowy format przekazywanych danych
OPW BKP 01 dane dotyczące kodów pocztowych Zestaw danych pochodzący z systemu operator pocztowy wyznaczony Szczegółowy format przekazywanych danych
otKOWR SIKOWR 01 dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych oraz powierzchni zalesionej i posiadanej dokumentacji urządzeniowej Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
otKOWR SIKOWR 02 dane dotyczące wykonanych odnowień naturalnych i sztucznych oraz zalesień gruntów nieleśnych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
otKOWR SIKOWR 03 dane dotyczące pozyskania drewna (grubizny) Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
PAA SI 01 dane dotyczące dawki skutecznej otrzymywanej przez statystycznego mieszkańca od różnych źródeł promieniowania Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Agencja Atomistyki Szczegółowy format przekazywanych danych
PAA SI 02 dane dotyczące wartości średnich rocznych dawek skutecznych od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania, w tym radionuklidów w powietrzu, zawartości cezu-137 w wybranych produktach żywnościowych, stężenia cezu-137 i strontu-90 w mleku, ilości odpadów promieniotwórczych oraz mocy dawki promieniowania gamma Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Agencja Atomistyki Szczegółowy format przekazywanych danych
PAN SI 01 dane w zakresie liczby członków Polskiej Akademii Nauk Zestaw danych pochodzący z systemu Polska Akademia Nauk Szczegółowy format przekazywanych danych
PBUK SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz obowiązkowych wpłat zakładów ubezpieczeń Zestaw danych pochodzący z systemu Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PDOPG EOPG 01 dane o odbiorcach (gospodarstwa domowe) paliwa gazowego z sieci Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi Szczegółowy format przekazywanych danych
PFR SI 01 dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach programów rządowych „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” oraz „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” Zestaw danych pochodzący z systemu Polski Fundusz Rozwoju S.A. Szczegółowy format przekazywanych danych
PFR SI 03 dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK) Zestaw danych pochodzący z systemu Polski Fundusz Rozwoju S.A. Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON INFWTZ 01 dane w zakresie informacji dotyczącej warsztatów terapii zajęciowej Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SFK SOF-MP 01 dane dotyczące miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz przychodów i wpłat z tytułu obowiązkowych płatności na PFRON Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SODiR 01 dane dotyczące pracodawców Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SODiR 02 dane dotyczące pracodawców według form prawnych: fundacje, Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne oddzielnie niewymienione, organizacje pracodawców, samorząd zawodowy i gospodarczy, związki zawodowe, spółdzielnie Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SODiR 03 dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SODiR 04 dane dotyczące rolników Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SPDSP 02 dane dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON ZAZ 01 dane w zakresie informacji dotyczącej zakładów aktywności zawodowej - Sp-W/Za Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PGPM BPS 01 dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej podmiotów gospodarki narodowej dysponujących portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujących załadunku lub rozładunku statków w portach morskich Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty gospodarcze dysponujące portową bazą przeładunkowo składową i dokonujące załadunku lub rozładunku statków w portach morskich Szczegółowy format przekazywanych danych
PGRP SI 01 zakres wielkości udziałów Skarbu Państwa w spółkach Zestaw danych pochodzący z systemu Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy format przekazywanych danych
PGWWP SIS HELCOM 01 dane w zakresie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Szczegółowy format przekazywanych danych
PIG MIDAS 01 dane dotyczące złóż, zmian zasobów geologicznych i przemysłowych, wydobycia, zmian zasobów wydobywalnych ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu oraz wód leczniczych, wód termalnych i solanek Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
PIG MIDAS_PSH 01 dane dotyczące zasobów wód podziemnych w Polsce Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
PIP SZ 01 dane w zakresie liczby zgłoszonych sporów zbiorowych Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Inspekcja Pracy Szczegółowy format przekazywanych danych
PIP UZ 01 dane dotyczące zakładowych układów zbiorowych pracy Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Inspekcja Pracy Szczegółowy format przekazywanych danych
PIP WP 01 dane o poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim oraz wypadkach zbiorowych Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Inspekcja Pracy Szczegółowy format przekazywanych danych
PJIRS SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz uzyskanych dotacji Zestaw danych pochodzący z systemu pozostałe jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA Szczegółowy format przekazywanych danych
PJIRS SFK 02 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz informacje o wysokości uzyskanych dotacji Zestaw danych pochodzący z systemu pozostałe jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA Szczegółowy format przekazywanych danych
PK SI 01 dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w prokuraturze; spraw załatwionych i do załatwienia oraz zakończonych postępowań przygotowawczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych własnych prokuratora i powierzonych do prowadzenia innym niż Policja organom oraz wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw Zestaw danych pochodzący z systemu Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PKBWM WM 01 dane dotyczące wypadków morskich Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich Szczegółowy format przekazywanych danych
POP SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu państwowe osoby prawne Szczegółowy format przekazywanych danych
PP SI 01 dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych prokuratorom w podziale według wieku oraz płci Zestaw danych pochodzący z systemu prokuratury powszechne Szczegółowy format przekazywanych danych
