Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MRiPS CBDC 04 – dane o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Cudzoziemców
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Identyfikator oświadczenia. Pierwsze imię cudzoziemca. Drugie imię cudzoziemca. Nazwisko cudzoziemca. Płeć. Data urodzenia. Obywatelstwo. Kod urzędu pracy rejestrującego oświadczenie. Kod powiatu urzędu pracy rejestrującego oświadczenie. Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD. Okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy od–. Adres siedziby podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Rodzaj stosunku prawnego zatrudnienia cudzoziemca. Zgłoszenie się cudzoziemca do wykonywania pracy. Adres miejsca pracy. Kod wykonywanego zawodu. Okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy –do. Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Wymiar czasu pracy. Wynagrodzenie brutto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025