Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PPDZW EZZW 01 – dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Źródło danych:
Ewidencja w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Raz w roku do 3 marca 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres punktu dostarczenia wody
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025