Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF ESKS2_SK KAS 01 – dane dotyczące postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa lub w sprawach powierzonych do prowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych 2; System informacyjny dotyczący sprawozdawczości SK KAS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2024 – w zakresie podstawowym, do 17 czerwca 2025 r. za rok 2024 – w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wszczęte i zakończone postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025