Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NBP SIS 02 – dane z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz. Urz. UE L 97 z 19.03.2021, str. 1, z późn. zm.)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sieć obsługi klienta banku Filia, ekspozytura i inna placówka obsługi klienta banku
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Sieć obsługi klienta banku Przedstawicielstwo banku
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Depozyty – banki Rachunek depozytowy
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Pracujący Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Sieć obsługi klienta banku Oddział banku
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Aktywa – banki Aktywa banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Pasywa – banki Pasywa banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Pozycje pozabilansowe – banki Pozycje pozabilansowe banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Rachunek zysków i strat – banki Rachunek zysków i strat banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Adekwatność kapitałowa – banki Adekwatność kapitałowa banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Kredyty – banki Kredyt bankowy
 • Kredyty wg rodzajów
 • Kredyty wg sektorów
 • Kredyty wg portfeli
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Rachunek przepływów pieniężnych – banki Rachunek przepływów pieniężnych banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Depozyty – banki Depozyt bankowy
 • Depozyty wg statusu deponenta
 • Depozyty wg walut
 • Depozyty wg terminów wymagalności
 • Depozyty wg sektorów
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia