Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025
Zestawy danych z systemów informacyjnych

Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR KRKGW 01 dane dotyczące kół gospodyń wiejskich Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR LPIS 01 dane dotyczące działek referencyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SFK 03 dane dotyczące zrealizowanych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SFK_IACSplus_ZSZiK 01 dane dotyczące wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2024 Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SFK_PROW02_PROW14-20_ZSZiK_IACSplus 01 dane dotyczące ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, powierzchni zalesionych gruntów rolnych i innych terenów lub powierzchni lasu, do której została przyznana pomoc w ramach PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027, oraz udzielonych płatności na zalesienie oraz pozostałe działania z zakresu leśnictwa Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SI-Agencja*KI 10 dane dotyczące kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR ZSZiK 01 dane dotyczące producentów rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
AZS KF 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej Zestaw danych pochodzący z systemu Akademicki Związek Sportowy Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK PTR 01 dane w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegółowy format przekazywanych danych
BN ZSBBN 01 dane dotyczące książek i broszur, gazet i czasopism Zestaw danych pochodzący z systemu Biblioteka Narodowa w Warszawie Szczegółowy format przekazywanych danych
BNL SEMEN 01 dane dotyczące drzew matecznych, drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, źródeł nasion Zestaw danych pochodzący z systemu Biuro Nasiennictwa Leśnego Szczegółowy format przekazywanych danych
BOŚ ERIK 01 dane dotyczące proekologicznej działalności Banku Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Ochrony Środowiska S.A. Szczegółowy format przekazywanych danych
CLOR BSMB 01 dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych w wybranych surowcach i materiałach budowlanych Zestaw danych pochodzący z systemu Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
CZSW CBDOPW Noe.NET 01 dane dotyczące tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom Zestaw danych pochodzący z systemu Centralny Zarząd Służby Więziennej Szczegółowy format przekazywanych danych
CZSW CBDOPW Noe.NET 02 dane dotyczące zakładów karnych i aresztów śledczych Zestaw danych pochodzący z systemu Centralny Zarząd Służby Więziennej Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 01 dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasów Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 02 dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych i przewidzianych do zalesienia Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 03 dane dotyczące wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 04 dane dotyczące zwalczania szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych, zabezpieczenia upraw i młodników przed zwierzyną, ilości usuniętego posuszu, złomów i wywrotów Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 05 dane dotyczące powierzchni szkółek leśnych, odnowień sztucznych (zrębów, halizn, pod osłoną drzewostanów), odnowień naturalnych, prac pielęgnacyjnych (w uprawach, młodnikach i drzewostanach), melioracji leśnych (w tym nawożenia mineralnego) oraz zalesień gruntów nieleśnych i sukcesji naturalnej Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 06 dane dotyczące użytkowania lasu, w tym pozyskania użytków ubocznych Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 07 dane w zakresie pozyskania oraz sprzedaży i cen drewna Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 08 zbiorcza informacja opisowa dotycząca działalności Lasów Państwowych Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 09 dane dotyczące działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DGLP SILP 10 dane o zarządzanych ośrodkach hodowli zwierzyny, obejmujące zakres danych z realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego
Zestaw danych pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
DPDUT RA 01 dane o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych Zestaw danych pochodzący z systemu dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
GDDKiA SEDC 01 dane dotyczące sieci drogowej
Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Szczegółowy format przekazywanych danych
GDDKiA SI 01 dane dotyczące ruchu drogowego Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ CRFOŚ 01 dane dotyczące centralnego rejestru form ochrony przyrody Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ LZGCH 01 dane dotyczące wybranych gatunków zwierząt chronionych Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ NATURA 01 dane dotyczące obszarów Natura 2000 Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ OBZ 01 dane dotyczące ogrodów botanicznych i zoologicznych Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ RZGC 01 dane dotyczące wydanych zezwoleń na redukcję zwierząt chronionych (kręgowców) Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GDOŚ SZK 01 dane dotyczące szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową Zestaw danych pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIF KRZ 01 dane dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Farmaceutyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
GIJHARS SI 01 dane dotyczące gospodarstw rolnych i powierzchni ekologicznych użytków rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Szczegółowy format przekazywanych danych
