Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UZP SI 02 – dane z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach – aspekty społeczne zamówień publicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kraj, Województwo, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • rok
4 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
5 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Rodzaj zamówienia publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
6 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Przedmiot zamówienia publicznego Zmienna opisowa
 • rok
7 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Tryb udzielenia zamówienia publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
8 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Wartość zawartej umowy bez podatku od towarów i usług
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Udzielone zamówienie jako zamówienie zastrzeżone Zmienna jakościowa
 • rok
10 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Aspekty społeczne określone w opisie przedmiotu zamówienia Zmienna jakościowa
 • rok
11 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Etykieta związana z aspektami społecznymi albo inny przedmiotowy środek dowodowy w ramach zamówienia Zmienna jakościowa
 • rok
12 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Rodzaj podmiotu, któremu udzielono zamówienia Zmienna jakościowa
 • rok
13 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Aspekty społeczne określone w kryteriach oceny ofert Zmienna jakościowa
 • rok
14 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Aspekty społeczne związane z realizacją zamówienia, w tym dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Zmienna jakościowa
 • rok