Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KGSG SKGSG 02 – dane o obywatelach państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium państwa członkowskiego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej
Źródło danych:
System Komendy Głównej Straży Granicznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obywatelstwo. Wiek. Płeć
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025