PPDEC EOCO 01 dane o odbiorcach końcowych (gospodarstwa domowe) według rodzaju potrzeb cieplnych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) oraz adres punktu poboru Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej Szczegółowy format przekazywanych danych
PPDG CJ 01 dane dotyczące cen jednolitych na terenie całego kraju lub jego części Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ustalające ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego części Szczegółowy format przekazywanych danych
PPDOŚ EZOŚ 01 dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegółowy format przekazywanych danych
PPDZW EZZW 01 dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Szczegółowy format przekazywanych danych
PPŚ TBR 01 dane dotyczące krajowych środków publicznych na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty przekazujące środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
PRSIE SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji; Zestaw danych pochodzący z systemu Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Szczegółowy format przekazywanych danych
PRW RW 01 dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
PSEE EE 01 dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe; Zestaw danych pochodzący z systemu przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej Szczegółowy format przekazywanych danych
PTTK RD 01 dane dotyczące działalności PTTK; Zestaw danych pochodzący z systemu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szczegółowy format przekazywanych danych
PZHK CBDK_RZBHK 01 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku koniowate; Zestaw danych pochodzący z systemu Polski Związek Hodowców Koni Szczegółowy format przekazywanych danych
PZL PL 01 dane o przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich; Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty zarządzające portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3 Szczegółowy format przekazywanych danych
PZL PL 02 dane o ruchu samolotów i przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników do lub z portów polskich; Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty zarządzające portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3 Szczegółowy format przekazywanych danych
PZL PL 02 dane o ruchu samolotów i przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników do lub z portów polskich; Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty zarządzające portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3 Szczegółowy format przekazywanych danych
PZSN KF 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej; Zestaw danych pochodzący z systemu Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” Szczegółowy format przekazywanych danych
RARS SFK 01 dane o stanie zapasów agencyjnych i rezerw strategicznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
RARS SI 01 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat; Zestaw danych pochodzący z systemu Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
RIO SI 01 dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych będących aktywami jednostek samorządu terytorialnego; Zestaw danych pochodzący z systemu regionalne izby obrachunkowe Szczegółowy format przekazywanych danych
RPO SI 01 dane dotyczące spraw i wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich; Zestaw danych pochodzący z systemu Rzecznik Praw Obywatelskich Szczegółowy format przekazywanych danych
RzF SI 01 dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez: krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zarządzających ASI, małe instytucje płatnicze oraz dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego; dane roczne uwzględniające rozliczenie salda zaliczek; Zestaw danych pochodzący z systemu Biuro Rzecznika Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
SH SI 01 dane dotyczące cen detalicznych towarów konsumpcyjnych; Zestaw danych pochodzący z systemu sieci handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną na terenie kraju Szczegółowy format przekazywanych danych
SN SI 01 dane dotyczące spraw do rozstrzygnięcia w SN; Zestaw danych pochodzący z systemu Sąd Najwyższy Szczegółowy format przekazywanych danych
SN SI 02 dane dotyczące stanu zatrudnienia sędziów SN; Zestaw danych pochodzący z systemu Sąd Najwyższy Szczegółowy format przekazywanych danych
SN SI 03 dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych sędziom w podziale według wieku oraz płci; Zestaw danych pochodzący z systemu Sąd Najwyższy Szczegółowy format przekazywanych danych
SO RiS 01 dane dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji; Zestaw danych pochodzący z systemu sądy okręgowe Szczegółowy format przekazywanych danych
SOW EPP 01 dane o podmiotach wpisanych do ewidencji partii politycznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Sąd Okręgowy w Warszawie Szczegółowy format przekazywanych danych
SP EGiB 01 dane dotyczące budynków i lokali; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe Szczegółowy format przekazywanych danych
SP EGiB 02 dane dotyczące budynków i lokali; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe Szczegółowy format przekazywanych danych
SPow SI 01 dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych sędziom w podziale według wieku oraz płci; Zestaw danych pochodzący z systemu sądy powszechne Szczegółowy format przekazywanych danych
SPu RCN 01 dane dotyczące cen nieruchomości; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe Szczegółowy format przekazywanych danych
SPu RCN 02 dane dotyczące cen nieruchomości; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe Szczegółowy format przekazywanych danych
SPUM WS 01 Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu Szczegółowy format przekazywanych danych
SSE SSWMK 01 dane dotyczące stanu sanitarnego wód morskich w kąpieliskach; Zestaw danych pochodzący z systemu stacje sanitarno-epidemiologiczne Szczegółowy format przekazywanych danych
SW SI EMERYT 01 dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego w Służbie Więziennej; Zestaw danych pochodzący z systemu Centralny Zarząd Służby Więziennej Szczegółowy format przekazywanych danych
TK SI 01 dane dotyczące wyroków i postanowień Trybunału Konstytucyjnego; Zestaw danych pochodzący z systemu Trybunał Konstytucyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
TKKF KF 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej; Zestaw danych pochodzący z systemu Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Szczegółowy format przekazywanych danych
TKMSPB DS 01 dane o statkach; Zestaw danych pochodzący z systemu towarzystwa klasyfikujące morskie statki pod polską banderą Szczegółowy format przekazywanych danych
