Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BD-PIT RYCZAŁT 01 – dane dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 3 października 2025 r. za rok podatkowy 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
NIP podatnika płacącego podatek w formie ryczałtu / karty podatkowej. Adres zamieszkania. REGON spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej. NIP podatnika, jeśli jest wspólnikiem spółki osobowej. Przychód spółki. Przychód przypadający na podatnika. NIP spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej. Rodzaj prowadzonej działalności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.17 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025