GIJHARS WEPR 01 dane dotyczące producentów ekologicznych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ BDO 01 dane dotyczące zużytego sprzętu, odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanego procesowi recyklingu, procesowi odzysku innemu niż recykling oraz unieszkodliwianiu oraz dane dotyczące wprowadzonych baterii i akumulatorów, zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz osiągniętego poziomu zbierania Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 01 dane monitoringowe w zakresie stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz wód podziemnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 03 dane dotyczące wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 04 dane dotyczące zawartości ozonu w atmosferze Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 05 dane dotyczące ciśnienia cząstkowego ozonu w atmosferze, promieniowania nadfioletowego (UV-B) Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 06 dane dotyczące składu chemicznego opadów atmosferycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 07 dane dotyczące monitoringowego badania imisji (stężeń) zanieczyszczeń powietrza i klasyfikacji stref Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 08 dane w zakresie monitoringu ptaków oraz monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 09 dane dotyczące stężenia radionuklidów w wybranych rzekach i jeziorach oraz w opadzie całkowitym Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 10 dane dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 14 dane dotyczące hałasu drogowego Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 15 dane dotyczące hałasu przemysłowego Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ SI TPO 01 dane dotyczące eksportu, importu i tranzytu odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GITD TRANSBIT 02 dane w zakresie licencji wspólnotowych dotyczących międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Transportu Drogowego Szczegółowy format przekazywanych danych
GIW WFJKND 01 dane dotyczące ferm jaj konsumpcyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Weterynarii Szczegółowy format przekazywanych danych
GIW WFJKOD 01 dane dotyczące ferm jaj konsumpcyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Weterynarii Szczegółowy format przekazywanych danych
GIW WZPD 01 dane dotyczące zakładów produkcji drobiu, ferm reprodukcyjnych, ferm odchowu drobiu, zakładów wylęgu drobiu Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Weterynarii Szczegółowy format przekazywanych danych
GIW WZZ 01 dane dotyczące zakładów zatwierdzonych, zakładów pakowania jaj, produkcji jaj płynnych, przetwórstwa Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Weterynarii Szczegółowy format przekazywanych danych
GOPR SI 01 dane dotyczące rocznej działalności Zestaw danych pochodzący z systemu Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczegółowy format przekazywanych danych
GPW IB 02 dane w zakresie: rynek giełdowy, New Connect, Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych, Catalyst, obroty na rynku Catalyst Zestaw danych pochodzący z systemu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK NMT 01 dane dotyczące położenia geograficznego punktów, miejscowości, przełęczy Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK PRG 01 dane dotyczące granicy państwowej i linii brzegu Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
IBL KSIPL 01 dane dotyczące pożarów lasów oraz powstałych strat Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Badawczy Leśnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
IBL PMŚ 01 dane dotyczące stanu zdrowotnego lasów, uszkodzenia drzew, dane z państwowego monitoringu środowiska Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Badawczy Leśnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
IBL SzLiChI 02 dane dotyczące wyników monitoringu występowania ważniejszych szkodników owadzich leśnych i grzybowych chorób infekcyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Badawczy Leśnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
IMiGW DH 01 dane dotyczące zlewisk, dorzeczy, rzek, jezior Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
IMiGW DM 02 dane meteorologiczne Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
ISKK SKK 01 dane dotyczące liczby parafii, duchownych, alumnów, posług religijnych Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Szczegółowy format przekazywanych danych
ISKK SPN 01 dane dotyczące liczby wiernych, przejawów aktywności religijnej Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Szczegółowy format przekazywanych danych
JND PŁ 01 dane dotyczące rocznego łowieckiego planu gospodarczego Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny Szczegółowy format przekazywanych danych
JOOC SI 01 dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki organizacyjne organów centralnych – inne niż prokuratura Szczegółowy format przekazywanych danych
KCPU SION 01 dane dotyczące rynku narkotyków w zakresie cen rynkowych narkotyków, zażywania narkotyków Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Szczegółowy format przekazywanych danych
KGP PSI 02 dane dotyczące przestępstw i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub powierzonym do prowadzenia Policji (kraj ogółem, regiony, województwa, podregiony, powiaty) Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Policji Szczegółowy format przekazywanych danych
KGP PSI 03 dane dotyczące stanu zatrudnienia w Policji Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Policji Szczegółowy format przekazywanych danych
KGP PSI 04 dane dotyczące zamachów samobójczych usiłowanych i dokonanych, wypadków tonięcia Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Policji Szczegółowy format przekazywanych danych
KGPSP SWDPSP 01 dane dotyczące pożarów w zakresie upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGPSP SWDPSP 02 dane dotyczące zdarzeń akcji ratowniczych oraz ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGPSP SWDPSP 03 dane dotyczące pożarów składowisk Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG CBD EWIDA 01 dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG LGP 01 dane dotyczące lądowej granicy państwowej Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG SKGSG 01 dane o obywatelach państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium państwa członkowskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG SKGSG 02 dane o obywatelach państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium państwa członkowskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG SKGSG 03 dane o obywatelach państw trzecich, wobec których wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium państwa członkowskiego, oraz o obywatelach państw trzecich, którzy w wyniku decyzji faktycznie opuścili terytorium państwa członkowskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
KIF KRF 01 dane o fizjoterapeutach Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Izba Fizjoterapeutów Szczegółowy format przekazywanych danych
