Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BD-PIT 06 – dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 29 sierpnia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. NIP. Adres miejsca prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej. Rodzaj działów specjalnych produkcji rolnej. Rozmiar produkcji działu specjalnego produkcji rolnej. Techniczny numer identyfikacyjny podatnika
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025