Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UW RMTS 01 – dane dotyczące placówek tymczasowego schronienia, gmin zgłaszających placówki tymczasowego schronienia, podmiotów prowadzących placówki tymczasowego schronienia, jeżeli podmiotami prowadzącymi nie są gminy zgłaszające
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Rejestry miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 30 kwietnia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa gminy zgłaszającej. Adres siedziby gminy zgłaszającej. Numer telefonu gminy zgłaszającej. Adres poczty elektronicznej gminy zgłaszającej. Nazwa podmiotu prowadzącego. Adres siedziby podmiotu prowadzącego. Numer telefonu podmiotu prowadzącego. Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego. Nazwa placówki udzielającej tymczasowego schronienia. Nazwa oddziału placówki udzielającej tymczasowego schronienia. Adres siedziby placówki udzielającej tymczasowego schronienia. Adres oddziału placówki udzielającej tymczasowego schronienia. Forma placówki udzielającej tymczasowego schronienia, w tym: noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnia zlokalizowana w budynku. Numer telefonu placówki udzielającej tymczasowego schronienia. Adres poczty elektronicznej placówki udzielającej tymczasowego schronienia. Oznaczenie, czy placówka jest całoroczna. Adres siedziby placówki udzielającej tymczasowego schronienia, która została wykreślona w trakcie roku. Adres oddziału placówki udzielającej tymczasowego schronienia, który został wykreślony w trakcie roku
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025