KIRP SI 01 dane dotyczące liczby radców prawnych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Izba Radców Prawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF ESPI 02 dane ze sprawozdawczości finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 02 dane dotyczące banków spółdzielczych i ich przynależności do banków zrzeszających, struktury własnościowej kapitału podstawowego Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 03 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat, depozytów i pożyczek oraz członków kas Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 07 dane dotyczące statystyki strukturalnej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw i funduszy emerytalnych oraz SKOK Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 08 dywidendy banków - dane z uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 01 dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 02 dane dotyczące kapitału emerytalnego i liczby członków otwartego funduszu emerytalnego, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe w podziale rok urodzenia, płeć oraz rodzaj rachunku w zależności od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do ZUS lub OFE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 05 dane dotyczące PPE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 06 dane ze sprawozdawczości finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w zakresie dywidend wypłacanych przez PTE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 02 dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na dane ogółem i działy I i II Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 03 dane z kwartalnych danych i informacji do celów nadzoru według linii biznesowych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 01 dane dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 02 dane dotyczące oszacowania emisji gazów cieplarnianych według metodologii IPCC Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 03 dane dotyczące oszacowania emisji wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 04 dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i głównych zanieczyszczeń powietrza dla przemysłu, sektora usług oraz gospodarstw domowych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR BC 01 dane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR BR 01 dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR RB 01 dane dotyczące rynku biokomponentów Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR SEG 01 raport z działalności Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRP SI 01 dane dotyczące powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy format przekazywanych danych
KPRP TP 01 dane dotyczące nadanych tytułów profesora Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy format przekazywanych danych
KRK ZT 01 dane dotyczące prawomocnych osądzeń osób dorosłych, nieletnich, wobec których zastosowano środki wychowawczo poprawcze i kary Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRIO SI 01 dane dotyczące działalności RIO Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRIO SI 02 dane dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRiT SIA 01 dane dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRiT SIK 01 dane dotyczące przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRiT SIŚA 01 dane dotyczące środków abonamentowych i pozaabonamentowych przekazanych do spółek radiofonii regionalnej oraz do oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A. Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS CSFK 02 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali KRUS Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER 03 dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER 04 dane dotyczące gospodarstw rolnych przekazanych w związku z otrzymaniem uprawnień do renty Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 06 dane w zakresie składki przypisanej na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rolników, wypłaty świadczeń, liczby ubezpieczonych rolników Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS SEO 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS SI 01 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS SI 02 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
KSCR WAG 01 dane dotyczące jakości gleb Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Szczegółowy format przekazywanych danych
KSej SI 01 dane dotyczące posłów, klubów i kół poselskich, działalności Sejmu oraz stałych komisji sejmowych Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Sejmu Szczegółowy format przekazywanych danych
KSen SI 01 dane dotyczące senatorów, klubów i kół senackich, działalności Senatu oraz stałych komisji senackich Zestaw danych pochodzący z systemu Kancelaria Senatu Szczegółowy format przekazywanych danych
KZLZS SI 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Szczegółowy format przekazywanych danych
LPR SA 01 dane dotyczące działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego Zestaw danych pochodzący z systemu Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 01 dane dotyczące numeru PESEL oraz daty ustania poprzedniego małżeństwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 03 dane o liczbie osób i cechach osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie kraju Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 05 dane o ludności (stałych mieszkańcach Polski), która zgłosiła w danym roku powrót z pobytu czasowego za granicą Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 06 dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy w Polsce, która w danym roku zgłosiła wyjazd z Polski lub której wygasł deklarowany okres pobytu w Polsce Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 08 dane dotyczące cech osoby zmarłej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 09 dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 10 dane o stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MC RDK 01 dane o osobach fizycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SI 01 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 01 dane dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 02 dane dotyczące uczniów i nauczycieli Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 03 dane dotyczące liczby nauczycieli według typów szkół, w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 04 dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, oddziałów, uczniów, słuchaczy, absolwentów, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, kursach kompetencji ogólnych, innych kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz o liczbie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych, a także o nauczaniu języków obcych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 07 dane dotyczące liczby pomieszczeń szkolnych, komputerów, książek w bibliotekach szkolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN SIO 08 wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.) lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 03 dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 04 dane dotyczące studentów i absolwentów studiów, w tym cudzoziemców Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 05 dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz doktorantów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 06 dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 07 dane dotyczące wykazu uczelni i ich filii oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 09 dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 11 dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 12 dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 14 dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MEiN ZSIoSWiN 16 dane dotyczące mobilności absolwentów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 01 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 02 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 03 dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową - CIT-BR Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 05 dane dotyczące dochodów z zagranicznych jednostek kontrolowanych - CIT-CFC Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 06 dane o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych korzystających z preferencyjnego opodatkowania 5-procentową stawką podatku dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-CIT 07 dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację - CIT-RB Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 01 dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 02 dane dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 03 dane (PIT-11) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 04 dane (osobno PIT-36, PIT-36S, PIT-37) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 05 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 06 dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 07 dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej - na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19-procentową stawką liniową Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 08 dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową - PIT/BR Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 09 dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 10 dane o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, uzyskujących przychód Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 11 dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11, PIT-11A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/M, DSF-1) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 12 dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych korzystających z preferencyjnego opodatkowania 5-procentową stawką podatku dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT RYCZAŁT 01 dane dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BESTIA 01 dane budżetowe w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego (Rb-27S i Rb-28S) oraz przychodów i kosztów i innych obciążeń samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BESTIA 02 dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BOPP 01 dane dotyczące organizacji pożytku publicznego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CITES 01 dane dotyczące nielegalnego przewozu dzikich zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, chronionych konwencją CITES Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRDP 01 elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzenia sprawozdania według struktur wskazanych w załącznikach nr 1, 4-6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez jednostki zobowiązane Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 01 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 02 dane dotyczące osób fizycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 03 dane dotyczące osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 04 dane dotyczące spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF CRP KEP 05 dane dotyczące spółek cywilnych i wspólników spółek cywilnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ESKS2 02 dane dotyczące przejęć towarów przemycanych (papierosy, alkohol, narkotyki) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ESKS2_SK KAS 01 dane dotyczące postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa lub w sprawach powierzonych do prowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 02 dane dotyczące dochodów i wydatków w zakresie planu i wykonania w szczegółowości klasyfikacji budżetowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 03 dane dotyczące dochodów według części i działów, wydatków według części, działów i rozdziałów oraz według grup ekonomicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 04 dane dotyczące przychodów, kosztów i innych obciążeń, należności, zobowiązań państwowych funduszy celowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 06 dane ze sprawozdań Rb-27, Rb-27UE, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28UE, Rb-33, Rb-35, Rb-40 Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZEFIR2 02 dane sprawozdawcze o wielkości krajowej sprzedaży, importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego niektórych wyrobów akcyzowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZEFIR2 03 dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego według wyrobów akcyzowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MFiPR ST SL2014 01 dane o beneficjentach Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Szczegółowy format przekazywanych danych
