Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KGP PSI 02 – dane dotyczące przestępstw i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub powierzonym do prowadzenia Policji (kraj ogółem, regiony, województwa, podregiony, powiaty)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Policji
Źródło danych:
Policyjne systemy informacyjne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Policji 2 razy w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2024 – w zakresie podstawowym, do 17 czerwca 2025 r. za rok 2024 – w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025