Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 06 – dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres miejsca prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo) Zmienna adresowa
  • rok
4 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Rodzaj działów specjalnych produkcji rolnej Zmienna opisowa
  • rok
5 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Rozmiar produkcji działu specjalnego produkcji rolnej
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
6 Dane identyfikacyjne Techniczny numer identyfikacyjny podatnika Zmienna identyfikacyjna