MI SIPAM 01 dane dotyczące morskiej linii brzegu, odcinka rozgraniczającego obszar morza terytorialnego oraz długości morskiej granicy państwowej, powierzchni wyłącznej strefy ekonomicznej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ BDO 01 dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ BDO 02 dane dotyczące wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ BDO 03 dane dotyczące odebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ CITES 01 dane dotyczące wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ GMOuż_GMM_GMOuw 01 dane dotyczące wydanych decyzji przez Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) do środowiska, zamkniętego użycia GMO oraz zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ PN 01 dane o parkach narodowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiŚ R 01 dane dotyczące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SEW 01 dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 03 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 04 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 05 dane o osobach, które posiadają ważne orzeczenie o grupie inwalidztwa, wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez komisję lekarską podległą Ministrowi Obrony Narodowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZOZ 03 dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS 01 dane o klubach integracji społecznej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS 02 dane o centrach integracji społecznej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS 03 dane ze sprawozdań z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (RKZ-4G) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CAS WRiPZ 01 dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CBDC 01 dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CBDC 02 dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CBDC 03 dane o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CBDC 04 dane o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CBDC 05 dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS CZDOB 01 dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS EKSMOoN 01 dane dotyczące powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS KSMŚR 01 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS KSMŚR 05 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS ŚFA 01 dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS RŻ 01 dane dotyczące żłobków, klubów dziecięcych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS RŻ 02 dane ze sprawozdań z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (RKZ-4) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SI 01 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SI 02 dane z rocznych sprawozdań przedsiębiorstw społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SI KDR 01 dane o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SI KDR 02 dane o rodzinach, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS SIOZ 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS UŚA 01 dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS UŚA 02 dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW PFJDR 01 dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW SM 01 dane dotyczące cech identyfikacyjno-adresowych podmiotów skupujących mleko Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiT CEEB 01 dane o budynkach i lokalach dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
MS CBDKW 01 dane dotyczące budynków i lokali oraz przysługujących do nich praw Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MS KRS RP 01 dane o podmiotach zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS KRS RS 01 dane o podmiotach zarejestrowanych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI 01 dane dotyczące sądownictwa powszechnego i wojskowego, pełnoletnich osądzonych, nieletnich, małoletnich pod nadzorem sądów, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, adopcji orzeczonych przez sąd, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, komorników, notariuszy, zakładów karnych i aresztów śledczych, tymczasowo aresztowanych i odbywających kary, warunkowo przedterminowo zwolnionych skazanych, Służby Więziennej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI 02 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI 03 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI EMERYT 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MSiT SI 01 dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich oraz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sportu i Turystyki Szczegółowy format przekazywanych danych
MSPiR RM 01 dane dotyczące ratownictwa morskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA KZREWC 01 dane o repatriacji do Polski Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA KZREWC 02 dane o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PBP 01 dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego, w MSWiA oraz w formacjach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 03 dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 05 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA RKZW 01 dane dotyczące danych adresowych zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA RW 01 dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA SI 03 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA SI 04 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSZ CRKP 01 dane dotyczące Kart Polaka Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
MSZ WIZA 01 dane dotyczące wiz Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SIM 01 dane o lekarzach wystawiających recepty Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SIM 02 dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SSRMZ 03 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SWD PRM 02 dane dotyczące medycznych czynności ratunkowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP BIS 01 dane dotyczące bilansu skonsolidowanego pozostałych monetarnych instytucji finansowych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 02 dane roczne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 03 dane dotyczące podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 04 dane dotyczące rezydentów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w zakresie numerów REGON Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 05 dane dotyczące akcji i udziałów nierezydenta będących w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego (formularz AZ-IB) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 06 dane dotyczące napływu kapitału do Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SGW 01 dane według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiającego specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SI NBP 01 dane dotyczące liczby placówek bankowych (wraz z centralami) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SIS 02 dane z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz. Urz. UE L 97 z 19.03.2021, str. 1, z późn. zm.) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SIS 03 dane dotyczące banków z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NCBiR PB 01 dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Szczegółowy format przekazywanych danych
