Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF TREZOR 02 – dane dotyczące dochodów i wydatków w zakresie planu i wykonania w szczegółowości klasyfikacji budżetowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 3 czerwca 2025 r. za rok 2024 – dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wydatki budżetu państwa, klasyfikacja budżetowa. Dochody budżetu państwa – klasyfikacja budżetowa. Plan dochodów budżetu państwa. Plan wydatków budżetu państwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025