Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BD-CIT 06 – dane o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych korzystających z preferencyjnego opodatkowania 5-procentową stawką podatku dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 1 lipca 2025 r. za rok podatkowy 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. NIP. Łączna kwota dochodu podlegająca opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025