NCN PB 01 dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowe Centrum Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
NDAP NiKA_EPDOiP_SEZAM_ZOSIA 01 dane w zakresie zasobu archiwalnego, akt udostępnionych Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
NFOŚiGW KŚ 01 dane dotyczące wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska i redystrybucji tych środków oraz gospodarowania tymi środkami w Narodowym Funduszu oraz funduszach wojewódzkich, gospodarowania dochodami budżetu gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegółowy format przekazywanych danych
NFOŚiGW KŚ 02 dane dotyczące wpływów z opłat produktowych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegółowy format przekazywanych danych
NFOŚiGW PZ 01 dane dotyczące pomocy zagranicznej udzielonej Polsce Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ RUM 01 dane o lekarzach zgłoszonych do umów z NFZ Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 04 dane z rachunku zysków i strat dla terenowych oddziałów i centrali NFZ Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 06 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SI 02 dane o farmaceutach i technikach farmacji realizujących recepty refundowane w aptekach i punktach aptecznych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NIA SI 01 dane o farmaceutach Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Izba Aptekarska Szczegółowy format przekazywanych danych
NID REZ 01 dane dotyczące parków i ogrodów historycznych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Instytut Dziedzictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
NIK SI 01 dane dotyczące działalności NIK Zestaw danych pochodzący z systemu Najwyższa Izba Kontroli Szczegółowy format przekazywanych danych
NIL CRL 01 dane o lekarzach Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Izba Lekarska Szczegółowy format przekazywanych danych
NIPiP CRPiP 01 dane o pielęgniarkach i położnych Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych Szczegółowy format przekazywanych danych
NIW-CRSO OPP 01 dane dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Szczegółowy format przekazywanych danych
NRA SI 01 dane dotyczące liczby adwokatów, aplikantów i zespołów adwokackich Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelna Rada Adwokacka Szczegółowy format przekazywanych danych
NSA SI 01 dane dotyczące działalności NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Naczelny Sąd Administracyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
OKE SI 01 dane dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych Zestaw danych pochodzący z systemu okręgowe komisje egzaminacyjne Szczegółowy format przekazywanych danych
OOC SI 01 dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki organizacyjne organów centralnych – inne niż prokuratura Szczegółowy format przekazywanych danych
OPW BKP 01 dane dotyczące kodów pocztowych Zestaw danych pochodzący z systemu operator pocztowy wyznaczony Szczegółowy format przekazywanych danych
otKOWR SIKOWR 01 dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych oraz powierzchni zalesionej i posiadanej dokumentacji urządzeniowej Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
otKOWR SIKOWR 02 dane dotyczące wykonanych odnowień naturalnych i sztucznych oraz zalesień gruntów nieleśnych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
otKOWR SIKOWR 03 dane dotyczące pozyskania drewna (grubizny) Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegółowy format przekazywanych danych
PAA SI 01 dane dotyczące dawki skutecznej otrzymywanej przez statystycznego mieszkańca z różnych źródeł promieniowania Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Agencja Atomistyki Szczegółowy format przekazywanych danych
PAA SI 02 dane dotyczące wartości średnich rocznych dawek skutecznych z naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania, w tym radionuklidów w powietrzu, zawartości cezu-137 w wybranych produktach żywnościowych, stężenia cezu-137 i strontu-90 w mleku, ilości odpadów promieniotwórczych oraz mocy dawki promieniowania gamma Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Agencja Atomistyki Szczegółowy format przekazywanych danych
PAN SI 01 dane w zakresie liczby członków Polskiej Akademii Nauk Zestaw danych pochodzący z systemu Polska Akademia Nauk Szczegółowy format przekazywanych danych
PDOPG EOPG 01 dane o odbiorcach (gospodarstwa domowe) paliwa gazowego z sieci Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON INFWTZ 01 dane w zakresie informacji dotyczącej warsztatów terapii zajęciowej Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SODiR 01 dane dotyczące pracodawców Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SPDSP 02 dane dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON ZAZ 01 dane w zakresie informacji dotyczącej zakładów aktywności zawodowej - Sp-W/Za Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowy format przekazywanych danych
PGWWP SIBP 01 dane dotyczące budowli przeciwpowodziowych Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Szczegółowy format przekazywanych danych
PGWWP SIS HELCOM 01 dane w zakresie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Szczegółowy format przekazywanych danych
PIG MIDAS 01 dane dotyczące złóż, zmian zasobów geologicznych i przemysłowych, wydobycia, zmian zasobów wydobywalnych ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu oraz wód leczniczych, wód termalnych i solanek Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
PIG MIDAS_PSH 01 dane dotyczące zasobów wód podziemnych w Polsce Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
PIP SZ 01 dane w zakresie liczby zgłoszonych sporów zbiorowych Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Inspekcja Pracy Szczegółowy format przekazywanych danych
