Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NBP SIS 02 – dane z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz. Urz. UE L 97 z 19.03.2021, str. 1, z późn. zm.)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Informacji Sprawozdawczej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 29 sierpnia 2025 r. za rok 2024 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Filia, ekspozytura i inna placówka obsługi klienta banku. Przedstawicielstwo banku. Rachunek depozytowy. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy. Oddział banku. Aktywa banku. Pasywa banku. Pozycje pozabilansowe banku. Rachunek zysków i strat banku. Adekwatność kapitałowa banku. Kredyt bankowy. Rachunek przepływów pieniężnych banku. Depozyt bankowy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.10 1.62.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025