TOPR RD 01 dane dotyczące rocznej działalności; Zestaw danych pochodzący z systemu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczegółowy format przekazywanych danych
U SI 01 dane dotyczące nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich; Zestaw danych pochodzący z systemu uczelnie Szczegółowy format przekazywanych danych
UdSC KZREW 04 dane o cudzoziemcach w Polsce; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd do Spraw Cudzoziemców Szczegółowy format przekazywanych danych
UDT SFK 01 dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Dozoru Technicznego Szczegółowy format przekazywanych danych
UFG SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat; Zestaw danych pochodzący z systemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
UFG SFK 02 dane w zakresie rachunku zysków i strat; Zestaw danych pochodzący z systemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
UG UN 01 dane dotyczące innych obiektów, w których są świadczone usługi noclegowe; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy gmin Szczegółowy format przekazywanych danych
UKE P 01 dane o działalności pocztowej; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
UKE RT 02 dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
UKE RT 03 dane dotyczące liczby usług dostępu do Internetu szerokopasmowego na terytorium RP oraz liczby budynków osiągalnych przez systemy telekomunikacyjne dostępowe; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
UKE SFK 01 dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
ULC RCSP 01 dane o przeniesieniu prawa własności samolotów dotyczące krajów spoza UE, rezydent/nierezydent; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego Szczegółowy format przekazywanych danych
ULC RCSP 02 dane dotyczące przeniesienia prawa własności samolotów dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego Szczegółowy format przekazywanych danych
ULC RCSP 03 dane o zarejestrowanych statkach powietrznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego Szczegółowy format przekazywanych danych
UM BDO 01 dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM BDO 02 dane dotyczące zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM BPS 01 dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej urzędów morskich; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM Ł 01 dane dotyczące łowiectwa; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM OWM 01 dane dotyczące ochrony wybrzeża morskiego; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM PDO 01 dane dotyczące przyznanych dyplomów oficerskich; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM PM 01 dane o nowych użytkownikach nabrzeży w portach morskich; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM TM 01 dane o transporcie morskim; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UPRP SI 01 dane dotyczące liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz liczby udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych oraz udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby patentów europejskich, które uprawomocniły się na terytorium RP; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy format przekazywanych danych
URE BK 01 dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE BK 02 dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi, magazynowanie paliw gazowych oraz skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE DGPE 01 dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE ŚPBR 01 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE ŚPE 01 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE ŚPEBR 01 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE PDOC 01 dane dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem z bazy koncesjonowana energetyka cieplna; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI 01 dane dotyczące rzeczywistej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, co do której wytwórcy uprawnieni byli do otrzymywania premii kogeneracyjnej albo premii gwarantowanej, albo premii gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI EEE 01 dane dotyczące ewidencji świadectw efektywności energetycznej; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI EEM 01 wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, dane o energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI NCW 01 dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI OP 01 dane o odbiorcach przemysłowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI PC 01 dane dotyczące paliw ciekłych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI UŚP 01 dane dotyczące umorzeń świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE UG 01 dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE UK 01 dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
USC RSC 01 dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
USC RSC 02 dane dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związek małżeński; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
USC RSC 03 dane dotyczące cech osoby zmarłej; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
UW CIS 01 dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status centrum integracji społecznej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW KIS 01 dane dotyczące klubów integracji społecznej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW PRM 01 dane dotyczące zespołów ratownictwa medycznego, izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych i centrów urazowych; dane dotyczące wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego pozyskane z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW RDPS 01 dane dotyczące domów pomocy społecznej, podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW RMTS 01 dane dotyczące placówek tymczasowego schronienia, gmin zgłaszających placówki tymczasowego schronienia, podmiotów prowadzących placówki tymczasowego schronienia, jeżeli podmiotami prowadzącymi nie są gminy zgłaszające; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW RPCO 01 dane dotyczące placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, podmiotów prowadzących te placówki; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW RPOW 01 dane dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, podmiotów i administratorów prowadzących te placówki; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW SIZAZ 01 dane dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW ZAZ 01 dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status zakładu aktywności zawodowej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UZP SI 02 dane z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach - aspekty społeczne zamówień publicznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Zamówień Publicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