PIP UZ 01 dane dotyczące zakładowych układów zbiorowych pracy Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Inspekcja Pracy Szczegółowy format przekazywanych danych
PISF SI 01 dane dotyczące filmów długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach Zestaw danych pochodzący z systemu Polski Instytut Sztuki Filmowej Szczegółowy format przekazywanych danych
PK SI 01 dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w prokuraturze; spraw załatwionych i do załatwienia oraz zakończonych postępowań przygotowawczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych własnych prokuratora i powierzonych do prowadzenia innym niż Policja organom oraz wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw Zestaw danych pochodzący z systemu Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PKBWM WM 01 dane dotyczące wypadków morskich Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich Szczegółowy format przekazywanych danych
PKW SI 01 dane dotyczące kandydatów i wyników wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Komisja Wyborcza Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
PPDEC EOCO 01 dane o odbiorcach końcowych (gospodarstwa domowe) według rodzaju potrzeb cieplnych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) oraz adres punktu poboru; Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej Szczegółowy format przekazywanych danych
PPDOŚ EZOŚ 01 dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności; Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegółowy format przekazywanych danych
PPDZW EZZW 01 dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności; Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Szczegółowy format przekazywanych danych
PPŚ TBR 01 dane dotyczące krajowych środków publicznych na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe; Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty przekazujące środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe Szczegółowy format przekazywanych danych
PRW RW 01 dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
PTTK RD 01 dane dotyczące działalności PTTK; Zestaw danych pochodzący z systemu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szczegółowy format przekazywanych danych
PZOoN EKSMOoN 01 dane o osobach, które nie ukończyły 16. roku życia, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności, oraz o osobach, które ukończyły 16. rok życia, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; Zestaw danych pochodzący z systemu powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Szczegółowy format przekazywanych danych
PZOoN EKSMOoN 02 dane dotyczące wydanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, odwołaniach, kartach parkingowych; Zestaw danych pochodzący z systemu powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Szczegółowy format przekazywanych danych
PZSN KF 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej; Zestaw danych pochodzący z systemu Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” Szczegółowy format przekazywanych danych
RPO SI 01 dane dotyczące spraw i wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich; Zestaw danych pochodzący z systemu Rzecznik Praw Obywatelskich Szczegółowy format przekazywanych danych
SN SI 01 dane dotyczące spraw do rozstrzygnięcia w SN; Zestaw danych pochodzący z systemu Sąd Najwyższy Szczegółowy format przekazywanych danych
SN SI 02 dane dotyczące stanu zatrudnienia sędziów SN; Zestaw danych pochodzący z systemu Sąd Najwyższy Szczegółowy format przekazywanych danych
SOW EPP 01 dane o podmiotach wpisanych do ewidencji partii politycznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Sąd Okręgowy w Warszawie Szczegółowy format przekazywanych danych
SP EGiB 01 dane dotyczące budynków i lokali; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe Szczegółowy format przekazywanych danych
SP EGiB 02 dane dotyczące budynków i lokali; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe Szczegółowy format przekazywanych danych
SPUM WS 01 Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu Szczegółowy format przekazywanych danych
SSE SSWMK 01 dane dotyczące stanu sanitarnego wód morskich w kąpieliskach; Zestaw danych pochodzący z systemu stacje sanitarno-epidemiologiczne Szczegółowy format przekazywanych danych
TK SI 01 dane dotyczące wyroków i postanowień Trybunału Konstytucyjnego; Zestaw danych pochodzący z systemu Trybunał Konstytucyjny Szczegółowy format przekazywanych danych
TKKF KF 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej; Zestaw danych pochodzący z systemu Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Szczegółowy format przekazywanych danych
TKMSPB DS 01 dane o statkach; Zestaw danych pochodzący z systemu towarzystwa klasyfikujące morskie statki pod polską banderą Szczegółowy format przekazywanych danych
TOPR RD 01 dane dotyczące rocznej działalności; Zestaw danych pochodzący z systemu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczegółowy format przekazywanych danych
U SI 01 dane dotyczące nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich; Zestaw danych pochodzący z systemu uczelnie Szczegółowy format przekazywanych danych
UdSC KZREW 04 dane o cudzoziemcach w Polsce; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd do Spraw Cudzoziemców Szczegółowy format przekazywanych danych
UKE P 01 dane o działalności pocztowej; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
UKE RT 02 dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej Szczegółowy format przekazywanych danych
ULC RCSP 03 dane o zarejestrowanych statkach powietrznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego Szczegółowy format przekazywanych danych
UM BDO 01 dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM BDO 02 dane dotyczące zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM Ł 01 dane dotyczące łowiectwa; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM OWM 01 dane dotyczące ochrony wybrzeża morskiego; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UM PDO 01 dane dotyczące przyznanych dyplomów oficerskich; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie Szczegółowy format przekazywanych danych
UPRP SI 01 dane dotyczące liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz liczby udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych oraz udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby patentów europejskich, które uprawomocniły się na terytorium RP; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy format przekazywanych danych
