Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UW RDPS 01 – dane dotyczące domów pomocy społecznej, podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Rejestry domów pomocy społecznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa podmiotu prowadzącego. Numer REGON podmiotu prowadzącego. NIP podmiotu prowadzącego. Adres siedziby podmiotu prowadzącego. Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego. Numer telefonu podmiotu prowadzącego. Nazwa domu pomocy społecznej. Numer REGON domu pomocy społecznej. NIP domu pomocy społecznej. Nazwa oddziału domu pomocy społecznej. Adres siedziby domu pomocy społecznej. Adres oddziału domu pomocy społecznej. Forma domu pomocy społecznej, w tym: rodzinny dom pomocy społecznej, dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dla osób niepełnosprawnych fizycznie, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzony łącznie. Numer telefonu do domu pomocy społecznej. Adres poczty elektronicznej domu pomocy społecznej. Nazwa domu pomocy społecznej, który został wykreślony w trakcie roku. Nazwa oddziału domu pomocy społecznej, który został wykreślony w trakcie roku. Adres siedziby domu pomocy społecznej, który został wykreślony w trakcie roku. Adres oddziału domu pomocy społecznej, który został wykreślony w trakcie roku
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025