WFOŚiGW SI 01 dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych, będących aktywami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Zestaw danych pochodzący z systemu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Szczegółowy format przekazywanych danych
WODR SFK 01 dane dotyczące przychodów, kosztów, wyników; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
WSA SI 01 dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych sędziom w podziale według wieku oraz płci; Zestaw danych pochodzący z systemu wojewódzkie sądy administracyjne Szczegółowy format przekazywanych danych
WUG SI 01 dane dotyczące gruntów przekształconych działalnością górniczą; Zestaw danych pochodzący z systemu Wyższy Urząd Górniczy Szczegółowy format przekazywanych danych
WUG SI 02 dane dotyczące szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Wyższy Urząd Górniczy Szczegółowy format przekazywanych danych
ZE SI 01 dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych; Zestaw danych pochodzący z systemu zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż Szczegółowy format przekazywanych danych
ZER_MSWiA SI Emeryt 01 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Szczegółowy format przekazywanych danych
ZER_MSWiA SI Emeryt 02 dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego MSWiA; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Szczegółowy format przekazywanych danych
ZGPZŁ PZŁ 01 dane dotyczące realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego oraz strat i szkód z powodu kłusownictwa; Zestaw danych pochodzący z systemu Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego Szczegółowy format przekazywanych danych
ZPM BPS 01 dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej zarządów portów morskich; Zestaw danych pochodzący z systemu zarządy portów morskich Szczegółowy format przekazywanych danych
ZR SI 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu; Zestaw danych pochodzący z systemu Zarządca Rozliczeń S.A. Szczegółowy format przekazywanych danych
ZU SI 01 dane dotyczące cen usług ubezpieczeniowych; Zestaw danych pochodzący z systemu zakłady ubezpieczeń świadczące usługi na terenie kraju Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-CRPS 01 dane dotyczące płatników składek; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-CRPS 02 dane dotyczące wyrejestrowanych płatników składek; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-CRPS 03 dane dotyczące liczby dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych oraz liczby dokumentów wyrejestrowujących z tych ubezpieczeń oraz liczba ubezpieczonych zgłoszonych/wyrejestrowanych z kodem tytułu ubezpieczenia pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-CRU 01 dane dotyczące ubezpieczonych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-CRU 03 dane dotyczące osób wyrejestrowywanych z ubezpieczeń; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-CRU 04 dane dotyczące liczby dni absencji chorobowej i liczby zaświadczeń lekarskich wydanych z tytułu COVID-19; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-RCR 01 dane dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 01 dane dotyczące przypisu składek na FUS, przypisu składek na Fundusz Pracy, przypisu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz pracowniczych planów kapitałowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 02 dane dotyczące zanonimizowanej 3-procentowej próby losowej ubezpieczonych w ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 03 dane o cudzoziemcach zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz dane o płatnikach składek, którzy ich zgłosili; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 04 dane dotyczące wniosków o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 05 dane dotyczące wniosków o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 06 dane dotyczące wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 07 dane dotyczące umów o dzieło; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 08 dane dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 09 dane o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 10 dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji programu „Dobry Start”; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 01 dane o liczbie i koszcie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 02 dane o liczbie i kwocie jednorazowych odszkodowań wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 04 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i jednorazowych odszkodowań powypadkowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 05 dane dotyczące świadczeniobiorców i świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i województw; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 06 dane dotyczące wypłat i przeciętnej wysokości zasiłków oraz świadczeń rehabilitacyjnych i jednorazowych odszkodowań powypadkowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 07 dane dotyczące struktury emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 08 dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 09 dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 10 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_SAP ERP 01 dane dotyczące ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, FEP, FRD i ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_SAP ERP 02 dane dotyczące składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS ROSU 01 dane o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, mającym zastosowanie do osoby uprawnionej; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SAP ERP 01 dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów bilansowych FRD), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach); Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SAP ERP 02 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SAP ERP 03 dane dotyczące wybranych danych bilansowych ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SI 01 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SI 02 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SI 03 dane o liczbie poszkodowanych ogółem oraz wypadkach ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
  •   rok PBSSP 2023
  •   rok PBSSP 2022
  •   rok PBSSP 2021
  •   rok PBSSP 2020
  •   rok PBSSP 2019
  •   rok PBSSP 2018