URE BK 01 dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE BK 02 dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi, magazynowanie paliw gazowych oraz skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE DGPE 01 dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE ŚPE 01 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE ŚPEBR 01 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE PDOC 01 dane dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem z bazy koncesjonowana energetyka cieplna; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI 01 dane dotyczące rzeczywistej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, co do której wytwórcy uprawnieni byli do otrzymywania premii kogeneracyjnej albo premii gwarantowanej, albo premii gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI EEE 01 dane dotyczące ewidencji świadectw efektywności energetycznej; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI EEM 01 wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, dane o energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI OP 01 dane o odbiorcach przemysłowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI UŚP 01 dane dotyczące umorzeń świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE UG 01 dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
URE UK 01 dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
UTK SI 01 dane dotyczące transportu kolejowego wykonywanego przez przewoźników zagranicznych na terytorium RP; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Transportu Kolejowego Szczegółowy format przekazywanych danych
UW CIS 01 dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status centrum integracji społecznej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW KIS 01 dane dotyczące klubów integracji społecznej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW PRM 01 dane dotyczące zespołów ratownictwa medycznego, izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych i centrów urazowych; dane dotyczące wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego pozyskane z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW RDPS 01 dane dotyczące domów pomocy społecznej, podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW RMTS 01 dane dotyczące placówek tymczasowego schronienia, gmin zgłaszających placówki tymczasowego schronienia, podmiotów prowadzących placówki tymczasowego schronienia, jeżeli podmiotami prowadzącymi nie są gminy zgłaszające; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW RPCO 01 dane dotyczące placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, podmiotów prowadzących te placówki; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW RPOW 01 dane dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, podmiotów i administratorów prowadzących te placówki; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW SIZAZ 01 dane dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UW ZAZ 01 dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status zakładu aktywności zawodowej; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie Szczegółowy format przekazywanych danych
UZP SI 02 dane z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach - aspekty społeczne zamówień publicznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Zamówień Publicznych Szczegółowy format przekazywanych danych
WUG SI 01 dane dotyczące gruntów przekształconych działalnością górniczą; Zestaw danych pochodzący z systemu Wyższy Urząd Górniczy Szczegółowy format przekazywanych danych
WUG SI 02 dane dotyczące szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Wyższy Urząd Górniczy Szczegółowy format przekazywanych danych
ZE SI 01 dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych; Zestaw danych pochodzący z systemu zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż Szczegółowy format przekazywanych danych
ZER_MSWiA SI Emeryt 03 dane o osobach, które posiadają ważne orzeczenie o grupie inwalidztwa, wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Szczegółowy format przekazywanych danych
ZGPZŁ PZŁ 01 dane dotyczące realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego oraz strat i szkód z powodu kłusownictwa; Zestaw danych pochodzący z systemu Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-RCR 01 dane dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 01 dane dotyczące przypisu składek na FUS, przypisu składek na Fundusz Pracy, przypisu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz pracowniczych planów kapitałowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 03 dane o cudzoziemcach zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz dane o płatnikach składek, którzy ich zgłosili; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 09 dane o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 10 dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji programu „Dobry Start”; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 11 dane dotyczące świadczeń wychowawczych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 12 dane dotyczące liczby dzieci, na które z ZUS wypłacono dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 13 dane ZUS o liczbie osób ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (nianie); Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 01 dane o liczbie i koszcie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 08 dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 09 dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 10 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS ROSU 01 dane o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, mającym zastosowanie do osoby uprawnionej; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SAP ERP 02 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SI 01 dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SI 02 dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SI 03 dane o liczbie poszkodowanych ogółem oraz wypadkach ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim (ZUS IWA); Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
  •   rok PBSSP 2023
  •   rok PBSSP 2022
  •   rok PBSSP 2021
  •   rok PBSSP 2020
  •   rok PBSSP 2019
  •   rok PBSSP 2018